اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

مردم ار مواهب زندگي بي خبرند, وگرنه هيچوقت از موقعيت خود شكايت نميكردند
پلو تارك

تقویم تاریخ

سال -٤٢: جنگ تاريخي ميان" مارك آنتوان "سردار معروف رومي و دو تن ديگر ،از سران توطئه قتل ژول سزار ،امپراتور روم كه به جنگ" انتقام "معروف است ،با پيروزي مارك آنتوان پايان يافت .مارك آنتوان سردار بزرگ روم ،كه همه او را جانشين ژول سزار و امپراتور آينده روم ،ميدانستند پس از پيروزي بر" كاسيوس و بروتوس "سبب شد كه هر دوي آنها خودكشي كردند.

پخش اخبار زنده