اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

افراد پست و فرومايه از خطاهاي اشخاص بزرگ حظ فراوان مي برند
شوپنهاور

تقویم تاریخ

سال ١٤٩٠: زندگي و سلطنت" ماتياس كورون "يكي از نامدارترين پادشاهان و فرمانروايان قرن پانزدهم ميلادي) هنگري (مجارستان امروز پايان يافت .ماتياس كورون روز ٢٠ ژانويه ١٤٤٣ ميلادي در" كلوزسدار "متولد شده و روز ٢٣ دسامبر ١٤٥٨ ميلادي هنگامي كه ١٥ ساله بود به سلطنت رسيد .وي مدت ٤٧ سال زندگي و ٣٢ سال سلطنت كرد .به روز ٢٠ ژانويه ١٤٤٣ و ٢٣ دسامبر ١٤٥٨ مراجعه شود

پخش اخبار زنده