اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

هر انقلاب احتياج به مغزهاي متفكري دارد و پس از آن دستهائي ميخواهد كه آنرا بياورند
سعيد نفيسي

تقویم تاریخ

سال ٢١٦: سلطنت" بلاش پنجم - اشك بيست و هفتم "شاهنشاه سلسله اشكاني پايان يافت" .بلاش پنجم "يكي از دو فرزند" بلاش چهارم "بود و وقتي بلاش چهارم بدرود حيات گفت ،بين" بلاش پنجم و اردوان پنجم "فرزندان او بر سر جانشيني او اختلاف افتاد و كار به جنگ كشيد .ابتدا" بلاش پنجم "پيروزي نسبي بدست آورد ولي پس از مدتي سلطنت در اين روز از برادرش شكست خورد و اردوان پنجم به سلطنت رسيد.

پخش اخبار زنده