آموزش بافت سرهمی

 

 

بافت سرهمی

 

 

سایز ۳/۱ و ۹/۶ و ۱۸/۱۲ ماهه و ( ۲ - ۴/۳ ) ساله

میزان کاموا : ۲۵۰ - ۲۵۰ - ۳۰۰ ( ۳۵۰ - ۴۰۰ ) گرم کاموا

میزان کاموا برای کلاه : ۵۰ - ۵۰ - ۱۰۰ ( ۱۰۰ - ۱۰۰ ) گرم کاموا

مربع بافت : ۲۰ دانه در ۲۶ رج مربع ۱۰x ۱۰

برای کار به دو میل گرد شماره ۵/۳ و ۵/۴ نیاز است

 

طرز بافت جا دکمه : برای جادگمه که در جلوی شلوار نیاز هست بایستی برای قسمت راست پا جادگمه در روی کار(بافت) ایجاد شده وبرای پای چپ در پشت بافت.برای اینکار دو دانه(دانه دوم وسوم از لبه بافت) را با هم یکی میکنید و ۱ ژته میاندازید

 

 

محل قرار گرفتن جا دکمه ها :

سایز ۳/۱ ماهه : ۲ - ۵ - ۸ - ۱۱ و ۱۴ سانتی متر از پائین

سایز ۹/۶ ماهه : ۲ - ۶ - ۱۰ - ۱۴ و ۱۸ سانتی متر از پائین

سایز ۱۸/۱۲ ماهه : ۲ - ۶ - ۱۱ - ۱۶ و ۲۱ سانتی متر از پائین

سایز ۲ ساله : ۲ - ۶ - ۱۰ - ۱۴ - ۱۸ و ۲۳ سانتی متر از پائین

سایز ۳ ساله : ۲ - ۷ - ۱۲ - ۱۷ - ۲۲ و ۲۸ سانتی متر از پائین

 

 

▪ شروع بافت :

پای راست : ۴۷ - ۵۳ - ۵۳ ( ۵۹ - ۶۵ ) دانه روی میل گرد شماره ۵/۳ سر بندازید و یک رج از رو برای پشت کار ببافید و رج دوم که روی کار است به این ترتیب : ۴ دانه اول را رکن میبافیم و بقیه دانه ها را برای کشباف سه تا از زیر و سه تا از رو میبافیم .با سه تا از زیر و ۴ دانه آخر رکن رج را تمام می کنیم.

 

به همین ترتیب ادامه می دهیم تا وقتی به فاصله ۲ سانتی متری از پائین رسیدیم اولین جا دکمه را در قسمتی که رکن بافتیم ، میبافیم (( مابقی جادکمه ها با توجه به اندازه هایی که در بالا آمده بافته میشود ))

 

به بقیه بافت ادامه میدهیم تا به فاصله ۵ سانتی متری از پائین برسیم دو رج تمام دانه ها را از زیر میبافیم ( ۴ دانه بافت رکن را بر اساس بافت خودتان باید ادامه دهید ) همزمان در رج اول که از زیر میبافید ۱۱ - ۱۳ - ۹ ( ۱۱ - ۱۳ ) دانه کم کنید .۳۶ - ۴۰ - ۴۴ (۴۸ - ۵۲ ) دانه میماند حالا میل بافتنیتان را با میل گرد شماره ۵/۴ عوض کنید .

 

رج بعدی را دوباره با ۴ دانه رکن مثل قبل ادامه میدهیم و بقیه دانه ها را با بافت ساده ادامه میدهیم ( رج روی کار از زیر و رج پشت کار از رو بافته میشود ) و ۴ دانه آخر بافت رکن اندازه بافت وقتی به ۶ سانتی متری از پائین رسید1 دانه در طرفین بافت(در۴ دانه رکن که لبه است) اضافه میکنید و بعد از هر ۳ - ۳ - ۴ ( ۴ - ۴ ) رج یک دانه در طرفین اضافه کنید تا به ۵۴ - ۶۰ - ۶۶ ( ۷۲ - ۷۸ ) دانه داشته باشید.در کل ۹-۱۰-۱۱-(۱۲-۱۳) بار اینکارو کردید.

 

((( به خاطر داشته باشید کجا دانه اضافه میکنید برای بافت پای چپ )))

وقتی بافت به ۱۶ - ۲۰ - ۲۳ ( ۲۵ - ۳۰ ) سانتی متری از پائین رسید در هر طرف ۴ دانه کور کنید

۴۶ - ۵۲ - ۵۸ ( ۶۴ - ۷۰ )دانه باقی میماند ، حالا این قسمت را کنار بگذارید و پای چپ را شروع کنید.

 

پای چپ : مثل پای راست است ولی جا دکمه ها در جهت مخالف

 

 

▪ بافت بدن :

دو پا را روی یک میل گرد قرار دهید = ۹۶ - ۱۰۴ - ۱۱۶ ( ۱۲۸ - ۱۴۰ ) دانه داریم در هر طرف ( در قسمت پهلو ها ) یک علامت(همون نخ مارکر یا سنجاق قفلی) قرار دهید . ۴۶ - ۵۲ - ۵۸ ( ۶۴ - ۷۰ ) دانه بعد از هر علامت دارید ( جا دکمه ها سمت جلوی لباس است )بافت از سمت چپ سرهمی و ۱۸ - ۲۱ - ۲۴ ( ۲۷ - ۳۰ ) دانه میبافید به طور ساده ( توجه کنید که روی کار است و جلوی لباس ) (((سپس ۲ دانه از رو - ۲ دانه از زیررا به ۴ دانه از زیر تبدیل میکنید - ۲ دانه از رو - ۲ دانه از زیررا به4 دانه از زیرتبدیل میکنید و دوباره ۲ دانه از رو )))و بقیه بافت را تا جایی که شروع کردیم ادامه میدهیم

دور بعدی را دوباره ۱۸ - ۲۱ - ۲۴ ( ۲۷ - ۳۰ ) دانه را میبافیم و بعد ۲ دانه از رو بعد نقشه m۱ و دو دانه از رو بعدنقشه m۲ دوباره دو دانه از رو و بقیه بافت را ساده ( از زیر )میبافیم . (( نقشه ها روی ۴ دانه از زیر که بدست آمده اجرا میشود) )

به بافت به همین ترتیب ادامه میدهیم تا اندازه بافت ۳۸ - ۴۶ - ۵۴ ( ۵۹ - ۶۶ ) سانتی متر شود

حالا با توجه به علامتهایی که گذاشته بودیم پیش و پشت سر همی را جدا میبافیم ( بخشی که نقشه ها را بافتیم جلوی لباس است )

((از اینجا به بعد پیش و پشت را میتوانید روی میل صاف ببافید ))

 

 

▪ پیش لباس :

۵۰ - ۵۶ - ۶۲ ( ۶۸ - ۷۴ ) دانه را ساده میبافیم و مثل قبل نقشه را تا بالا روی کار پیاده میکنید اضافه میکنید

 

در پایان هر طرف

۴ دانه ۲ - ۱ - ۱ ( ۱ - ۱ ) بار

۶ دانه ۰ - ۱ - ۱ ( ۲ - ۱ ) بار

۸ دانه ۱ - ۱ - ۱ ( ۱ - ۲ ) بار

و ۱ بار ۹ - ۹ - ۱۳ ( ۱۶ - ۲۱ ) دانه اضافه میکنید تا به ۱۰۰ - ۱۱۰ - ۱۲۴ ( ۱۴۸ - ۱۶۸ ) دانه میرسید و به بافت ادامه میدهید تا اندازه بافت ۴۴ - ۵۳ - ۶۱ ( ۶۷ - ۷۵ ) سانتی متر شود و دانه های روی هر دو پیچ کم میکنید(با دو تایکی کردن) و ۹۶ - ۱۰۶ - ۱۲۰( ۱۴۴ - ۱۶۴ ) دانه میماند .

در رج بعدی ۱۰ - ۱۰ - ۱۲ ( ۱۴ - ۱۶ ) دانه وسطی را برای یقه جداگانه در یک میل(یا سنجاق ویا نخ) می گیریم و هر طرف را جداگانه میبافید .

 

 

▪ شانه راست پیش:

ادامه میدهید مثل قبل و برای گردی یقه به این ترتیب از وسط هر رج عمل میکنید : ۲ دانه ۱ بار و ۱ دانه ۲ بار کور میکنید

= ۳۹ - ۴۴ - ۵۰ ( ۶۱ - ۷۰) دانه بافت را ادامه میدهیم تا ۴۶ - ۵۵ - ۶۴ ( ۷۰ - ۷۸ ) سانتی متر شود

سپس ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ ( ۱۵ - ۱۶ ) دانهء کنار یقه را از اینجا به بعد رکن میبافیم و بقیه دانه ها را مثل قبل بعد از ۴ رج در قسمتی که رکن بافتیم ۲ جا دکمه (قسمت روی کار) باز می کنیم به این ترتیب:دوتایکی از زیر،یه ژوته،۵-۶-۷ (۸-۹) تا دونه می بافیم دوباره دوتایکی از زیر،یه ژوته و بقیه بافت را ادامه میدهیم وقتی اندازه بافت ۴۸ - ۵۷ - ۶۶ ( ۷۲ - ۸۰ )سانتی متر شد همه دانه ها را کور میکنیم

 

 

▪ شانه چپ پیش :

مثل سمت راست اما برعکس بافته میشود (( بافت رکن را ندارد )) وقتی تعداد دانه ها ۳۹ - ۴۴ - ۵۰ ( ۶۱ - ۷۰) و اندازه بافت ۴۸ - ۵۷ - ۶۶ ( ۷۲ - ۸۰ ) سانتی متر شد همه دانه ها را کور میکنیم .

 

 

▪ پشت لباس :

۴۶ - ۵۲ - ۵۸ ( ۶۴ - ۷۰ ) دانه داریم و برای آستین ها مثل جلوی لباس دانه اضافه میکنیم تا

۹۶ - ۱۰۶ - ۱۲۰( ۱۴۴ - ۱۶۴ ) دانه شود و اندازه بافت وقتی ۴۶ - ۵۵ - ۶۴ ( ۷۰ - ۷۸ ) سانتی متر شد

۱۶ - ۱۶ - ۱۸ ( ۲۰ - ۲۲ ) دانه وسطی را کور میکینم و هر طرف را جدا تکمیل میکنیم

 

 

▪ شانه راست پشت :

۴۰ - ۴۵ - ۵۱ ( ۶۲ - ۷۱ ) دانه داریم ودر رج بعد یک دانه کور میکنیم ( سمت یقه ) میشود ۳۹ - ۴۴ - ۵۰ ( ۶۱ - ۷۰ )دانه وقتی اندازه بافت ۴۸ - ۵۷ - ۶۶ ( ۷۲ - ۸۰ ) سانتی متر شد ۲۷ - ۳۱ - ۳۶ ( ۴۶ - ۵۴ ) دانه از سمت آستین را کور میکنیم و ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ ( ۱۵ - ۱۶ ) دانه باقی مانده را به اندازه ۵/۱ سانتیمتر با در نظر گرفتن هر دانه لبه رکن میبافیم.بعد یه رج از زیر میبافیم ( یعنی در رج پشت کار از زیر ) و بعددانه ها را کور میکنیم

 

 

▪ شانه چپ پشت :

مثل سمت راست اما برعکس بافته میشود ۳۹ - ۴۴ - ۵۰ ( ۶۱ - ۷۰) دانه و اندازه بافت ۴۸ - ۵۷ - ۶۶ ( ۷۲ - ۸۰ ) سانتی متر شد همه دانه ها را کور میکنیم .

 

▪ مچ : قسمت بالای آستین را به هم میدوزیم و از لبه آستین با میل شماره ۵/۳ ،۳۸ - -۴۴-۵۰( ۵۰ - ۵۶ ) دانه میگیریم ۲ رج از زیر میبافیم و بعد به طریقه ۳ تا از زیر ۳ تا از رو کشباف میبافیم ( دانه اولی و آخری از زیر ) وقتی اندازه مچ ۵ سانتیمتر شد دانه ها را کور میکنیم.

 

▪ یقه : برای دور یقه ۴۸ تا ۶۴ دانه میگیریم (با احتساب دونه های که بر روی میل گرفته ایم)روی میل شماره ۵/۴ و ۳ رج رکن میبافیم و کور میکنیم.

 

▪ اتمام کار : درزهای پهلو و دکمه ها را هم درسر شانه و پاها میدوزیم.
منبع:baftak.blogfa.com

اسرار خانه داري, مهارت هاي زندگي, شستشو, نظافت, لکه گيري, شستشوي منزل, نظافت منزل, گل و گياه, نکات مهم آشپزي, نکات آشپزي, آموزش بافت سرهمی, بافت سرهمی, آموزش بافت لباس اسرار خانه داري, مهارت هاي زندگي, شستشو, نظافت, لکه گيري, شستشوي منزل, نظافت منزل, گل و گياه, نکات مهم آشپزي, نکات آشپزي, آموزش بافت سرهمی, بافت سرهمی, آموزش بافت لباس

ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

بلوز ساده و زيباي زمستاني
        مدلي كه اين هفته قصد داريم به شما آموزش دهيم، يك مدل زيبا و ساده تركيبي است كه توسط بافت 2 ميل......
جدول زمان نگهداری انواع گوشت
            بسته‌بندی معمولی منظور بسته‌بندی در ظروف یك بار مصرف یا بسته‌بندی در پوشش پلاستیكی پلی‌اتیلن......
ریزترین نکات خانه داری
        - برای برطرف کردن چرک یقه پیراهن، قبل از قراردادن آن در ماشین لباس شویی می توانید روی یقه پیراهن......
جدول زمان نگهداری انواع گوشت
            بسته‌بندی معمولی منظور بسته‌بندی در ظروف یك بار مصرف یا بسته‌بندی در پوشش پلاستیكی پلی‌اتیلن......
آموزش ساخت شمع یخی
      این مدل شمع زیبا را شما می توانید به راحتی در منزل درست کنید و برای تزیین قسمتهای مختلف میتواند......
آموزش بافتنی
        فصل سرما آغاز شده است و اين روزها خانم‌ها دلشان مي‌خواهد چيزي سر بيندازند و بافتني ببافند.   به......
كلاه دست باف دخترانه
          كلاهي كه در تصوير مي‌بينيد به صورت قلاب بافي بافته مي‌شود و متشكل از پايه‌هاي متوسط است.   براي......
شمع قارچی شکل بسازید
        ساختن مدل‌های زیبای شمع برای بچه‌ها با کمک و یاری بزرگتر‌ها زیبا و دل‌انگیز می‌باشند و حتی جوانان......
كفش روفرشي بافتني
        كفش‌هاي روفرشي بافتني مدل‌هاي گوناگوني دارند. مدلي كه در اين شماره به شما آموزش مي‌دهيم رويه......

ادب و هنر

به گزارش ستاره ها به نقل از خبرگزاری مهر، جوایز انجمن صدای سینما که ۱۶ فوریه اهدا می‌شود امسال از سه هنرمند......

پخش اخبار زنده