تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژانویه روز 21
سال 493: جنگ تاريخي مذهبي ميان" يزدگرد دوم "شانزدهمين شاهنشاه ساساني با مردم" ارمنستان "آغاز شد .علت اين جنگ توسعه دين مسيح در ارمنستان بود و حال آن كه دين رسمي ايران ،دين" زرتشت "بود" يزدگرد دوم "براي برانداختن مسيحيت از ارمنستان عده زيادي از عيسويان را كشت و بار ديگر دين زرتشت را در آن سرزمين و نيز قسمتهاي ديگري از بينالنهرين توسعه و رواج كامل داد.
سال 1509: "ژان كالون "رفورميست و نويسنده بزرگ فرانسوي در شهر" نويون "قدم به عرصه وجود گذاشت .اين مرد كه بعدها فعاليتهاي مذهبي ،ساير فعاليتهاي او را تحتالشعاع قرار دارد ،در دوران نهضت رنسانس در فرانسه جزص ادباي درجه اول آن كشور محسوب ميشد .ژان كالون بعدها به علت مخالفت با كليسا محكوم به اعدام شد و در 1564 ميلادي سوزانده شد .به روز 9 دسامبر 1564 ميلادي مراجعه شود
سال 1668: اتحاد مثلث سياسي معروف به" اتحاد مثلث لاهه "در شهر لاهه هلند ،بين دولتهاي هلند - انگلستان و سوئد ،عليه فرانسه به امضاص رسيد .علت ايجاد اين اتحاد سهگانه پيروزي سريع و برقآساي" تورن "سردار فرانسوي در حمله به منطقه فلاندر و تسخير آن سرزمين بود .نتيجه اين اتحاديه ،صلح معروف" اكسلاشاپل "در 14 مه 1668 ميلادي بود .به روز 14 مه 1668 مراجعه شود
سال 1752: "ژول آلبيروني "صدراعظم اسپانيا و سياستمدار و برجسته قرن هجدهم اروپا ،پس از 88 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه خستگي ناپذير بود و شب ور وز كار ميكرد ،روز 26 اوت 1664 ميلادي در" پلزانس "متولد شده بود و بعدها به علت هوش و زندگي زياد به خدمت پادشاه اسپانيا درآمد .ترقيات عمده اسپانيا در قرن هجدهم در پرتو اقدامات او بود .به روز 26 اوت 1664 ميلادي مراجعه شود
سال 1793: زندگي لويي شانزدهم ،آخرين پادشاه دوره اول سلسله بوربونهاي فرانسه زير تيغه گيوتين پايان يافت .لويي شانزدهم ،نوه لويي چهاردهم و جانشين لويي پانزدهم بود .وي در روز 16 مارس 1754 ميلادي در ورسياي متولد شد و در 20 سالگي ،روز 10 مه 1774 ميلادي به سلطنت رسيد .وي روز 10 اوت 1792 از سلطنت خلع شد و در اين روز بدست انقلابيون اعدام شد .به روز 10 اوت 1792 و 16 مارس 1854 مراجعه شود
سال 1814: "ژاك - هانري - برناردون - دوسنپير "نويسنده معروف فرانسوي بعد از 77 سال زندگي كه نيمي از آن به جهانگردي و سياحت گذشت ،در پاريس مرد .او روز 19 ژانويه 1737 ميلادي در" لوهاور "متولد شد .تحصيلاتش در رشته مهندسي راه و ساختمان با تمام رسيد ولي او به ادبيات روي آورد و اولين اثرش" سفر به ايل دوفرانس "بود .شاهكار اين نويسنده معروف" پل وويرژيني "است .به روز 19 ژانويه 1737 ميلادي مراجعه شود
سال 1887: ساختمان برج ايفل ،يكي از پديدههاي بزرگ و ديدني جهان امروز كه در قلب پاريس پايتخت فرانسه بنا شده است ،به همت يكي از مهندسين فرانسوي به نام" ايفل "آغاز شد .اين برج مرتفع داراي سه طبق بوده و سيصد متر ارتفاع دارد .همه ساختمان آن كه روز 31 مارس 1889 به پايان رسيد از آهن است و امروزه علامت غير رسمي كشور فرانسه محسوب ميشود .به روز 31 مارس 1889 مراجعه شود
سال 1936: زندگي" جرج پنجم "پادشاه بزرگ انگلستان كه در جريان جنگ اول جهاني پادشاه آن كشور بود پايان يافت .اين پادشاه روز 9 نوامبر سال 1865 ميلادي در لندن متولد شده بود .پس از مرگ ادوارد هفتم به سال 1910 ميلادي 15) ژوييه (وي در 45 سالگي به سلطنت رسيد .مدت 26 سال سلطنت كرد و هنگامي كه چشم از جهان فرو ميبست 71 سال داشت .به روز 9 نوامبر 1865 و 15 ژوييه 1910 مراجعه شود
سال 1954: اولين زيردريايي اتمي جهان ،به نام" ناتيلوس "توسط نيروي دريايي ايالات متحده آمريكا به آب انداخته شد و به اين ترتيب عصر تازهاي در علم و صنعت بشري آغاز شد كه به عصر" استفاده از اتم براي صلح "معروف است .اين زيردريايي كه سوخت قوه محترقه آن به وسيله يك پيل اتمي كوچك تاصمين ميشود قادر است مدتهاي طولاني زير آب بماند .به وسيله نوعي از همين زيردريايي اتمي بود كه دريانوردان آمريكايي براي اولين بار در تاريخ دريانوردي موفق به عبور از زير يخهاي قطب شمال شدند.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده