تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه سپتامبر روز 20
سال -217: جنگ تاريخي معروف به" ترازيمن "در حوالي درياچهاي زيبا به همين نام .ميان امپراتوري مقتدر روم و كشور جنگجوي كارتاژ با پيروزي كارتاژيها به پايان رسيد .اين جنگ اولين برخورد مهم ميان دو كشور در جريان جنگهاي دوره دوم" پونيك "بود و سرداري كارتاژيها با" آنيبال "معروف بود كه با 20 هزار پياده و 6 هزار فيلسوار و اسبسوار به حمله پرداخته بود .به روز 5 دسامبر 216 قبل از ميلاد مراجعه شود
سال 1459: فرمان تاسيس و ايجاد شهر" بخارست "پايتخت امروزي كشور روماني توسط امپراتور" ولاد "فرمانرواي آن روزگاران روماني صادر شد .در اين فرمان ،امپراتور پايتخت امروزي روماني را" قلعه بخارست "خطاب كرده بود بخارست در جنوب شرقي روماني بين رود دانوب و تپههاي كارپات سفلي به مساحت 31 هزار هكتار قرار گرفته و رود" دمبوتيزا "آنرا مشروب ميكند.
سال 1519: سفر تاريخي دور دنياي" ماژلان "درياسالار و كاشف بزرگ" پرتغالي - اسپانيايي "آغاز شد .در اين روز ماژلان با جلب حمايت چارلز پادشاه اسپانيا با 5 كشتي از بندر" سان لوكار "در اسپانيا عازم سفر شد در 29 نوامبر 1519 نزديكي" پرنامبوكو "به آمريكاي جنوبي رسيد و در 21 اكتبر 1519 تنگه ماژلان را كشف كرد .گرچه وي در جزاير فيليپين به قتل رسيد ولي همراهانش راه او را ادامه دادند.
سال 1703: "هوشتات "در جريان نبردي به همين نام كه در محلي موسوم به" هوشتات "اتفاق افتاد ،نصيب مارشال دوويلار سردار سپاه فرانسه شد در هوشتات كه در سرزمين معروف باوير در آلمان قرار گرفته است ،آلمانيها ابتدا موفق به محاصره كردن مارشال دوويلار شدند ولي سردار فرانسوي كه روش خاصي در جنگ داشت در آستانه شكست پيروز شد و آلمانيها را تارومار كرد .به روز 13 اوت 1704 مراجعه شود
سال 1831: اولين" اتوبوس بخاري "ساخته شد و اختراع اين اتوبوس كه از نيروي بخار براي حركت آن استفاده ميشد ،درست دو سال بعد از اختراع" اتوبوس اسبي "صورت گرفت .مبتكر اين اتوبوس جديد كه 30 نفر ظرفيت داشت و سرعت سير آن بسيار كم بود يك انگليسي به نام" گوردون برانز "بود كه بعد از مشاهده اتوبوس اسبي به فكر اختراع آن افتاد و در اين روز آن را به كار انداخت و در كار خود موفق شد.
سال 1870: "رم "شهر تاريخي ايتاليا توسط سربازان ويكتور امانوئل دوم پادشاه ايتالياي متحد تصرف شد و به اين ترتيب عمليات جنگي آن پادشاه كه عامل اصلي ايجاد اتحاد ممالك و نواحي مختلف ايتاليا در قرن نوزدهم بود پايان يافت .با تصرف ايالت رم كه شهر" رم "نيز جزص آن بود پايتخت ايتاليا كه از روز 30 ژانويه" 1864 فلورانس "بود به رم منتقل شد.
سال 1938: "گابريل دانونزيو "نويسنده و اديب معروف ايتاليا در قرون نوزدهم و بيست ميلادي ،پس از 75 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه در شعر و نثر هر دو ،دست داشت ،روز 6 آوريل 1863 ميلادي در" پسكارا "واقع در ايالت" آبروز "متولد شده بود .از مهمترين آثار دانونزيو جز مجموعه اشعارش" پيروزي مگر - آتش - و فرزند لذت "را بايد نام برد .به روز 6 آوريل 1863 مراجعه شود
سال 1945: دوران تسلط ژاپنيها بر فيليپين ،پايان يافت و از نو ،اين مجمعالجزاير آسياي جنوب شرقي به تسلط آمريكاييها كه قبلاش نيز بر آن كشور حاكم بودند درآمد .ژاپن روز 8 ماه دسامبر 1941 ميلادي) يك روز بعد از حمله به پيرل هاربور (به فيليپين حمله كرد و روز 14 مه 1942 ميلادي پس از 5 ماه جنگ آن جزاير را گرفت و در اين روز به سبب شكست خوردن در جنگ دوم فيليپين را تخليه كرد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده