تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه فوریه روز 20
سال 1258: خلافت آل عباس بعد از 524 سال ،با تسخير بغداد مقر خلافت عباسيان بدست هلاگوخان مغول و كشته شدن المستعصمبالله سي و هشتمين و آخرين خليفه عباسي به پايان رسيد .هلاگوخان مغول بعد از تصرف بسياري از سرزمينهاي عباسيان در محرم سال 656 هجري بغداد را محاصره كرد و در صفر همان سال كه مصادف با فوريه 1258 ميلادي است سلسله عباسيان را برانداخت.
سال 1677: دوران سلطه و اقتدار دولت فرانسه بر" هايي - تي "يكي از ممالك مستقل امروز درياي آنتيل آغاز شد .تا قبل از اين كه" هايي - تي "جزص كلني استعماري فرانسه محسوب شود ،اسپانياييها بر آن كشور حكومت و تسلط داشتند زيرا هاييتي از 2 دسامبر 1492 ميلادي به تصرف آنان درآمده بود" .هايي - تي "در 1804 مستقل شد .به روز 5 اكتبر 1804 و 2 دسامبر 1492 مراجعه شود
سال 1733: "اوگوست دوم "پادشاه لهستان در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 63 سال زندگي و 36 سال سلطنت كه قسمت اعظم آن به دربدري و فرار و جنگ سپري شد ،بدرود حيات گفت .اين پادشاه ،روز 1 فوريه 1670 ميلادي در شهر" درسد "در آلمان قدم به عرصه وجود گذاشته و روز 12 اوت 1697 ميلادي به سلطنت رسيده بود .به روز 1 فوريه 1670 و 12 اوت 1697 مراجعه شود
سال 1818: آلكساندر دوم امپراتور روسيه قرن نوزدهم ،در" سن پطرزبورگ "متولد شد .پدرش نيكلاي اول روز 25 اوت 1855 ميلادي بدرود حيات گفته و سلطنت را براي او كه در آن زمان 37 سال از عمرش ميگذشت گذاشته بود .آلكساندر دوم پس از 26 سال سلطنت و 63 سال عمر روز 13 مارس 1881 ميلادي درگذشت .به روز 13 مارس 1881 و 25 اوت 1855 مراجعه شود
سال 1866: سلطنت آرشيدوك ماكسيميليان برادر امپراتور اتريش ،بر مكزيك آغاز شد و اين سلطنت با پايان جنگهاي 5 ساله فرانسه و مكزيك تواصم بود .در اين جنگ كه 350 ميليون فرانك فرانسه خرج آن شد و 5 هزار فرانسوي و ده هزار مكزيكي كشته شدند گر چه مكزيكيها شكست خوردند ولي بعدها به رهبري پابلو ژوارز قيام كردند و با تيرباران كردن ماكسيميليان در 19 ژوئن 1867 به سلطه فرانسه خاتمه دادند.
سال 1928: پيمان" اورشليم "بين كشور اردن كه هنوز به طور رسمي استقلال خود را بدست نياورده بود با بريتانياي كبير به امضاص رسيد .به موجب اين قرارداد كه در شهر" اورشليم "بين نمايندگان دو كشور امضاص شد ،انگلستان كه در آن زمان مالكالرقبا ممالك عربي بود داراي حقوق عاليه از قبيل قانونگذاري - تنظيم اقتصاد و حمايت افراد خارجي در سرزمين اردن گرديد .به روز 22 مارس 1946 مراجعه شود
سال 1962: "جان گلن "افسر نيروي هوايي ايالات متحده آمريكا ،براي يك سلسله تحقيقات فضايي با سفينه موسوم به" دوستي "7 از پايگاه" كيپكندي "به فضا پرتاب شد .اين مرد ،كه نخستين مرد فضاپيماي آمريكا محسوب ميشود 6 ماه بعد از سفر دومين فضاپيماي روسيه فضا رفت .جان گلن در اولين پرواز فضايي خود مدت 4 ساعت و 55 دقيقه پرواز ،مدتي به دور كره زمين گرديد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده