تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه فوریه روز 22
سال 1495: "ناپل "پس از قريب به يك سال جنگ ميان فرانسويان و ايتالياييها ،به تصرف شارل هشتم پادشاه فرانسه درآمد .ناپل به موجب وصيتنامه" رنه دانژو "به ارث به شارل هشتم رسيده بود و او از روز 14 سپتامبر 1494 حمله را شروع كرد .سه ماه بعد ،روز 20 مه سال 1495 ميلادي به علت اتحاد ممالك ايتاليايي عليه او شهر را ترك گفت .به روز 30 مارس 1480 و 14 سپتامبر 1494 مراجعه شود
سال 1723: دومين دوره سلطنت 59 ساله لوئي پانزدهم پادشاه معروف فرانسه بر آن كشور آغاز شد .لوئي پانزدهم روز اول سپتامبر 1715 ميلادي به سلطنت رسيد ولي چون 5 ساله بود ،فيليپ دوك دورلئان نايبالسلطنه او شد و مدت 8 سال به جاي او سلطنت كرد .در اين روز ،چون لوئي پانزدهم به سن رشد قانوني رسيد ،خود زمام امور را به دست گرفت و مستقلاش پادشاه شد .به روز 1 سپتامبر 1715 مراجعه شود
سال 1810: "فردريك شوپن "استاد مسلم پيانو و يكي از برجستهترين آهنگسازان لهستان و جهان در نزديكي" ورشو "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش فرانسوي و مادرش لهستاني بود و هنوز 8 سال بيشتر نداشت كه اولين كنسرت عمومي خود را با موفقيت برگزار كرد .فردريك شوپن 39 سال زندگي كرد و روز 16 اكتبر سال 1849 ميلادي به مرض سل مرد به روز 16 اكتبر 1849 مراجعه شود
سال 1848: سومين شورش و قيام مردم فرانسه عليه سلطه و ديكتاتوري لويي فيليپ پادشاه آن كشور كه از سال 1830 ميلادي سلطنت ميكرد آغاز شد .قيامهاي اول و دوم توسط طرفداران لويي فيليپ سركوبي شد و در قيام دوم حتي عده زيادي از جمهوريخواهان نيز كشته شدند .در قيام سوم ،چون اكثريت مردم فرانسه با شورشيان همداستان بودند لويي فيليپ روز 24 فوريه مجبور به استعفا شد .به روز 24 فوريه 1848 مراجعه شود
سال 1873: "محمد اقبال "بزرگترين شاعر پارسيگوي پاكستان در شهر" سيالكوت "واقع در ايالت پنجاب متولد شد اجدادش از برهمنان كشميري بودند ولي قبل از ورود به پنجاب مسلمان شده بودند .اقبال وقتي از دانشكده لاهور در رشته فلسفه فارغالتحصيل شده ،پس از سفري به اروپا به كار وكالت پرداخت و در ضمن به سرودن شعر مشغول شد .اين اديب بزرگ بعد از 65 سال زندگي به سال 21 آوريل 1938 ميلادي مرد.
سال 1915: "نبردهاي زمستاني مازوري "كه از روز 7 فوريه همان سال در كنار درياچههاي معروف مازوري در لهستان آغاز شده بود ،پايان يافت اين جنگ با حمله آلمانيها به سرداري دو افسر برجسته آلماني در جنگ اول بينالمللي يعني" هيندنبورگ و لودندورف "به روسها آغاز شد و در جريان آن روسها شكست خوردند 110 ،هزار روسي اسير شد و 300 توپ بدست آلمانيها افتاد .به روز 7 فوريه 1915 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده