تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژانویه روز 17
سال 420: "يزدگرد اول "يكي از معروفترين سلاطين سلسله ساساني بعد از 21 سال سلطنت بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه در تواريخ ايران به نام" گناهكار "و در تواريخ مسيحيان به نام" نيكوكار "معروف است در سال 399 ميلادي بعد از مرگ عموي خويش" بهرام چهارم "به سلطنت رسيده بود .چون با مسيحيان به مهرباني رفتار ميكرد ،مسيحيان او را نيكوكار خواندند ولي زرتشتيان به اين سبب او را گناهكار گفتند.
سال 1562: فرمان تاريخي معروف به" فرمان ژانويه "توسط" كاترين دومديسي "ملكه بزرگ فرانسه كه نايبالسلطنه پسرش" فرانسواي دوم "بود به امضاص رسيد .به موجب اين فرمان كه بعد از تشكيل كنفرانس مذهبي" پواسي "صادر شد ،كاترين دومديسي براي ايجاد صلح و آرامش در كشور ،اغماض مذهبي را آغاز كرد ولي به سبب عدم عقيده پروتستانها به اين فرمان مفاد آن به مرحله اجرا در نيامد .به روز 12 سپتامبر 1561 ميلادي مراجعه شود
سال 1706: "بنيامين فرانكلين "مخترع و سياستمدار بزرگ آمريكايي در بندر" بوستون "متولد شد .وي زندگي اجتماعي را با يك دلار در كاليفرنيا شروع كرد و به زودي با ايجاد چاپخانهاي ثروتمند شد .سپس به تجربيات فيزيكي پرداخت و نتيجه آن شد كه برقگير را اختراع كرد .در جريان جنگهاي استقلال آمريكا وي به نمايندگي آزاديخواهان به فرانسه رفت و سفير آمريكا شد و به سال 1790 مرد .به روز 17 آوريل 1790 مراجعه شود
سال 1741: "هودون "مجسمهساز و پيكرتراش معروف فرانسه در قرن هجدهم ميلادي ،در ورساي قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در جواني مدتي شاگرد" پيگال "مجسمهساز مشهور ديگر آن عصر بود .وي به سبب علاقهاي كه به مجسمهسازي از سنگ مرمر داشت به" حجار مرمرين "معروف شده است .مجسمه نيمتنه ولتر و مجسمه رب±النوع شكار به نام" ديان "از برجستهترين آثار هودون است .به روز 22 ژوئن 1714 ميلادي مراجعه شود
سال 1841: "جرج اورست "كوهنورد بزرگ انگليسي كه به مرتفعات كوههاي هيماليا در هند صعود كرده بود" قله اورست "كشف كرد و چون نام خود را به آن قله داده بود روي اين اصل به نام او" اورست "خوانده شد .اورست در مدت عمر خود 8 بار به مرتفعات هيماليا صعود كرد ولي هيچگاه نتوانست به قلهاي كه خود آن را كشف كرده بود صعود كند .اورست در سال 1953 ميلادي فتح شد .به روز 29 مه 1953 مراجعه شود
سال 1891: "اليا ارنبورگ "نويسنده بزرگ و منقد معروف اجتماعي و ادبي عصر حاضر روسيه شوروي در" كيف "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كار ادبي خود را با سرودن اعشار آغاز كرد و اولين كتابش به نام" ژوليو ژورينتو "بود .مدتها با عنوان خبرنگار در اسپانيا به سر برد و كتاب گوهر" اسپانيا "يادگار اين دوران است .از بهترين آثار او" توفان سقوط پاريس و عشق ژانني "را بايد نام برد .به روز 2 سپتامبر 1967 مراجعه شود
سال 1912: كاپيتن" رابرت اسكات "قطبشناس بزرگ انگليسي در بازگشت از سفر تاريخ خود به قطب جنوب ،با كليه همراهان خود به علت كولاك برف بدرود حيات گفت .اسكات و رودآلد آموندس قطبشناس نروژي در يك زمان از دو راه مختلف به قطب جنوب حمله كرده بودند ولي آموندسن بعد از رسيدن به قطب در 14 دسامبر 1911 به سلامتي بازگشت و اسكات در اين روز مرد .به روز 10 فوريه 1868 و 14 دسامبر 1911 مراجعه شود
سال 1941: "ويرجينيا والف "يكي از نامدارترين بانوان نويسنده و اديب انگلستان در قرن بيستم ميلادي ،بعد از 59 سال زندگي بدرود حيات گفت" .ويرجينيا والف "روز 25 ژانويه 1882 ميلادي در" لندن "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .از بهترين آثار وي كه ميان نويسندگان به تنبلي معروف است" ميسيزداوي "را ميتوان نام برد .به روز 25 ژانويه 1882 مراجعه شود
سال 1961: "پاتريس لومومبا "ميهنپرست بزرگ كنگويي كه هنگام استقلال كنگو نخستوزير آن كشور بود در جريان يك توطئه توسط" موسي چومبه "و" ژوزف كازاوابو "دو سياستمدار ديگر كنگو به قتل رسيد .لومومبا به سال 1925 ميلادي متولد شده بود و هنگام مرگ 36 سال داشت .وي قبل از استقلال كنگو مدتي كارمند اداره پست بود و سابقه فراواني در امر مبارزه داشت .به روز 2 ژانويه 1925 ميلادي مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده