تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه اکتبر روز 7
سال 1507: "پير بونتان "يكي از برجستهترين معماران و حجاران فرانسوي در قرن 16 ميلادي در" پاريس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در جواني از محاضر بسياري از اساتيد فن استفاده كرد و رفتهرفته خود به صورت معماري برجسته درآمد .وي از معماران دوره نهضت رنسانس فرانسه محسوب ميشود" .بونتان "روز 18 فوريه 1570 ميلادي مرد .به روز 18 فوريه 1570 مراجعه شود
سال 1585: لردام" ژان سنيوس "مصلح مذهبي و تئوريست" هلندي "در قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از تحصيلات مقدماتي به علوم روحاني متمايل شد و به سبب مطالعات فراواني كه در مذاهب و اديان مختلفه كرد ،جزو عالمترين روحانيون قرن هفدهم درآمد .وي مبتكر مذهبي است كه پيروان آن را" ژان سنيست "ميگويند و تا حدودي به مذهب به پروتستان شبيه است .وي روز 13 ژوئن 1638 ميلادي مرد.
سال 1621: زندگي و سلطنت" فيليپ سوم "پادشاه نامدار اسپانيا در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي پايان يافت .فيليپ سوم ،فرزند فيليپ دوم بود و روز 20 مارس سال 1578 ميلادي در" مادريد "متولد شده بود .روز 1 دسامبر 1598 ميلادي پس از مرگ پدرش در حالي كه 20 سال داشت به سلطنت رسيد .وي 43 زندگي و 23 سال سلطنت كرد .به روز 20 مارس 1578 مراجعه شود
سال 1813: محاصره تاريخي و پر تلفات" شبه جزيره ليسبون "در كشور پرتغال توسط افراد سپاه ماسنا ،سردار معروف فرانسوي) كه در اسپانيا و پرتقال ميجنگيد (آغاز شد .قرار بود پس از محاصره ،مارشال ديگر فرانسه" سولت "نيز به كمك او رفته و متفقاش ولينگتون سردار انگليسي را مغلوب كنند .لي به سبب اختلافي كه ميان دو سردار وجود داشت ،سولت آن قدر معطل كرد تا ماسنا ضعيف شد و روز 7 نوامبر 1813 شكست خورد.
سال 1840: "هنگكنگ "بندر معروف چيني ،رسماش به تصرف انگليسيها درآمد و سلطه بريتانياي كبير بر اين بندر با وجود حكومت چين كمونيست در خاك چين هنوز هم ادامه دارد .انگليسيها بعد از شكست چين امپراتوري در جنگ تاريخي معروف به ترياك ،هنگكنگ را به صورت يك پايگاه دريايي و بازرگاني درآوردند .اين بندر در جنوب چين و در ساحل درياي چين جنوبي قرار دارد.
سال 1931: اولين برنامه موسيقي از راديو پخش شد و به اين ترتيب بزرگترين قدم براي توسعه امور راديويي برداشته شد زيرا شنوندگان راديوها به خاطر شنيدن قطعات موسيقي دلخواهشان توجه بيشتري به راديو پيدا كردند .اولين برنامه موسيقي از ايستگاه راديويي بندر معروف نيويورك پخش شد و شامل يك برنامه يكساعته آواز - موسيقي و اپرا بود كه توسط اركستر" جولي كانسر "پخش شد.
سال 1942: آسيايي - آمريكايي - اروپايي كنفرانس نمايندگان 17 كشور در لندن پايتخت انگليس براي رسيدگي به جنايات جنگي كه آلمانيهاي هيتلري انجام ميدادند تشكيل شد و از نمايندگان ممالك استراليا - بلژيك - چين - فرانسه - يونان - انگليس - هلند - هند - يوگوسلاوي - كانادا - لوكزامبورگ - نيوزيلند - نروژ - لهستان - آفريقاي جنوبي - چكاسلواكي و آمريكا يك كميسيون دائمي در اين مورد تشكيل شد.
سال 1958: پروژه معروف ايالات متحده آمريكا معروف به پروژه" مركوري "براي تعيين اين كه آيا انسان ميتواند در فضا زنده بماند و كار كند شروع به اجرا شد .اولين اقدام فضايي اين پروژه روز 12 ژانويه 1961 ميلادي با پرتاب يك سفينه مركروي حامل شامپانزهاي به نام" هام "آغاز شد و اولين انسان فضايي اين پروژه" آلن شپرد "بود كه در 5 مه 1961 ميلادي به فضا رفت.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده