تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه نوامبر روز 11
سال 1498: سفر دريايي" واسكودوگاما "دريانورد و مكتشف بزرگ پرتغالي آغاز شد .هدف" واسكودوگاما "اين بود كه با دور زدن قاره آفريقا شايد بتواند راهي به سرزمين هندوستان پيدا كند .قبل از وي" بارتلمي دياز "دريانورد ديگري براي اين كار اقدام واسكو دوگاما كرده بود و تا دماغه اميد نيك جلو رفته بود .بعد از عبور از اميد نيك به طرف شمال رفت و سرانجام به هندوستان رسيد.
سال 1594: "جيوواني ،پير لوييجي داپاسترينا "موسيقيدان و آهنگساز بزرگ ايتاليايي بعد از 69 سال زندگي ،بدرود حيات گفت" .پاسترينا "روز 7 ژوييه 1525 ميلادي در قريهاي به نام" پاسترينا "متولد شده بود و همه عمر و هنرش را در خدمت كليسا گذرانيد .از اين هنرمند معروف قرن شانزدهم ميلادي در موتت - پسوم - مادريكال و مس حدود 700 قطعه باقيمانده است به روز 7 ژوييه 1525 مراجعه شود
سال 1765: "نيسفور - نيهپس "شيميدان معروف فرانسوي و يكي از بانيان فن عكاسي در" شالون - سور - سائون "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي از كودكي به امور فيزيكي و شيميايي علاقمند بود و همين علاقه سبب جلب وي به تحقيقات پيرامون تثبيت عكس و تصوير شد و سرانجام نيز به اختراع عكاسي انجاميد .وي روز 28 ژانويه 1833 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 28 ژانويه 1833 مراجعه شود
سال 1814: "ژوزفين "همسر ناپلئون بناپارت و امپراتوريس فرانسه پس از 51 سال زندگي در حسرت و درد ،بدرود حيات گفت .نام كامل او" ماري - ژوزف - تاچر - دولاگري "بود و روز 8 مارس 1763 ميلادي در جزيره" مارتينيك "از جزاير درياي كارائيب متولد شده بود و چون شوهر اولش" ژنرال بوهارنه "نام داشت ،به اين سبب به او" بيوه بوهارنه "نيز ميگفتند .به روز 8 مارس 1763 مراجعه شود
سال 1898: "رنه كلر "يكي از بزرگترين شخصيتهاي سينمايي جهان كه به خاطر معلومات وسيعش در امور مختلفه هنري به عضويت آكادمي معروف فرانسه نائل شده است در محله" هال "در پاريس متولد شد .پدرش تاجر بزرگ صابون بود لوي رنه كلر ،بعد از ختم تحصيلاتش در رشته فلسفه به كار سينما پرداخت .وي كار خود را از هنرپيشگي آغاز كرد و به كارگرداني خاتمه داد.
سال 1914: بندر معتبر" كيائوچئو "در ساحل اقيانوس كبير بدست نيروهاي ژاپني كه در جنگ بينالملل اول در صف متفقين ميجنگيد تصرف شد و به اين ترتيب آلمانيها از يكي از مهمترين پايگاههاي دريايي خود در اقيانوس كبير و خاور دور محروم شدند .بندر كيائوچئو كه امروزه جزص متصرفات چين كمونيست محسوب ميشود در شرق آن كشور قرار دارد.
سال 1918: دولت لهستان ،بعد از اين كه بارها توسط ممالك مختلف اروپايي تحت اشتغال قرار گرفت ،استقلال خود را به جهان اعلام كرد با وجودي كه اين كشور در فاصله بين قرن 14 تا 17 از ممالك نيرومند اروپا بود معهذا در قرن هجدهم بارها توسط روسيه پروس و اتريش اشغال و تقسيم شد تا در اين روز ،درست روز پايان جنگ اول جهاني آن كشور نيز مستقل شد و در قرارداد 28 ژوئن 1919 ورساي نيز اين استقلال تضمين شد.
سال 1940: نبرد دريايي معروف به" نبرد تارانت "در خليجي به همين نام در جنوب شبه جزيره ايتاليا اتفاق افتاد .در اين خليج يك كانينگهام ناوگان ايتاليايي متمركز شده بود و درياسالار فرمانده انگليسي قصد نابودي آنها را داشت .حمله با پرواز هواپيماهاي بمبافكن انگليسي آغاز شد و پس از بمباران هوايي و گلولهباران دريايي 5 ،رزمناو ايتاليايي از بين رفت و جنگ به نفع انگليسيها پايان يافت.
سال 1965: دولت رودزياي جنوبي ،استقلال يك طرفه اعلان كرد و يك اقليت سفيدپوست زمام امور آن كشور را كه جزص متصرفات آفريقايي انگلستان بود بدست گرفته و استقلال خود را اعلام كردند .چون استقلال مردود قبول و تصويب انگلستان نبود ،عليه" يان اسميت "نخست وزير و عامل اصلي اين استقلال قيام كرد و با وجودي كه همه دولت آفريقايي نيز به اين استقلال اعتراض كردند ،معهذا هنوز رژيم يان اسميت بر سر كار است.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده