تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژانویه روز 12
سال 281: "تيسفون "يكي از مهمترين شهرهاي ايران در دوران سلطنت سلسله ساسانيان ،به تصرف" كاروس "امپراتور روم درآمد .در آن زمان بر ايران" بهرام دوم "پنجمين شاهنشاه ساساني سلطنت داشت و چون سرگرم جنگ با طوايف" سكا "در شرق بود" ،كاروس "امپراتور روم به ايران تاخت و بينالنهرين و تيسفون را گرفت كمي بعد به سبب مرگ" كاروس "بر اثر ساعقه روميان به كشور خود بازگشتند و تيسفون آزاد شد .ايوان مدائن) يا طاق كسري (كه بارگاه سلطنتي سلاطين ساساني بود ،در اين نقطه قرار داشت و بعدها به دوران حكومت عباسيان توسط منصور عباسي ويران شد
سال 1613: "وان در هلست "يكي از نامدارترين و محبوبترين هنرمندان نقاش هلندي در قرن هفدهم ميلادي در" هارلم "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام كوچك او" بارتولوي "بود و هنر تخصصي او" پرترهسازي "بود .در آثار او قدرت قلم و هنر رنگآميزي به وضوح به چشم ميخورد .از بهترين آثار او تابلويي است كه از خودش كشيده است .وي روز 28 آوريل 1670 ميلادي مرد .به روز 28 آوريل 1670 ميلادي مراجعه شود
سال 1786: "اميلي دينكنسن "بزرگترين شاعره قرون هيجدهم و نوزدهم ميلادي آمريكا در بندر معروف" بوستون "متولد شد .وي به تشويق پدرش كه مردي ادبدوست بود به ادبيات آشنا شد و به سبب استعدادي كه داشت به سرعت مشهور شد .اعشار او همه داراي روح فلسفي و عرفاني است و خود او در زمان حياتش حاضر به چاپ آنها نشد .وي در 12 فوريه 1830 ميلادي مرد .به روز 12 فوريه 1830 مراجعه شود
سال 1809: جنگ خونين" دانيتو "در جريان جنگهاي 5 ساله مردم اسپانيا با ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه در محلي به همين نام اتفاق افتاد .در اين جنگ كه به خاطر اعتراض ميهنپرستان آن كشور عليه اقدامات ناپلئون در اسپانيا از روز 7 مه 1808 آغاز شده بود ،ميهنپرستان با چنگ و دندان عليه فرانسويان ميجنگيدند و سرانجام نيز با وجود برتري و تفوق فرانسويها ،پيروز شدند .به روز 7 مه 1808 مراجعه شود
سال 1825: "دون پدروي دوم يا پير دوم "آخرين پادشاه كشور برزيل در" ريودوژانيرو "متولد شد .در 6 سالگي ،بعد از استعفاي پدرش دون پدروي اول كه روز 2 آوريل 1831 ميلادي اتفاق افتاد به سلطنت رسيد و مدت 57 سال با كمال قدرت سلطنت كرد .با اعلام رژيم جمهوري در برزيل در 5 نوامبر 1889 ميلادي سلطنت او تمام شد .به روز 2 آوريل 1831 و 1 5 نوامبر 1889 و 21 سپتامبر 1891 مراجعه شود
سال 1870: "هانري بردو "نويسنده و داستاننويس معروف فرانسوي در شهر" توتون "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي پس از طي دانشكده ادبيات به كار نويسندگي پرداخت و اولين اثر او" سايهاي از گمشده "نام داشت .وي پيرو سبك رئاليسم بود و نمونه مشخص آثار او" ترس از حيات "بود .هانري بردو بعدها به عضويت آكادمي فرانسه منصوب شد و روز 28 اكتبر 1961 وفات يافت .به روز 28 اكتبر 1961 مراجعه شود
سال 1893: "رابرت لي ،"يكي از معروفترين سياستمداران و افراد هياصت حاكمه رژيم نازي در قرن بيستم در" دوسلدورف "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعد از مشاغلي چند ،عضويت حزب نازي را پذيرفت و در شمار همكاران هيتلر درآمد و به مقام رهبري اتحاديههاي كارگري آلمان رسيد او ،در جريان برگزاري دادگاه معروف" نورنبرگ "خودكشي كرد .به روز 25 اكتبر 1945 مراجعه شود
سال 1945: حمله بزرگ ارتش سرخ شوروي براي جدا كردن پروس شرقي از آلمان نازي آغاز شد .در اين حمله بزرگ و تاريخي ،فرماندهي ارتش سرخ روسيه شوروي با مارشال معروف آن كشور" روكوسووسكي "بود .وي كه در جنگ با تانگ و استفاده از اين وسيله جنگي مهارت فراوان داشت بعد از 4 روز جنگ آلمانيها را به سختي در هم شكست و 500 هزار سرباز آلماني را اسير كرد .به روز 16 ژانويه 1945 و 18 ژانويه 1897 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده