تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژانویه روز 29
سال 271: سلطنت و شاهنشاهي سومين تاجدار سلسله معروف ساساني" هرمز اول "بعد از مرگ پدرش" شاپور اول "آغاز شد .وي مردي بيمار و سست عنصر بود .در زمان او" ماني "كه تبعيد شده بود به ايران بازگشت و" هرمز اول "او را با كمال احترام در هرمز اول قصر خود در" دستگرد "پذيرايي كرد .سلطنت طولاني نبود و بعد از يك سال در سال 272 ميلادي بدرود حيات گفت.
سال 1693: "ژان فيليپ رامو "يكي از برجستهترين مردان موسيقي فرانسه ،در شهر زيباي" ديژون "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در خلال تحصيلات خويش ،معلومات موسيقي را نيز تكميل كرد و هنوز در سنين جواني بود كه نامش به عنوان يك موسيقيشناس ماهر و برجسته ذكر ميشد .ژان فيليپ رامو روز 12 سپتامبر 1764 ميلادي بعد از 81 سال زندگي مرد .به روز 12 سپتامبر 1764 مراجعه شود
سال 1697: شارل يازدهم ،پادشاه سوئد و پدر شارل دوازدهم پادشاه نامدار سوئد پس از 37 سال سلطنت بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه به سال 1660 ميلادي به سلطنت رسيده بود هنگام سلطنت فقط 5 سال داشت زيرا به سال 1655 ميلادي متولد شده بود .پس از مرگ شارل يازدهم فرزند 15 سالهاش شارل دوازدهم به سلطنت رسيد .به روز 17 ژوئن 1682 ميلادي مراجعه شود
سال 1713: "كلود كلرود "رياضيدان و مهندس مشهور فرانسوي در قرن هجدهم ميلادي ،در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش مايل بود او در نيروي دريايي به كار بپردازد ولي او به رياضيات دلبسته بود .وي در سال 1736 ميلادي ماصمور شد كه در قطب به اندازهگيري طول يك قوس نصفالنهار مشغول شود .كلرو در 18 سالگي به عضويت آكادمي علوم فرانسه نائل شد .به روز 4 ژوئن 1765 مراجعه شود
سال 1814: "فيخته "فيلسوف بزرگ آلماني پس از 52 سال زندگي بدرود حيات گفت .نام او" يوهان گوتليب فيخته "بود و روز 19 مه 1762 ميلادي در" رامونو "متولد شد .وي پس از تحصيل علومالهي به فلسفه گراييد و به استادي دانشگاه رسيد از مهمترين آثار فيخته كه شامل فلسفه و نظريات اوست" بنياد تحقيق در علم - حقوق طبيعي و سرنوشت انسان "را بايد نام برد .به روز 19 مه 1762 مراجعه شود
سال 1820: سلطنت جرج چهارم يكي از سلاطين انگليس در قرن نوزدهم بعد از مرگ پدرش جرج سوم آغاز شد .جرج چهارم روز 7 اوت 1762 ميلادي در لندن قدم بدنيا گذاشته بود و هنگام سلطنت 58 سال داشت ولي از سال 1811 به خاطر كمك به پدرش كه نابينا بود ،عنوان نايبالسطنه را داشت .جرج چهارم بعد از 10 سال سلطنت و 68 سال زندگي بدرود حيات گفت .به روز 1 7 اوت 1762 و 25 ژوئن 1830 مراجعه شود
سال 1860: "آنتوان پاولوويچ چخوف "يكي از برجستهترين نويسندگان و ادباي كشور روسيه در" تاگانروك "متولد شد .پدرش مردي كاسب و پدر بزرگش از دهقانان برده بود و روي اين اصل ،كودكي و جواني دردناكي داشته است .از مهمترين آثار چخوف كه به سال 1904 ميلادي مرد" عمو وانيا - تيفوس - مرد ناشناس 25 - روبل و - موژيكها "را ميتوان نام برد .به روز 2 ژوييه 1904 مراجعه شود
سال 1921: ملك فيصل ،فرزند حسين بنعليشريف مكه كه به پادشاهي عراق انتخاب شده بود با تشريفات باشكوهي وارد عراق شد و فرداي آن روز مراسم مراجعه به آراص عمومي درباره سلطنت وي در عراق انجام شد .در اين راصيگيري عمومي 97 درصد آراص به نفع ملك فيصل بود .وي روز 23 اوت همان سال با عنوان اولين پادشاه عراق تاجگذاري كرد .به روز 23 اوت 1921 مراجعه شود
سال 1942: قرارداد سه جانبه ايران و روسيه شوروي و بريتانياي كبير به امضاص رسيد .اين قرارداد پس از حمله نيروهاي دو كشور متفق به ايران و اشغال اين سرزمين توسط روسها و انگليسها تنظيم شد و دولت ايران نيز براي حفظ استقلال و تماميت ارضي خود ،مواد آن را قبول كرده بود .نماينده ايران در اين قرارداد كه به نام" پيمان سه جانبه "معروف شد مرحوم علي سهيلي بود.
سال 1965: ژنرال" ماكسيم ويگان "يكي از برجستهترين و مشهورترين سرداران كشور فرانسه بعد از 98 سال زندگي در پاريس بدرود حيات گفت .اين سردار بزرگ كه در دو جنگ اول و دوم جهاني جزص فرماندهان ارتش كشور فرانسه بود ،به سال 1867 ميلادي در شهر" پاريس "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .بزرگترين شغل و يگان فرماندهي كل نيروهاي فرانسه بود .به روز 1 سپتامبر 1867 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده