تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژانویه روز 3
سال -43: مارك آنتوني دومين اتحاد مثلث در امپراتوري قديم به ابتكار يكي از سرداران قديم تاسيس شد .در اين اتحاد كه به شيوه اتحاد مثلث" ژول سزار - پومپه و كراسوس "سه سردار روسي براي اداره امور امپراتوري دست اتحاد به هم داده بودند جز" مارك آنتوني ،اكتاويوس و لپيدوس "نيز شركت داشتند .اين اتحاديه روز 23 اوت 31 ق.م .منحل شد .به روز 23 اوت ق.م .مراجعه شود
سال 1769: مارشال" لان "يكي از بزرگترين فرماندهان فرانسه در قرن هجدهم و يكي از مهمترين سرداران ناپلئون بناپارت ،در شهر" لكتور "قدم به جهان گذاشت .مارشال لان كه بعدها به مقام دوكي رسيد و دوك" مونت بلو "لقب يافت فاتح نبرد معروف" مونت بلو "در 12 ژوئن 1800 ميلادي در ايتاليا بود .وي روز 22 اوت 1809 ميلادي وفات يافت .به روز 12 ژوئن 1800 و 22 اوت 1809 ميلادي مراجعه شود
سال 1795: سومين قرارداد تقسيم لهستان ميان سه كشور روسيه - اتريش و پروس به امضاص رسيد .اين قرارداد بعد از شكستهاي سختي كه ميهنپرستان و استقلالطلبان لهستاني در 10 اكتبر و 4 نوامبر 1794 ميلادي از روسها خورده بودند به امضاص رسيد و در آن كليه خاك لهستان يكسره بين سه كشور ذينفع تقسيم شد .مقررات تقسيم لهستان روز 24 اكتبر 1795 ميلادي اجرا شد .به روز 24 اكتبر 1795 ميلادي مراجعه شود
سال 1838: كشور" نيكاراگوا "استقلال رسمي خود را با رژيم جمهوري بدنيا اعلام كرد و به اين ترتيب پس از 309 سال كه اين سرزمين تحت سلطه اسپانيا و 16 سال كه زير نظر دولت مكزيك بود ،به طور كامل مستقل شد .دوران اشغال نيكاراگوا توسط اسپانيا از روز 30 سپتامبر 1512 و دوران الحاق اين كشور به مكزيك از روز 13 فوريه 1822 ميلادي آغاز شده بود .به روز 13 فوريه 1822 و 30 سپتامبر 1512 مراجعه شود
سال 1840: سلطنت و عمر" فردريك ويلهلم سوم "پادشاه معروف كشور پروس به پايان رسيد و به جاي وي پسرش با عنوان" فردريك ويلهلم چهارم "به سلطنت رسيد .اين پادشاه كه به فردريك گيوم سوم نيز معروفست از سال 1797 ميلادي به جاي فردريك ويلهلم دوم پادشاه شده بود وي به سال 1770 ميلادي در پوتسدام متولد شده بود .سلطنتش 43 سال و عمرش 70 سال طول كشيد.
سال 1856: ژنرال" روبرت نيول "سردار معروف فرانسوي كه به او لقب نجاتدهنده" وردن "دادهاند در شهر" تول "قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از طي دوران تحصيلات نظامي با درجه ستواني در ارتش مشغول كار شد و در جنگ اول مقام ژنرالي داشت .در ماه ماه 1916 به جاي ژنرالي پتن ماصمور دفاع از وردن شد و آلمانيها را شكست داد .وي روز 17 ژوييه 1924 ميلادي مرد .به روز 17 ژوييه 1924 مراجعه شود
سال 1875: "پير لاروس "اديب و لغتشناس معروف فرانسه و موئلف فرهنگ بزرگ لاروس بعد از 58 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 23 اكتبر 1817 ميلادي در" توسي "متولد شده و از 15 سالگي به تهيه كتاب فرهنگ لغت خود مبادرت كرد .وي اولين كسي است كه روش تدريس را در مدارس عوض كرد و كتب درسي را خلاصه و ساده نمود .به روز 23 اكتبر 1817 مراجعه شود
سال 1919: جمهوري" روسيه سفيد "از طرف حكومت جمهوري شوروي سوسياليستي ،روسيه رسماش اعلام شد و به اين ترتيب جمهوري كمونيستي ديگري در جوار جمهوري كمونيستي شوروي ايجاد شد كه امروزه گر چه به عنوان يك جمهوري مستقل در سازمان ملل متحد نماينده دارد ولي از لحاظ سياسي و اقتصادي و نظامي جزص جمهوريهاي روسيه شوروي محسوب ميشود .اين جمهوري نام ديگرش بيلوروسي است.
سال 1940: قرارداد معروف" فنلاند "بين دو كشور معتبر اروپا يعني جمهوري فرانسه و بريتانياي كبير به امضاص رسيد .به موجب اين قرارداد كه در جريان جنگهاي بينالملل دوم امضاص شد دو كشور پيمان ميبستند كه در صورت حمله هر كشور خارجي به كشور" فنلاند "به فنلاند كمكهاي نظامي بفرستند .كمي بعد از اين قرارداد روسيه شوروي به فنلاند حمله كرد و دو دولت به خلاف قرارداد كوچكترين كمكي به فنلاند نكردند.
سال 1959: سرزمين يخبندان" آلاسكا "در شمال غربي كشور كانادا به عنوان چهل و نهمين ايالات ضميمه ايالات متحده آمريكا شد .آلاسكا كه قبلاش متعلق به روسيه تزاري بود بعدها به دولت آمريكا فروخته شد و اين منطقه وسيع يخبندان كه مسكن اسكيموهاست با 1/520/000 كيلومتر مربع مساحت و 150/000 نفر جمعيت در اين روز رسماش جزص آمريكا شد ،پايتخت آلاسكا" جونو "نام دارد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده