تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه اکتبر روز 23
سال 1386: دانشگاه" هايدلبرگ "يكي از قديميترين دانشگاههاي جهان و اروپا و آلمان در شهر صنعتي و معروف هايدلبرگ تاسيس شد .اين دانشگاه را دو برادر ثروتمند كه پيمان بسته بودند براي توسعه علم و صنعت در شهرشان يك دانشگاه بسازند ،احداث كردند و اين دو برادر ،يكي" بتمان رايزلون "و ديگري" كلود رايزلون "نام داشتند .دانشگاه هايدلبرگ با كمال قدرت هنوز هم به كار مشغول است.
سال 1786: "شيل "شيميدان معروف سوئدي و يكي از برجستهترين علماي اين علم در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 44 سال زندگي بدرود حيات گفت" .شيل "روز 8 فوريه 1742 ميلادي ،در" استكهلم "پايتخت سوئد متولد شده بود .وي در عصر طلايي شيمي ميزيست و با پريستلي شيميدان انگليسي معاصر بود .شيل ،روز 13 اكتبر 1772 ميلادي گاز كلر را كشف كرد .به روز 8 فوريه 1742 مراجعه شود
سال 1817: "پير لاروس "اديب و محقق مشهور قرن نوزدهم ميلادي در" توسي "قدم به عرصه وجود گذاشت .تا پانزده سالگي در كارگاه پدرش ،نعلبندي ميكرد و در ضمن درس ميخواند .از همين موقع به فكر ايجاد يك كتاب لغت افتاد و در اين كار آن قدر پافشاري كرد تا سرانجام فرهنگ بزرگ لغت" لاروس "را تدوين نمود .وي روز 3 ژانويه 1875 ميلادي درگذشت .به روز 3 ژانويه 1875 مراجعه شود
سال 1908: سلطنت رسمي" فرديناند اول "پادشاه بلغارستان بر آن كشور آغاز شد و در اين زمان فرديناند اول "كه روز 22 ژانويه 1861 ميلادي در" وين "متولد شده بود 47 ،سال داشت ،اين پادشاه و در سال 1878 ميلادي به عنوان" پرنس "بلغارستان كه تحت تسلط امپراتوري عثماني اداره ميشد انتخاب شده بود .وي روز 5 اكتبر 1918 ميلادي از سلطنت كناره گرفت .به روز 31 دسامبر 1948 مراجعه شود
سال 1942: نبرد تاريخي" العلمين "در جريان پيكارهاي خونين جنگ دوم جهاني در شمال آفريقا آغاز شد .در اين نبرد دو نيروي آلماني و انگليسي با يكديگر روبرو بودند .سرداري سپاه آلمان با فيلد مارشال" اروين رومل "و سرداري سپاه بريتانيا كبير با فيلد مارشال" مونتگمري "بود .جنگ با حمله انگليسيها در" العلمين مصر "آغاز و به شكست قطعي آلمانيها تمام شد .به روز 26 مه 1944 مراجعه شود
سال 1956: "سازمان بينالمللي اتم "بوجود آمد و هشتاد و دو كشور جهان كه اكثر آنها عضويت سازمان ملل متحد را نيز داشتند ،تاسيس اين سازمان را تصويب كردند .در اين روز مذاكراتي كه از مدتها قبل براي پيدا كردن راهي براي پيشرفت استفاده از انرژي اتمي در راه صلح در نيويورك بندر معروف آمريكا جريان داشت ،منجر به تاسيس اين سازمان بينالمللي گرديد .كشور ايران نيز عضويت اين سازمان را دارد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده