تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه نوامبر روز 20
سال 216: سلطنت" بلاش پنجم - اشك بيست و هفتم "شاهنشاه سلسله اشكاني پايان يافت" .بلاش پنجم "يكي از دو فرزند" بلاش چهارم "بود و وقتي بلاش چهارم بدرود حيات گفت ،بين" بلاش پنجم و اردوان پنجم "فرزندان او بر سر جانشيني او اختلاف افتاد و كار به جنگ كشيد .ابتدا" بلاش پنجم "پيروزي نسبي بدست آورد ولي پس از مدتي سلطنت در اين روز از برادرش شكست خورد و اردوان پنجم به سلطنت رسيد.
سال 950: "اتين "اولين پادشاه رسمي مجارها در قرن دهم ميلادي ،در ناحيهاي به نام" اكوتل "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي تا قبل از قبول دين مسيح بتپرست بود و" وائيك "نام داشت .بعد از اين كه عيسوي شد" پاپ سيلوستر دوم "او را اتين نام گذاشت و پادشاه مجار خواند و او نيز روز 20 اوت 1000 ميلادي سلسله آرپادي را تاسيس كرد و خود ،اولين پادشاه آن شد و روز 16 آوريل 1038 ميلادي مرد.
سال 1759: جنگ دريايي" بلايل "در نزديكي جزايري به همين نام در اقيانوس اطلس ،ميان ناوگان انگلستان و كشتيهاي جنگي لاكوس فرانسوي اتفاق افتاد .فرانسويان كه در جنگ دريايي روز 17 اوت 1759 ميلادي شكست خورده بودند ،قصد داشتند تلافي آن شكست را بكنند ولي اين بار نيز شكست خوردند و 24 كشتي جنگي ديگر فرانسويان به اعماق اقيانوس فرو رفت .به روز 17 اوت 1759 مراجعه شود
سال 1815: معاهده دوم" پاريس "بعد از پايان حكومت 100 روزه ناپلئون و سلطنت مجدد لويي 18 ميان متحدين و لويي هجدهم كه با كمك آنان به سلطنت فرانسه دست يافته بود ،امضاص شد و به موجب اين معاهده ،فرانسه كوچك شد و حدود آن ،به حدود دوره انقلاب رسيد و علاوه بر آن فرانسه تعهد كرد كه مبلغ 700 ميليون فرانك غرامت بپردازد و هر سال مخارج 150 هزار سرباز متحدين را بپردازد.
سال 1852: دومين دوره جمهوري فرانسه بعد از چهار سال ،با اعلام امپراتوري ناپلئون سوم منقرض شد .اين دوره از جمهوريت با استعفاي لويي فيليپ و آغاز حكومت روزنامهنگاران آغاز شد .تنها رييس جمهور اين دوره ناپلئون سوم بود كه روز 10 دسامبر 1848 ميلادي با 5/5 ميليون راصي به رياست جمهوري فرانسه و 4 سال بعد روز 20 نوامبر 1852 ميلادي به سلطنت رسيده بود .به روز 24 فوريه 1848 مراجعه شود
سال 1917: كشور فنلاند ،كه در اروپا به نام كشور" هزار درياچه "معروف است به دنبال پيروزي انقلاب كبير" روسيه "در آن سرزمين ،استقلال خود را بدست آورد و به اين ترتيب به دوران سلطه و نفوذ روسيه در فنلاند كه از روز 15 فوريه 1808 ميلادي آغاز شده بود پايان داده شد .فنلاند كه امروزه با رژيم مستقل سياسي جمهور اداره ميشود ،قبل از روسيه ،در اشغال سوئديها بود .به روز 17 ژوييه 1154 مراجعه شود
سال 1942: محاصره تاريخي نيروهاي آلمان نازي ماصمور تصرف استالينگراد توسط سپاهيان ارتش سرخ شوروي آغاز شد .در اين نبرد بزرگ كه از جمله مهمترين جنگهاي جنگ دوم بينالمللي در اروپا محسوب ميشود ،فرماندهي آلمانيها با" فن واسيلي چويكوف پاوئولوس "و رهبري روسها با مارشال بود .جنگ استالينگراد كه از روز 17 ژوييه 1942 ميلادي آغاز شده بود روز 2 فوريه 1943 با شكست آلمانيها به پايان رسيد.
سال 1962: "نيل بوهر "دانشمند شايسته و فيزيكدان معروف دانماركي ،بعد از 82 سال زندگي كه نيمه دوم آن پر افتخار بود ،چشم از جهان فرو بست .نيل بوهر روز 24 ماه ژانويه سال 1880 ميلادي در" كپنهاك "متولد شده بود .وي در تحقيقات اتمي استاد بود و به سبب اكتشافاتي كه در اين مورد كرده بود ،در سال 1922 ميلادي جايزه نوبل را در رشته فيزيك به او دادند .به روز 24 ژانويه 1880 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده