تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه نوامبر روز 7
سال 1640: پارلمان طويل طولانيترين پارلمانهاي انگلستان كه به معروف است به فرمان شارل اول پادشاه انگلستان تاسيس شد و به آن سبب آن را پارلمان طويل ميخوانند كه مدت 13 سال جلسات آن طول كشيد .در دوران همين پارلمان بود كه مردم به پشتيباني پارلمان عليه شارل اول و طرفداران وي جنگيدند و او را از بين بردند .اين پارلمان روز 30 آوريل 1656 ميلادي به دستور" اوليوير كرامول "منحل شد.
سال 1785: ايجاد شهر و بندر معروف" سباستوپول "در ساحل درياي سياه در شبه جزيره كريمه به دستور كاترين كبير ملكه و امپراتوريس مقتدر روسيه آغاز شد .هدف" كاترين كبير "ملكه روسيه از ساختن سباستوپول و شهرها و قلعههاي ديگري نظير آن در شبه جزيره كريمه جلب مهاجرين به آن شهرها و افزايش قدرت و جمعيت در نقاط كم جمعيت روسيه بود و سباستوپول بعدها شهرت فراوان يافت.
سال 1813: آندره ماسنا محاصره تاريخي" شبه جزيره ليسيون "توسط سردار بزرگ فرانسوي كه از جمله مهمترين سرداران ناپلئون بناپارت محسوب ميشد پايان يافت .در اين محاصره كه از روز سولت 7 اكتبر 1813 شروع شده بود قرار بود مارشال فرانسوي به كمك ماسنا بيايد و ليسبون را بگيرند ولي چون بين آندو اختلاف وجود داشت ،مارشال سولت آنقدر تعلل كرد تا قواي ماسنا ضعيف شد و مجبور به ترك محاصره گرديد.
سال 1849: "سلطنت ويكتور امانوئل دوم "يكي از بزرگترين سلاطين ميهنپرست ايتاليا ،بعد از مرگ پدرش شارل آلبرت ،بر جزيره تورينو ساردني آغاز شد .وي كه روز 16 اوت 1820 در متولد شده بود در اين زمان 29 سال داشت .امانوئل دوم پس از ايجاد اتحاد در ايتاليا در 1861 ميلادي پادشاه سراسر ايتاليا شد و روز 6 دسامبر 1878 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 16 اوت 1820 مراجعه شود
سال 1894: اولين مسابقه رسمي اتومبيلراني در فرانسه انجام شد .تا قبل از اين مسابقه گر چه چند بار رانندگان اتومبيلهاي مختلف شرطبنديهايي از لحاظ سنجش ميزان سرعت و استقامت موتورهاي اتومبيلهاي خود كرده بودند ولي هيچگاه به صورت مسابقهاي رسمي با يكديگر روبرو نشده بودند .در اين مسابقه 8 اتومبيل از ماركهاي مختلف از 5 كشور اروپايي و 1 كشور آمريكايي روبرو بودند و برنده مسابقه آمريكايي بود.
سال 1913: "آلبر كامو "نويسنده شهير فرانسوي در شهر نيمه اروپايي" موندوي "واقع در الجزاير) در شمال آفريقا (متولد شد .پدرش فرانسوي و مادرش اسپانيايي بود و با وجودي كه خانوادهاي فقير داشت ،بعدها به نيروي اراده و همت به شهرت و ثروت فراوان رسيد .وي روز 4 ژانويه سال 1960 ميلادي در اثر يك تصادف رانندگي كشته شد .به روز 4 ژانويه سال 1960 مراجعه شود
سال 1939: با حمله ارتش سرخ شوروي به مرزهاي فنلاند ،دوره اول جنگهاي معروف به" جنگهاي فنلاند "آغاز شد" .جنگهاي فنلاند "يكي از عجيبترين جنگهايي بود كه در جريان پيكارهاي بينالملل دوم اتفاق افتاد زيرا نسبت نيروهاي طرفين 1 به 10 يعني روسها ده برابر فنلاندهاي بودند .ولي با اين وصف فنلانديها با كمال شجاعت تا 2 مارس 1940 مقاومت كردند و در اين روز مغلوب ارتش سرخ شوروي شدند.
سال 1962: مادام" الئونور - "روزولت يكي از برجستهترين بانوان ايالات متحده آمريكا ،بعد از 78 سال زندگي كه نيمه دوم آن غرق در افتخار و شهرت و محبوبيت بود ،بدرود حيات گفت و رييس جمهوري آمريكا ليندون جانسون در مرگ او گفت) آمريكا شايستهترين زن خود را از دست داد .(وي به سال 1884 ميلادي در خانوادهاي مرفه متولد شده و همسر روزولت رييس جمهوري آمريكا بود .به روز 11 اكتبر 1884 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده