تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه دسامبر روز 1
سال 1532: "اورلاندس لاسوس "موسيقيدان هلندي در" مونس "متولد شد .از كودكي صداي گيرايي داشت و بارها او را دزديدند وي بعد از شهرت ،مورد محبت سلاطين مختلف اروپا قرار گفت و قسمت عمده عمر او در سفر گذشت .وي بيش از ده هزار اثر موسيقي تصنيف كرده بود كه قسمت عمده آنها از ميان رفت .مرگ او روز 14 ژوئن 1594 در 62 سالگي اتفاق افتاد .به روز 14 ژوئن 1594 مراجعه شود
سال 1598: فيليپ دوم پادشاه اسپانياي قرن شانزدهم ميلادي ،پس از 71 سال زندگي و 42 سال سلطنت بدرود حيات گفت اين پادشاه فرزند" شارلكن "امپراتور نامدار اتريش و اسپانيا و" ايزابل "ملكه پرتغال بود .وي روز 30 ژانويه 1527 ميلادي در شهري به نام" والادوليد "متولد شده و روز 8 ژانويه 1556 ميلادي در 29 سالگي به سلطنت رسيده بود .به روز 8 ژانويه 1556 مراجعه شود
سال 1788: گودوئي سلطنت شارل چهارم پادشاه ضعيفالنفس اسپانيا ،بعد از مرگ پدرش شارل سوم آغاز شد .وي به سبب بيلياقتي زمان امور را بدست وزيرش داده بود و چون بعدها با قيام پسرش فردينان مواجه شد ،روز 30 آوريل 1808 ميلادي به نفع ناپلئون بناپارت از سلطنت دست برداشت و روز 26 مه 1819 پس از 71 سال زندگي و 20 سال سلطنت بدرود حيات گفت .به روز 26 مه 1819 مراجعه شود
سال 1825: اتحاديه تاريخي اروپايي معروف به" اتحاد مقدس "با خروج روسيه تزاري از آن جرگه ،از هم پاشيده شده زيرا تزار نيكلاي اول امپراتور جديد روسيه به خاطر كمك به يونانيان مسيحي كه تحت سلطه عثمانيان بودند ،از آن اتحاديه خارج شد .اتحاد مقدس توسط امپراتوران روسيه و اتريش و پادشاه پروس بوجود آمده بود و امپراتور روس كه عضو اتحاد مقدس بود ،تزار" السكاندر اول "بود.
سال 1852: در اين روز سلطنت ناپلئون سوم بر فرانسه آغاز شد و اين سلطنت مقارن با ختم دومين دوره جمهوري در آن كشور بود .ناپلئون سوم كه قبل از سلطنت لويي ناپلئون نام داشت ،برادرزاده ناپلئون بناپارت بود .سلطنت وي تا روز 4 سپتامبر 1870 كه در آن فرانسه از آلمانيها شكست خورد ادامه داشت مولتكه و در اين روز مجلس ملي فرانسه ،او را كه اسير سردار آلماني شده بود از سلطنت فرانسه معزول كرد.
سال 1937: ژنرال" اريخ فون لودندورف "از برجستهترين سرداران آلمان در جنگ بينالملل اول ،پس از 72 سال زندگي چشم از جهان بر بست .وي كه روز 22 اكتبر 1865 ميلادي در" پوزنان "لهستان متولد شده بود ،بعد از جنگ اول كه به شكست آلمان خاتمه يافت ،وارد كارهاي سياسي شد و در اوايل كار هيتلر با او هم عقيده و همكار بود ولي قبل از توسعه نهضت نازي در اين روز مرد .به روز 22 اكتبر 1865 مراجعه شود
سال 1958: "هبرت - ويل كينس "يكي از مكتشفين بزرگ قطب شمال بدرود حيات گفت .اين كاشف قطبي كه هنگام مرگ 48 سال داشت ،به سال 1910 ميلادي در" لندن "پاي به عرصه وجود گذاشته و از 21 سالگي جزو قطبشناسان درآمده بود .بنا به وصيت وي ،خاكستر جسدش را پس از سوزاندن به وسيله يك زير دريايي اتمي به قطب شمال بردند و در آنجا به باد دادند .به روز 6 فوريه 1910 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده