تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه دسامبر روز 2
سال 1422: اولين سفارت ايران در دربار كشور چين با بازگشت سفير مخصوص" شاهرخ ميرزا "تيموري پادشاه معروف گوركاني ايران به هرات پايتخت آن زمان ايران پايان يافت .اين سفير كه براي راضي كردن خاقان چين در اتحاد با ايران به كشور خاقان رفته بود به" غياثالدين نقاش "معروف بود .سفر رفت و بازگشت وي 25 ماه به طول انجاميد و با اين وصف ،نتيجهاي كه تيموريان ميخواستند بدست نيامد.
سال 1492: دوران سلطه اسپانياييها بر" هائيتي "كه چندي قبل از آن توسط" كريستف كلمب "كاشف مشهور آمريكا ،كشف شده بود ،آغاز گرديد" .هايي - تي "كه در قسمت غربي ،جزيره معروف" هيسپانيولا "قرار دارد ،تا روز 20 فوريه 1677 ميلادي متعلق به اسپانيا بود و در اين روز ضميمه فرانسه شد و سرانجام در 5 اكتبر 1804 ميلادي استقلال بدست آورد .به روز 20 فوريه 1677 مراجعه شود
سال 1723: "دوك دورلئان "نايبالسلطنه لويي پانزدهم ،پس از 49 سال زندگي كه هشت سال آخر آن را با عنوان نايبالسلطنه زمامدار واقعي فرانسه بود) و در سن" كلود "متولد شده بود (بدرود حيات گفت .دوك دورلئان كه نام اصليش فيليپ سوم بود ،بعدها داماد لويي 14 شد و پس از مرگ آن پادشاه با يك كودتا در 2 سپتامبر 1715 زمامدار فرانسه شد .وي روز 17 مه 1674 متولد شده بود .به روز 2 سپتامبر 1715 مراجعه شود
سال 1771: "سر والتر اسكات "شاعر و مورخ و نويسنده معروف اسكاتلندي در" ادنبورگ "متولد شد .پدرش دادستان دادگستري بود و والتر با وجود تحصيل حقوق معهذا به ادبيات روي آورد در اوايل زندگي ادبي خود موئسسهاي براي نشر كتب تاسيس كرد كه ورشكست شد و تا آخر عمر در تلاش پرداخت بدهيهاي خود بود" .والتر اسكات "روز 21 سپتامبر 1832 مرد .به روز 21 سپتامبر 1832 مراجعه شود
سال 1804: مراسم تاريخي" تقديس "ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه توسط پاپ" ،پي هفتم "رهبر بزرگ جامعه مسيحيت جهان در كليساي تاريخي" نوتردام "پاريس برگزار شد .در اين مراسم ،تظاهرات و تجملاتي ديده شد كه تا آن زمان در دنيا كسي نظير آن را به خاطر نداشت .براي شركت در اين مراسم ،پاپ" پيهفتم "مجبور به اقامت چهار ماهه در پاريس شده بود.
سال 1806: ژنرال" ميشل - بارون دوملاس "يكي از نامدارترين سرداران امپراتوري اتريش در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 87 سال زندگي بدرود حيات گفت .ژنرال ملاس كه فرزند منحصربفرد خانواده اشرافي و ثروتمند" ملاس "بود روز 19 ژوييه 1729 ميلادي در" راولن "متولد شده بود .ژنرال ملاس از فرماندهان اتريش در جنگ تاريخي" مارانگو "بود .به روز 19 ژوييه 1729 مراجعه شود
سال 1848: سلطنت 13 ساله فرديناند اول امپراتور اتريش با كنارهگيري وي از سلطنت به پايان رسيد .فرديناند اول روز 10 اوت 1793 ميلادي در" وين "متولد شده و روز 3 مه 1835 ميلادي در 42 سالگي به سلطنت رسيده بود .وي كه در اواخر سلطنت ،با شورشهاي متعدد ملل امپراتوري اتريش حتي مردم وين پايتخت آن كشور روبرو شده بود ،روز 19 سپتامبر 1875 ميلادي جان سپرد.
سال 1852: سلطنت ناپلئون سوم به طور رسمي آغاز شد .وي كه تنها رييس جمهوري دومين دوره دوم جمهوري فرانسه بود ،به تقليد از عموي خود ناپلئون بناپارت در صدد ايجاد سلطنت برآمد و بعد از كودتا كه به دستياري طرفداران سلطنت انجام داد ،در مراجعه به آراص عمومي با 7/738/000 راصي سلطنت فرانسه تصويب شد و در اين روز سلطنت ناپلئون سوم آغاز گرديد .به روز 20 نوامبر 1852 مراجعه شود
سال 1942: اولين پيل اتمي جهان ،بعد از سه سال زحمت و كار شبانه روزي از طرف يك تيم دوازده نفري از دانشمندان اتمي آمريكايي به رهبري" انريكو فرمي "دانشمند معروف ايتاليايي ساخته شد و اين پيل اتمي ،اولين قدم براي ساختن بمب اتمي بود .انريكو فرمي كه در اين زمان تابعيت آمريكا را داشت اولين كسي بود كه موفق به شكافتن اتم و آزاد كردن نيروي اتم شده بود .به روز 29 سپتامبر 1901 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده