تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه فوریه روز 1
سال 54: "نرون "امپراتور ستمكار و ديكتاتور قسيالقلب روم ،بعد از مرگ پدرخواندهاش" كلوديوس "به امپراتوري روم رسيد و در اين زمان 17 ساله بود .مرگ كلوديوس را به او نسبت ميدهند و او غير از پدرخواندهاش ،مادر و برادر خوانده و زن خود او نيز كشت و در مدت 14 سال امپراتوري ،خونهاي زياد ريخت ،وي در 8 اوت 68 ميلادي خودكشي كرد .به روز 8 اوت 68 و 9 سپتامبر 65 و 31 ژانويه 37 مراجعه شود
سال 1317: "فرواسار "مورخ فرانسوي در قرن چهاردهم ميلادي در شهر كوچكي به نام" فريش "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانواده او از مردم متوسط بودند و تاريخ جنگهاي صد ساله پدرش مردي كاسب بود ولي" فرواسار "كه در دوران تحصيل به تاريخ علاقه يافته بود آن را دنبال كرد و آثار برجستهاي چون را نوشت .وي روز 15 مه 1410 ميلادي مرد .به روز 15 مه 1410 مراجعه شود
سال 1670: "اوگوست دوم "يكي از معروفترين پادشاهان لهستان در قرن هجدهم ميلادي در شهر" درسد "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي قبل از اين كه روز 12 اوت 1697 به جاي ژان سوم معروف به" سوبيسكي "به سلطنت لهستان برسد ،امير انتخابكننده ساكس بود .وي بعد از مبارزات فراوان با شارل دوازدهم پادشاه سوئد به سال 1733 مرد .به روز 20 فوريه 1733 و 12 اوت 1697 مراجعه شود
سال 1708: "ويليام پيت اول "سياستمدار بزرگ انگلستان در قرن هجدهم ميلادي كه به او لقب" لرد چكاتام "داده شده بود در" وست مينستر "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي از نجباي روستايي محسوب ميشد .بعد به سواره نظام پيوست و سپس عضو مجلس عوام شد .او را به سبب قوه نطق و بيانش به نام" وكيل بزرگ "نيز ميخوانند .مرگ او روز 12 ژوئن 1778 ميلادي اتفاق افتاد .به روز 12 ژوئن 1778 مراجعه شود
سال 1804: طريقه نگهداري اغذيه فاسدشدني به صورت" كنسرو "توسط" آپر "مكتشف بزرگ كشف شد .آپر ،پس از سالها مطالعه و آزمايشهاي مختلف در مورد نگهداري اغذيه مختلف به اين نتيجه رسيد كه تنها در صورت دور نگهداشتن اين نوع اغذيه از جريان هوا ميتوان آنها را سالم نگهداشت .اولين كارخانه كنسروسازي جهان را خود" آپر "تاسيس كرده بود.
سال 1814: نبرد خونين معروف به" روتير "در محلي به همين نام نزديك رود" اوب "بين 160 هزار نفر سپاهيان" پروسي - اتريشي و سوئدي "با 42 هزار نفر سپاهيان فرانسه اتفاق افتاد .در اين جنگ هر سرباز فرانسوي با 4 سرباز متحدين روبرو بود ،با اين فرق كه فرانسويها خسته و خردسال و كهنسال و متحدين ،مجهز و تازه نفس بودند .نتيجه اين جنگ ،شكست سخت ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه بود.
سال 1839: دوره جنگهاي چهارساله" شيلي و پرو "دو كشور امروزي آمريكاي جنوبي كه از روز 17 ماه اكتبر 1836 ميلادي با حمله سپاهيان شيلي آغاز شده بود ،با پيروزي آنان پايان يافت .اين جنگها كه در تاريخ آمريكاي جنوبي به) جنگهاي اول تاكنا و آريكا (معروفست ،در شمار خونينترين جنگهاي نيمكره غربي محسوب ميشود .به روز 17 اكتبر 1836 و 11 آوريل 1884 مراجعه شود
سال 1872: "جمس جويس "نويسنده و اديب بزرگ ملت ايرلند در" دوبلين "متولد شد .وي در ادبيات كشور خويش تاصثيري عميق بر جاي گذاشت زيرا ،آثار وي بيشتر جنبههاي رواني و عقلي دارد .معروفترين اين آثار" اوليس - تبعيد شدهها - اسكاريك پولي و موسيقي مجلسي "است .جمس جويس به سال 1941 ميلادي مرد .به روز 13 اوت 1941 مراجعه شود
سال 1917: جنگ نامحدود زيردريايي ،توسط دولت آلمان آغاز شد و اين جنگ ،به دنبال اخطاري بود كه آلمان روز 31 ژانويه 1917 ميلادي به همه دولتها داده و اعلام كرده بود كه كشتيهاي هر كشوري را كه در آبهاي سواحل فرانسه - انگليس - ايتاليا و الجزاير مشاهده كردند غرق خواهد كرد .مهمترين تاصثير اين جنگ زيردريايي ،ورود آمريكا در جنگ اول بينالملل به نفع متفقين بود .به روز 31 ژانويه 1917 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده