تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه فوریه روز 18
سال 1201: "خواجه نصيرالدين طوسي "رياضيدان و دانشمند بزرگ و منجم معروف قرن هفتم هجري ايران ،در شهر طوس متولد شد ،نامش محمد و كنيهاش ابوجعفر بود و پدرش حسن نام داشت ،اين مرد بزرگ كه شهرت بينالمللي دارد وزير هلاكوخان مغول بود .خواجه نصيرالدين طوسي پس از 73 سال زندگي روز 26 ژوئن 1274 ميلادي در بغداد وفات يافت .به روز 26 ژوئن 1274 مراجعه شود
سال 1570: "پير بونتان "معمار و حجار نامدار فرانسوي در قرن شانزدهم ميلادي پس از 63 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .پير بونتان ،روز 7 اكتبر سال 1507 ميلادي در پاريس متولد شده بود .پدرش وقتي استعداد او را در حجاري ديد او را به محاضر بزرگ معماران بزرگ فرانسوي فرستاد و" بونتان "در اين محاضر به استادي رسيد .به روز 7 اكتبر 1507 مراجعه شود
سال 1734: جنگهاي ششماهه لهستان براي نابود كردن" استانسيلاس لكزينسكي "پادشاه جديد كه بعد از اگوست دوم با 60 هزار راصي در 30 سپتامبر 1733 ميلادي به سلطنت رسيده بود ،توسط دو دولت نيرومند پدر زن پادشاه فرانسه بود و روسيه و اتريش نميخواستند لهستان نيز زير نفوذ فرانسه باشد .اين جنگ با فرار لكزينسكي در 11 ژوييه 1734 ميلادي پايان يافت.
سال 1769: مارشال" ني "سردار برجسته ناپلئون بناپارت كه" دوك الشينگن و شاهزاده مسكو "لقب داشت ،در" سارهلويي "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي به خاطر علاقهاي كه به ارتش داشت در نوجواني به خدمت نظام رفت و مدارج ترقي را تا درجه مارشالي پيمود .وي در زمان سلطنت لويي هجدهم به جرم طرفداري از ناپلئون بناپارت روز 7 دسامبر 1815 ميلادي تيرباران شد .به روز 7 دسامبر 1815 مراجعه شود
سال 1785: "پيگال "يكي از نامدارترين مجسمهسازان و حجاران قرن هجدهم ميلادي فرانسه پس از 71 سال زندگي بدرود حيات گفت" .ژان باپتيست پيگال "روز 22 ژوييه 1714 ميلادي ،در خانوادهاي تهيدست در پاريس متولد شده بود .از مهمترين آثار اين حجار معروف مقبره" دوك داركور "در كليساي نتردام پاريس و مقبره مارشال دو ساكس در استراسبورگ است .به روز 22 ژوييه 1714 مراجعه شود
سال 1814: جنگ بزرگ معروف به" مونترو "در نزديكي ساحل رود" اوب "ميان باقميانده سپاهيان اتريشي كه به فرمان شوارزنبرگ سردار معروف خويش ميجنگيدند با ارتش فرانسه به فرماندهي ناپلئون بناپارت اتفاق افتاد .شوارزنبرگ كه قبلاش در دو جنگ مورمان و نانژي شكست خورده بود اين بار شكست سختتري خورد و به آن طرف رود اوب عقبنشيني كرد.
سال 1821: انقلاب تاريخي يونان براي بدست آوردن آزادي و استقلال از امپراتوري عثماني ،عليه آن امپراتوري آغاز شد و اين انقلاب تا روز 4 سپتامبر 1829 يعني مدت هشت سال به طول انجاميد .اين انقلاب را جمعي از يونانيان مقيم" ادسا "با تشكيل يك مجمع سري براي آزادي يونان به راه انداختند .پايان اين انقلاب پيروزي يونان و استقلال آن كشور بود .به روز 4 سپتامبر 1829 مراجعه شود
سال 1849: "بوربنك "يكي از زحمتكشترين محققين و طبيعيدانان جهان در" لاوريل "متولد شد .از روزگار كودكي به امور طبيعي مخصوصاش رشته گياهشناسي علاقمند شد وي كتب نفيسي درباره گياهان و طرق تربيت و تكثير و توسعه توليدات كشاورزي نوشت كه از مهمترين آنها" چگونگي پرورش گياهان براي استفاده بيشتر "را ميتوان نام برد .به روز 4 سپتامبر 1926 مراجعه شود
سال 1904: شبه جزيره كره در مشرق آسيا كه سالها مورد ادعاي سه كشور روس و چين و ژاپن به تصرف درآمد و اين پيروزي پس از پيروزي دريايي ديگري كه ناوگان ژاپن عليه كشتيهاي روسي بدست آورد ،نصيب ژاپن شد و به اين ترتيب جنگ تاريخي روس و ژاپن شروع شد كه تا روز 5 سپتامبر 1905 ادامه داشت .به روز 2 ژانويه 1905 و 5 سپتامبر 1905 مراجعه شود
سال 1918: آخرين دوره جنگهاي آلمان و روسيه در جريان جنگ اول بينالمللي آغاز شد .اين دوره بعد از يك متاركه 63 روزه آغاز شد و علت آن بود كه مذاكرات روسيه و آلمان در" برست ليتووسك "به نتيجه نرسيده بود .اين دوره جنگ دو كشور به علت پيشروي وسيع آلمان خيلي زود به پايان رسيد و با معاهده 26 مارس 1918 ميلادي در" بخارست "دو كشور صلح كردند .به روز 3 و 26 مارس 1968 مراجعه شود
سال 1945: "فيليپين "كه به صورت يك مجمعالجزاير بزرگ در اقيانوس آرام وجود دارد پس از قريب به چهار ماه جنگ به تصرف نيروهاي آمريكايي درآمد و به اين ترتيب دوران اشغال فيليپين توسط ژاپنيها كه از روز 15 ژوئن 1942 ميلادي بر آن جزيره آغاز شده بود پايان يافت .جنگ دوم فليپين از روز 19 اكتبر 1944 ميلادي آغاز شده بود .به روز 15 ژوئن 1942 و 19 اكتبر 1944 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده