تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه مارس روز 3
سال 1483: "رافائل "نقاش و پيكرنگار بزرگ ايتاليايي در قرون پانزدهم و شانزدهم ميلادي در" اوربينو "متولد شد .نام كامل او" رافائل سانتي - سانزيو "بود و پدرش نقاش متوسطي محسوب ميشد .در محضر پدر نقاشي را فرا گرفت و بعد شاگرد" پروگن "نقاش بزرگ آن زمان شد و بعدها تحت حمايت ژول دوم و لئون دهم پاپهاي آن زمان ،به اوج افتخار و شهرت رسيد .به روز 10 اكتبر 1520 مراجعه شود
سال 1483: لويي يازدهم پادشاه فرانسه در قرن پانزدهم ميلادي بدرود حيات گفت و به اين ترتيب دوران سلطنت 22 ساله و زندگي 60 ساله او پايان يافت .لويي يازدهم روز 24 ژوئن 1423 ميلادي در شهر" بورگ "متولد شده و روز 15 سپتامبر 1461 در 38 سالگي بعد از مرگ شارل هشتم به سلطنت فرانسه رسيده بود .به روز 24 ژوئن 1423 و 15 سپتامبر 1461 مراجعه شود
سال 1688: "پرو "معمار و آرشيتكت برجسته قرن هفدهم ميلادي فرانسه پس از 75 سال زندگي چشم از جهان فرو بست" .كلودپرو "كه در تاريخ معماري از او به نام" استاد "ياد شده است ،روز 14 اكتبر 1613 ميلادي در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بسيار پر كار و در كار ،بسيار دقيق بود و گاه براي ساختن بنايي سالها تحقيق و مطالعه ميكرد قسمتي از بناي" موزه لوور "از آثار اوست .به روز 14 اكتبر 1613 مراجعه شود
سال 1721: "آندره - مورهله "اديب و نويسنده معروف فرانسوي در قرن هجدهم و نوزدهم ميلادي در شهر" ليون "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش مردمي ديدهرو مذهبي بودند و او نيز تحصيلات مذهبي داشت و" آبه "بود .آبه مورهله ،ضمن خدمات روحاني خويش به كار تدوين قسمتي از دائر±المعارف مشغول شد و خدمات زياد به ادبيات فرانسه كرد .او روز 25 اوت 1819 مرد .به روز 25 اوت 1819 مراجعه شود
سال 1771: "رابرت اوون "فيلسوف و مصلح اجتماعي انگليسي در" نيوتون "متولد شد .از پدرش يك كارخانه نساجي به ارث برد و به زودي سرمايهدار معروفي شد اما چون مردي مهربان بود ،براي رفاه كار كارگرانش از ساعات كار كم كرد" .رابرت اوون "اولين كسي است كه در جهان به فكر راحتي كارگران افتاده و اصول سوسياليسيم را از حرف به مرحله عمل درآورد .به روز 26 سپتامبر 1858 مراجعه شود
سال 1845: شبه جزيره فلوريدا به عنوان بيست و هفتمين ايالت از ايالات متحده آمريكا اعلام شد .اين سرزمين پر گل ،در جنوب شرقي ايالت متحده قرار گرفته و 52262 مايل مربع مساحت و در حدود سه ميليون نفر جمعيت دارد پايتخت اين ايالت" تال هاس "نام دار دو توسط اعقاب اسپانياييهايي كه براي اولين بار روز 11 اكتبر 1513 آنجا را كشف كرده بودند ،ساخته شد .به روز 30 مه 1819 مراجعه شود
سال 1848: انقلاب مجارستان ،عليه سلطه و نفوذ سياست امپراتوري اتريش در آن سرزمين آغاز شد و اين اولين انقلاب ممالك امپراتوري اتريش عليه آن كشور بود .عامل اصلي قيام مجارستان يكي از نمايندگان مجلس مجار به نام" كسوت "بود و شورشيان تقاضاي وزارتخانه مخصوصي به نام مجار و آزادي زبان مجار را داشتند اين انقلاب با پيروزي مجارها به پايان رسيد.
سال 1878: "صربستان "بعد از جنگهاي خونين و شورشها و انقلابات مكرر سرانجام به كمك روسها و به موجب قرارداد" ساناستفانو "به استقلال كامل رسيد .در اين قرارداد كه نمايندگان عبدالحميد دوم و الكساندر دوم امپراتوران عثمان و روسيه آن را امضاص كردند ،استقلال كامل روماني و ايجاد بلغارستان نيز منظور شده بود .به روز 25 آوريل 1862 و 1 ژوييه 1876 مراجعه شود
سال 1878: "روماني "بعد از مبارزات فراوان عليه امپراتوري عثماني ،سر انجام به موجب قرارداد تاريخي" ساناستفانو "كه در آن روز در محلي به همين نام نزديك استانبول ميان سلطان عبدالحميد دوم و الكساندر دوم امپراتوران عثماني و روسيه امضا شد ،كاملاش مستقل شد و به اين ترتيب قرارداد 30 مارس 1856 كه در آن استقلال روماني تضمين شده بود ،رسماش از طرف عثماني تاصييد و تصديق شد .به روز 15 اوت 1862 مراجعه شود به روز 15 اوت 1862 مراجعه شود
سال 1900: "گوتليب دايملر "مخترع معروف آلماني كه يكي از اختراعات او" موتورسيكلت "بود ،بعد از 64 سال زندگي بدرود حيات گفت" .دايملر "روز 18 دسپتامبر 1834 ميلادي متولد شده بود و اولين شغل وي تفنگسازي بود" .دايملر "اختراعات متعددي كرد كه موتورسيكلت يكي از آنها است و مقدمات اختراع نوعي اتوبوس نيز توسط وي فراهم شده بود .به روز 18 سپتامبر 1834 مراجعه شود
سال 1936: "داويد بيتي "درياسالار بزرگ و قطبشناس معروف انگليسي ،پس از 65 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .وي كه از خانوادهاي بزرگ و سرشناس بود ،روز 17 سپتامبر سال 1871 ميلادي در لندن قدم به عرصه وجود گذاشت" .بيتي "تحقيقات فراواني درباره قطب جنوب كرده و يك بار نيز در آغاز يك سفر تحقيقاتي مجبور به جنگ با آلمانيها در 21 مه 1916 ميلادي شده بود.
سال 1964: پروفسور ولاديميردميخوف بزرگترين پيروزي بشر در اعمال جراحي و پيوند اعضاي مختلف يك موجود زنده بدست آمد و اين پيروزي ،نصيب پزشك بزرگ و زيستشناس معروف روسي شد .در اين روز ،پروفسور دميخوف بعد از سالها آزمايش موفق شد سر دو سگ را بريده و آنها را به بدن يكديگر پيوند دهد .اين سگها بعد از عمل ،مدتها زنده مانده بودند.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده