تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آوریل روز 21
سال 359: دومين دوره ئجنگهاي خونين ميان شاهنشاهي ساساني ايران و امپراتوري نيرومند روم ،در زمان سلطنت" شاپور دوم "معروف به" شاپور ذوالاكتاف "آغاز شد .در اين جنگ كه 4 سال طول كشيد و با حمله ئايرانيها به متصرفات روم آغاز شد" ژولين "امپراتور روم با" شاپور "روبرو بود .جنگ ايران و روم بعد از مرگ" ژولين "روز 8 ژانويه 363 ميلادي به پايان رسيد .به روز 8 ژانويه 363 مراجعه شود.
سال 827: سلطنت" اگبرت "اولين پادشاه انگلستان آغاز شد .تا قبل از اين كه اگبرت بعد از جنگهاي طولاني موفق به تاسيس سلطنت در آن سرزمين شود "رژيم ملوكالطوايفي در انگلستان برقرار بود .اگبرت از روئساي قبيله" ئساكسون "بود و پس از مبارزات متعددي كه با روئساي ساير قبايل نمود همه آنها را مطيع خود كرد و سلطنت انگلستان را تاسيس نمود.
سال 1744: "لامارك "يكي از درخشانترين چهرههاي طبيعي فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در" بازنتين "در ايالت" پيكاردي "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وي از خانوادههاي اشرافي و محترم فرانسه بود و نام كامل او" ژان باپتيست دومونه شواليه دو لامارك "بود او ،موئلف دائر±المعارف گياهي است كه ارزش علمي فراوان دارد .لامارك روز 30 اوت 1829 1829 وفات يافت .به روز 31 سپتامبر 1829 مراجعه شود.
سال 1792: "موپو "وزير معروف لوئي پانزدهم پس از 78 سال زندگي بدرود حيات گفت .نام اصلي او" رنه - نيكولا - موپو "بود و روز 24 اوت 1714 ميلادي در خانواده متوسطي در پاريس متولد شد .وي بعد از اين كه" دوك دوشوازول "معزول شد ،به وزارت لوئي پانزدهم رسيد و به كمك دو نفر ديگر از يارانش" وزارت مثلث "را تاسيس كرد و خدمات فراوان به لوئي پانزدهم فرانسه نمود .به روز 24 اوت 1714 مراجعه شود.
سال 1844: زندگي 81 ساله و سلطنت 36 ساله ئشارل چهاردهم پادشاه معروف سوئد در قرن نوزدهم ميلادي به پايان رسيد .وي كه در ابتداص مارشال ارتش فرانسه بود و" ژان باپتيست برنادوت "نام داشت روز 24 دسامبر 1763 ميلادي در" پو "متولد شده بود .او شوهر" دزيره "ملكه ئمعروف سوئد بود و در آخرين لشكركشيهاي ممالك اروپايي عليه ناپلئون جزص آنان ،با فرانسه ميجنگيد .به روز 24 دسامبر 1763 مراجعه شود.
سال 1910: ساموئل لانگهورن كليمنز" مارك تواين "نويسنده بزرگ و منقد معروف اجتماعي امريكا بعد از 75 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .نام اصليس بود و روز 30 دسامبر سال 1835 ميلادي در دهكده" ئفلوريدا "واقع در ايالت ميسوري متولد شده بود .از مهمترين آثار او" شاهزاده و گدا و گدا - هاكل بري فين و سرگذشت تام ساير "را بايد نام برد .به روز 30 دسامبر 1835 مراجعه شود.
سال 1923: زادوك" لورادو - زادوك "هنرمند چيرهدست آمريكايي و استاد مجسمهسازي و پيكرتراشي آن سرزمين ،پس از 63 سال زندگي بدرود حيات گفت .روز 29 آوريل 1860 ميلادي در شهر" ايلي نوئيز "متولد شده بود .وي عادات مخصوصي داشت و از جمله سنگ مرمر ،سنگ ديگري را براي مجسمهسازي مصرف نميكرد .بسياري از مجسمهسازان آمريكايي شاگرد او بودهاند .به روز 29 آوريل 1860 مراجعه شود.
سال 1938: "محمد اقبال "يكي از درخشانترين چهرههاي ادبي و فرهنگي آسيا در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،پس از 65 سال زندگي كه قسمت عمده آن به ترويج علم و ادب سپري شد ،بدرود حيات گفت .محمد اقبال ،روز 22 فوريه 1873 ميلادي در شهر" سيالكوت "متولد شده و از مهمترين آثار او" شمع و شاعر - فلسفه خودي و ارمغان حجاز "را بايد نام برد .به روز 22 فوريه 1873 مراجعه شود.
سال 1961: "جيمز تربر "نويسنده ونووليست معروف قرن بيستم آمريكا ،بعد از 67 سال زندگي بدرود حيات گفت .جيمز تربر روز 18 نوامبر 1894 ميلادي در نيويورك متولد شده بود .وي كه يك چشم خود را در كودكي از دست داده بود ،مسائل روانشناسي و اجتماعي را به نحو بسيار موئثري در آثار خويش منعكس ميكرد .از معروفترين آثار" تربر "بايد" زندگي والتر ميتي "را نام برد .به روز 18 نوامبر 1894 مراجعه شود.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده