تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه می روز 12
سال 52: سلطنت يكي از معروفترين و شجاعترين سلاطين سلسله ئاشكاني آغاز شد و به دنبال كنارهگيري" وانان دوم "اشك بيست و يكم "از سلطنت ،پسر جوان و جنگجوي او" بلاش "با عنوان" بلاش اول "اشك بيست و دوم "به سلطنت رسيد .سلطنت او همزمان با سلطنت" نرون "امپراتور روم بود و از مهمترين اقدامات وي جمعآوري" اوستا "كتاب ديني زرتشتيان بود .به روز 18 مه 60 و 30 اوت 77 مراجعه شود.
سال 1619: "ژان باپتيست كلبر "وزير لوئي چهاردهم و يكي از برجستهترين سياستمداران فرانسه در قرن هفدهم ميلادي در" مس "متولد شد و پدرش تاجر ماهوت بود .به سال 1661 ميلادي ،در 42 سالگي به توصيه ئمازارن ،كلبر به وزارت رسيد و اداره 10 ئوزارتخانه ئماليه - داخل - تجارت - صناعت - كشاورزي - درياداري - فوائد عامه - مستعمرات - هنرهاي زيبا و عدليه را به عهده داشت .وي روز 6 سپتامبر 1683 مرد.
سال 1639: "ژان راسين "نويسنده و شاعر و اديب معروف فرانسه در قرن هفدهم ميلادي در" فرته ميلون "واقع در ايالت" شامپاني "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .پدرش مايل بود او كشيش شود ولي او در ادبيات ورزيده شد و بعدها به نمايشنامهنويسي پرداخت" .آندروماك - بايزيد - ميتريدات - ايفي ژني - فدرو بريتانيكوس "از آثار عمده ئاوست .وي روز 28 سپتامبر 1699 مرد .به روز 28 سپتامبر 1699 ميلادي مراجعه شود.
سال 1820: "فلورانس نايتينگل "اولين پرستار تحصيلكرده جهان و بنيانگذار فن پرستاري مدرن در شهر" فلورانس "ايتاليا متولد شد .پدر و مادرش انگليسي بودند و با وجودي كه زندگي مرفهي داشتند ،وي روي علاقه ئشخصي بكار مداواي به مريضي تنگدست و فقير پرداخت و شهرت جهاني يافت .بر اثر تعليمات او بود كه پرستاري مدرن در جهان به وجود آمد.
سال 1856: "مانتوپولس "شاعر يوناني و يكي از سه شاعري كه مكتب ادبي رومانتيسم را بنيانگذاري كردند ،در" سالونيك "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وي در نوجواني به فرانسه مهاجرت كرد و در پاريس با نام مستعار" موراس "با دو شاعر ديگر به نام" شارل مورا - رينو "اتحاد مثلث ادبي به وجود آورد و به كمك آنان بود كه مكتب ادبي رومانتيسم را پي ريخت .مرگ وي روز 26 اكتبر 1910 اتفاق افتاد.
سال 1916: "شولوم آليخم "يكي از بزرگان علم و ادب يهودي در نيويورك ،چشم از جهان فرو بست" .شولم آليخم "به سال 1864 ميلادي قبل از جنگ اول در روسيه متولد شد و از وقايع آن دوران در آثار او زياد يافت ميشود وي را به سبب روح طنزي كه داشت" مارك تواين "يهود لقب دادند .از مهمترين آثار وي" خياط و روز تولد "را بايد نام برد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده