تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه می روز 19
سال 1256: شورش خونين معروف به" شورش قحطي "در انگلستان آغاز شد و به سرعت در اكثر شهرهاي آن كشور كه دوران بحراني و سختي را ميگذرانيدند شيوع پيدا كرد .علت اين شورش ،عدم آذوقه و خوار بار به حد كافي براي مردم بود .در جريان" شورش قحطي "عده ئزيادي از گرسنگي مردند و جمع زيادي نيز در گير و دار مبارزه با ماصمورين دولتي كشته شدند.
سال 1521: شهر تاريخي" بلگراد "كه امروزه پايتخت كشور يوگسلاوي در شبه جزيره بالكان محسوب ميشود ،بعد از پيكاري سخت به تصرف سپاهيان سلطان سليمان خان قانوني ،امپراتور معروف عثماني درآمد و به اين ترتيب انتقام شكستي كه عثمانيها روز 26 ژوئن 1456 ميلادي در مقابل اين شهر از" ماتياس كورون "پادشاه هنگري) مجارستان امروز (خورده بودند گرفته شد .به روز 26 ژوئن 1456 مراجعه شود.
سال 1570: "ساموئل شامپلن "دريانورد و استعمارگر معروف فرانسوي در شهري به نام" بروآژ "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وي از نوجواني به نيروي دريائي فرانسه پيوست و به زودي به درجه ئافسري و فرماندهي رسيد .در جريان اكتشافات جغرافيائي قرن هفدهم وي موفق به تصرف قسمت مهمي از كانادا براي فرانسه شد و شهر" كهبك "را بنيان گذاشت .او روز 5 نوامبر 1635 ميلادي مرد .به روز 18 آوريل 1608 مراجعه شود.
سال 1729: "كاترين كبير "نامدارترين ملكههاي روسيه در طول تاريخ امپراتوري روسيه ،در" اشتين "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .پدرش" دوك دانهالترزربست "نام داشت .در جواني به همسري پطر سوم وليعهد اليزابت امپراتوريس روسيه درآمد و پس از آن كه شوهرش به سلطنت رسيد ،عليه او قيام كرد و با كمك سه برادر به نام" ارلوفها "بعد از قتل شوهرش در 9 ژوييه 1762 پادشاه شد .به روز 17 نوامبر 1796 مراجعه شود.
سال 1764: ورشو ،پايتخت لهستان در جريان انتخاب" استانيلاس پونياتوسكي ،به سلطنت لهستان به تصرف سپاهيان روسي درآمد .علت اين اشغال نظامي آن بود كه بعد از مرگ آگوست سوم پادشاه لهستان ،كاترين كبير در صدد برآمد يكي از نجباي لهستاني مورد اطمينان خود را به سلطنت لهستان برساند و چون لهستانيها حاضر به قبول او نبودند لشكر به آن كشور فرستاد و پونياتوسكي در 7 سپتامبر 1764 به سلطنت رسيد.
سال 1795: آخرين شورش مردم فرانسه عليه حكومت" انقلابيون "فرانسه آغاز شد كه دنباله شورش معروف به" شورش نان "بود كه روز 1 آوريل همان سال توسط زنان آغاز شده بود .يكي از وكلاي مجلس به نام" فرد "به دست مردم كشته شد و لاجرم" ارتش كارد ملي "براي رفع شورش قيام كرد .عده ئزيادي كشته شدند و جمعي از وكلاي مجلس ملي نيز بازداشت شدند اين شورش روز 23 مه 1795 ميلادي پايان يافت.
سال 1864: "ناثانيل هوتورون "شاعر و اديب بزرگ آمريكايي چشم از جهان فرو بست و دفتر زندگي سراسر مبارزه و عشق 60 ساله او براي ابد بر هم نهاده شد .اين شاعر معروف به سال 1804 ميلادي در" سالم "متولد شده و از 21 سالگي به سرودن شعر مشغول شده بود .از مهمترين آثار او" آه اي كشتيبان و علفزارهاي منجمد "است .به روز 4 ژوييه 1804 مراجعه شود.
سال 1917: جايزه ئمعروف ادبي" پوليتزر "توسط يك روزنامهنويس آمريكائي به نام" ژوزف پوليترز "تاسيس شد .ژوزف پوليترز مدير روزنامه" ئدنيا "بود كه در بندر نيويورك منتشر ميشد .جايزه ئپوليترز هر ساله به بهترين نمايشنامهها - داستانها - تاريخها - شعرها - بيوگرافيها و عكسها داده ميشود .از برجستهترين كساني كه اين جايزه را بردهاند) تنسي ويليامز - آرتور ميلر - يوجين اونيل و ويليام سارويان (هستند.
سال 1936: رابرت واتسن وات" رادار "مهمترين وسيله ئدفاعي در مقابل حملات هوائي و دريائي توسط يك كارشناس امور ارتباطي و الكتريسيته انگليس به نام تكميل گرديد .و اولين ايستگاه رادار در فرودگاه" باوزي "واقع در ايالت" سوفوك "انگلستان نصب شد .از وسيله اختراعي رابرت واتسن وات كه بعدها به لقب" سر "مفتخر شد در جنگ دوم استفاده فراوان برده شد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده