تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه می روز 28
سال 1493: "ماكسي ميليان "شاهزاده ئمعروف از خاندان سلطنتي" هابسبورگ "به امپراتوري اتريش انتخاب شد و با عنوان" ماكسي ميليان اول "زمام امور را در دست گرفت .اين فرمانرواي تاريخي روز 27 اوت 1459 ميلادي در" واينر نوشادت "متولد شده و هنگام سلطنت 34 سال داشت .ماكسي ميليان اول ،روز 15 مه 1519 ميلادي مرد .به روز 27 اوت 1459 و 15 ژوئن 1519 مراجعه شود.
سال 1813: "مادريد "پايتخت اسپانيا كه در وقايع سياسي و نظامي اروپا در اواخر قرن هجدهم و آوريل قرن نوزدهم چند بار دست به دست شد ،به تصرف انگليسيها درآمد كه زير فرمان دوك" دوولينگتون "سردار معروف انگلستان ميجنگيدند ،در اين جنگ به سبب آن كه 120 هزار انگليسي و اسپانيائي در مقابل 70 هزار فرانسوي قرار داشتند ،فرانسويان شكست خوردند .به روز 21 ژوئن 1813 مراجعه شود.
سال 1847: "آلكساندر گراهام بل "يكي از نامدارترين مخترعين جهان در" اديمبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت" .بل "از جواني به كارهاي فني علاقه داشت و به اين سبب با استفاده از تجاربي كه علما و مخترعين قبلي درباره امكان انتقال صوت كرده بودند ،موفق به اختراع تلفن شد" .گراهام بل "روز 21 اوت 1922 ميلادي در 75 سالگي بدرود حيات گفت .به روز 21 اوت 1922 مراجعه شود.
سال 1892: "ارنست رنان "يكي از ادباي مشهور فرانسه در قرن نوزدهم ميلادي پس از 69 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 5 اوت 1823 در" ترهگوير "متولد شد .بعد از تحصيلات خود به آموختن زبانهاي شرقي مخصوصاش عربي پرداخت و سپس بكار تحقيق در امور شرق مشغول شد و آثار گرانبهايي نوشت كه" اصول دين مسيح "و" تاريخ بني اسرائيل "از آن جمله است .به روز 5 اوت 1823 مراجعه شود.
سال 1940: "بلژيك "در جريان جنگهاي بينالملل دوم تسليم نيروهاي آلمان نازي شد و به اين ترتيب يك كشور مستقل ديگر اروپا به اشغال سربازان آدولف هيتلر پيشواي آلمان كه هدفش تسخير همه ئاروپا بود درآمد .در اين روز لئوپولد سوم پادشاه بلژيك كه خود سرداري سپاهيان بلژيك را به عهده داشت فرمان آتشبس داد و پس از 18 روز جنگ كه از 10 مه 1940 ميلادي شروع شده بود جنگ بلژيك تمام شد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده