تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه می روز 29
سال 1453: "قسطنطنيه "بندر معروف و پايتخت معتبر روم شرقي ،در برابر حملات مداوم سپاهيان عثماني كه قصد نابودي امپراتوري روم شرقي را داشتند سقوط كرد و به اين ترتيب دوره ئجديدي از تاريخ بشر كه به" قرون جديد "معروف است آغاز شد .قسطنطنيه كه امروز به استانبول) يا اسلامبول (معروف است توسط سلطان محمد فاتح امپراتور عثماني تصرف شد و در حال حاضر جزص كشور جمهوري" تركيه "است.
سال 1493: فرمان تاريخي معروف به" فرمان مسافرت "از طرف" ايزابل "ملكه مقتدر كشور اسپانيا خطاب به" كريستف كلمب "دريانورد معروف ايتاليائي كه براي او كار ميكرد صادر شد و به موجب اين فرمان بود كه كريستف كلمب بعدها قاره ئآمريكا را كشف كرد و دنياي تازه و وسيع و ثروتمند و حاصلخيزي را به بشر معرفي كرد .فرمان مسافرت بعد از اولين سفر كريستف كلمب به آمريكا صادر شد.
سال 1692: جنگ" هوك "در مقابل معبري به همين نام در درياي مانش ميان نيروهاي دريايي فرانسه و قواي متحده ئانگليس و هلند اتفاق افتاد .در اين جنگ دريايي كه 99 كشتي انگليسي هلندي با 80 كشتي فرانسوي به سرداري" تورويل "روبرو بودند ،به سبب تاكتيك مخصوص" تورويل "نيروهاي متحد به سختي شكست خوردند ولي فرداي آن روز ،تورويل شكست خورد .اين واقعه به نام" سانحه هوگ "معروف است.
سال 1707: براي اولين بار در تاريخ صنايع و اختراعات ،از قوه بخار ،براي ايجاد تحرك در يك ماشين استفاده شد .اين ماشين توسط يك صنعتگر و فيزيكدان پركار و پراستقامت فرانسوي به نام دنيس پاپن ساخته شد .ماشين دنيس پاپن اولين وسيله بخاري محسوب ميشود و بر اساس آن بعدها ،اتومبيل و كشتي بخاري ساخته شد .به روز 11 ژانويه 1647 و 6 دسامبر 1769 و 15 مه 1776 مراجعه شود.
سال 1870: "اسموتس "سياستمدار و سردار بزرگ آفريقاي جنوبي در" بوون پلاآت "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .نام اصلي او" يان كريستين اسموتس "بود و درجه مارشالي داشت .در جن دوم پيروزيهايي فراواني در آفريقا براي متفقين به سدست آورد .وي از سال 1939 تا 1948 ميلادي نخستوزير آفريقاي جنوبي بود .اسموتس پس از 80 سال زندگي در 1950 ميلادي مرد .به روز 30 اوت 1950 مراجعه شود.
سال 1908: هواپيماي جديدي كه" سيكورسكي "كارشناس لهستانيالاصل هواپيمائي آمريكا اختراع كرده بود ،با موفقيت به پرواز درآمد و به اين ترتيب ،فصل نويني در تاريخ ارتباطات هوايي بشر به وجود آمد .اين هواپيما كه شكلي عجيب داشت" هيلكوپتر "ناميده شد و از فوايد آن اين بود كه هم به جلو و هم به عقب ميرفت و هم به طور عمودي مينشست و برميخاست و هم در يك نقطه در فضا بيحركت ميماند و هم به سرعت حركت ميكرد.
سال 1934: كودكان 5 قلوي معروف به" ديون "در كانادا متولد شدند .پدر و مادرشان مردمي فقير بودند ولي سيل هدايايي كه از سراسر دنيا اعم از پول و جنس به سوي آنان سرازير شد آن قدر بود كه براي 5 قلوها كه همه دختر بودند ثروتي تشكيل داد كه به خوبي رشد كنند .از اين 5 خواهر كه) آنت - ماري - سيسيل - ايلان و اميلي (نام داشتند 4 نفر زنده هستند و پنجمي يعني اميلي در 1954 ميلادي مرد.
سال 1940: "نروژ "پس از 42 روز جنگ و پايداري در مقابل نيروهاي آلمان نازي به تصرف سپاهيان" ورماخت "درآمد .و به اين ترتيب ،كشور ديگري به تعداد ممالكي كه به اشغال نيروهاي هيتلر درآمده بودند افزوده شد .حمله به نروژ پس از مينگذاري آبهاي ساحلي نروژ از روز 18 آوريل 1940 ميلادي آغاز شد و گرچه انگليسيها نوميدانه كوشيدند مانع از سقوط نروژ شوند ولي در اين روز سرانجام نروژ سقوط كرد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده