تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه می روز 5
سال 900: سلطنت 29 ساله و زندگي 52 ساله" آلفرد كبير "يكي از تاريخيترين پادشاهان انگلستان در قرن نهم ميلادي پايان يافت" .آلفرد كبير "روز 4 فوريه 848 ميلادي در" مونتارا "قدم به عرصه وجود گذاشته بود و روز 27 ژوئن 871 ميلادي در حالي كه 23 سال از عمرش ميگذشت به سلطنت رسيده بود .پيروزي در جنگهاي 25 ساله دانمارك از مهمترين فتوحات او محسوب ميشود .به روز 18 ژوييه 871 مراجعه شود.
سال 1577: "روبنس "يكي از نامدارترين نقاشان هلندي در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي در شهر" زيگن "آلمان قدم به عرصه وجود گذاشت زيرا پدرش در آن زمان در حال تبعيد در آلمان به سر ميبرد .وي جواني و كودكي آميخته به سختي و مرارتي داشت ولي همين شخص كارش به جايي رسيد كه سلاطين اروپايي شيفته آثار او بودند و براي استخدامش پيشقدم ميشدند .او روز 8 اوت 1639 مرد .به روز 8 اوت 1639 مراجعه شود.
سال 1609: اتحاد مذهبي معروف به" اتحاد مقدس "در سرزمين آلمان به وجود آمد .در اين اتحاديه بزرگ سياسي و مذهبي ،كليه امرا و پادشاهان آلماني كه مذهب كاتوليك داشتند گرد هم آمدند تا در مقابل" اتحاد انجيلي "كه توسط پيروان كالون در 2 آوريل 1608 ميلادي به وجود آمده بود ،مقاومت كنند .رياست اين اتحاديه با" ماكسي ميليان "دوك" باوير "بود.
سال 1626: "مادام دوسوينيه "يكي از شخصيتهاي ادبي معروف فرانسه در قرن هفدهم ميلادي ،در" پاريس "متولد شد .خانوادهاش از نجباص و بزرگزادگان فرانسه بودند و خود او به طور كامل" ماري دورابوتين شانتال ماركيز دوسوينيه "خوانده ميشد .وي كه خانهاش محل اجتماع ادبا و فضلاي عصر بود در نامههايي كه به يادگار گذاشته است عصر خود را به وضوح معرفي كرده است .به روز 20 ژانويه 1696 مراجعه شود.
سال 1795: 60هزار نفر سپاهيان آغامحمدخان قاجار كه از پل ارس گذشته و به گرجستان تجاوز كرده بودند ،قلعه مستحكم شوشي را محاصره كردند .شوشي كه در آن زمان ابراهيمخليل خان جوانشير از آن دفاع ميكرد ،كليد فتح گرجستان محسوب ميشد و آغامحمدخان قصد تنبيه هراكليوس پادشاه گرجستان را داشت كه از اطاعت ايران سر زده و تحتالحمايه روسيه شده بود .محاصره قلعه شوشي بدون نتيجه پايان يافت.
سال 1818: "كارل ماركس "فيلسوف بزرگ و مرد معروف اقتصادي و اجتماعي آلمان در قرن نوزدهم ميلادي "در شهر" ترور "متولد شد .پدرش ابتدا يهودي بود و بعد پروتستان مذهب شد وي در جريان تحصيل ،مريد" هگل "فيلسوف معروف آلمان شد و تحت تاصثير او فلسفه خود را كه بر بناي ماترياليسم ديالكتيك استوار بود عرضه ساخت .او به سال 1883 مرد .به روز 14 مارس 1883 مراجعه شود.
سال 1848: حكومت هياصت معروف" مجريه "فرانسه به جاي حكومت موقتي فرانسه) كه به آن نام حكومت" روزنامهنگاران "نيز داده شده بود (بر روي كار آمد .اين هياصت كه به جاي 11 روزنامهنويس هياصت موقت ،روي كار آمده بود 5 عضو داشت كه سه نفر اعضاي مهم آن عبارت بودند از لامارتين شاعر بزرگ - آراگو طبيعيدان معروف و" لدرو رولن "رئيس حزب راديكال فرانسه.
سال 1862: "برنارد برنسون "يكي از معروفترين نويسندگان و منتقدين ادبيات آمريكا در قرون نوزده و بيستم ميلادي ،در" بالاس "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش مردمي كشاورز بودند اما خود او به ادبيات راغب بود و سرانجام نيز به عنوان يك نويسنده ،مشهود شد .سفر او از سال 1883 آغاز شد و بعدها به ايتاليا رفت و مقيم فلورانس شد" .شهر عشق و راهب فقير "از آثار مهم او است .به روز 20 اكتبر 1959 مراجعه شود.
سال 1875: "ژرژ بيزه "موسيقيدان بزرگ فرانسوي كه دنيا او را به عنوان" مصنف اپراي كارمن "ميشناسد "بعد از 37 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 6 فوريه 1838 ميلادي در پاريس متولد شده بود .از مهمترين آثار" ژرژ بيزه "اينها را ميتوان نام برد :صيادان مرواريد - واسكو دوگاما - سويت دختر پرت - اپراي جميله - آزلزين و دون پروكوسپيو "شاهكار او اپراي كارمن بود .به روز 6 فوريه 1838 مراجعه شود.
سال 1913: پس از 19 سال زد و خورد ميان مردم كشور گينه در مغرب آفريقا و سپاهيان فرانسوي كه قصد تسخير و استعمار آن سرزمين را داشتند ،گينه به تصرف فرانسويان درآمد .اولين تجاوز سپاهيان فرانسه در گينه ،روز 24 دسامبر سال 1894 ميلادي آغاز شده بود .گينه پس از 45 سال اشغال ،روز 2 اكتبر 1958 استقلال يافت .به روز 24 دسامبر 1894 و 2 اكتبر 1958 مراجعه شود.
سال 1926: ژنرال" آلكسيس بروسيلوف "يكي از نامآورترين و مشهورترين سرداران روس در جنگ بينالملل اول "پس از 73 سال زندگي بدرود حيات گفت .ژنرال آلكسيس بروسيلوف روز 19 نوامبر 1853 ميلادي در سنپطرزبورگ متولد شده بود .وي در جنگ" پري پت "عليه نيروهاي اتريشي كه از روز 4 ژوئن 1917 آغاز شد سرداري قواي روس را به عهده داشت .به روز 19 نوامبر 1853 مراجعه شود.
سال 1995: جمهوري فدرال آلمان غربي استقلال كامل خود را اعلام كرد و به اين ترتيب ،كشوري كه از اتحاد 11 ايالت غربي آلمان بعد از جنگ دوم در 23 مه 1949 ميلادي به وجود آمده بود "رسماش موجوديت يافت .ايالات امروزي آلمان غربي عبارتند از باوير - بادن - وورتمبرگ - راينلاند - فالس - هسن - رن شمالي - وستفالي - ساكس سفلي - هولشتاين - برلن غربي - وشلويك .به روز 23 مه 1949 مراجعه شود.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده