تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژوئن روز 17
سال 656: "عثمانبن عفان "سومين خليفه پيغمبر اسلام در جريان شورشي كه مخالفان او به رهبري عايشه همسر پيغمبر برپا كرده بودند هنگامي كه سرگرم تلاوت قرآن مجيد بود به قتل رسيد .عثمانبن عفان به سال 644 ميلادي بعد از قتل عمربنالخطاب خليفه دوم به خلافت رسيده بود .و در حدود 12 سال خلافت كرد .جمعآوري و تدوين قرآن به صورت امروزي ،از اقدامات اوست.
سال 1511: اتحاد تاريخي معروف به" اتحاد مقدس "كه آن" معاهده سنتليگ "هم ميگويند ،توسط ممالك مختلف اروپايي عليه فرانسه صورت گرفت .مبتكر اصلي اين اتحاديه ،پاپ" ژول دوم "بود كه ابتدا به كمك فرانسه در اتحاد" كامبره "ونيزيها را شكست داد و بعد اتحاديه كامبره را به مخالفت با فرانسه گماشت .به روز 27 آوريل 1508 و 5 فوريه 1512 مراجعه شود
سال 1529: پيشروي نيروهاي مقتدر و خطرناك تركان عثماني كه به صورت مهيبترين نيروهاي جهان در قرون شانزدهم ميلادي در اروپا درآمده بودند ،جلوي دروازههاي" وين "پايتخت امپراتوري اتريش گرفته شد و اين جلوگيري كه منجر به شكست عثمانيان شده ،توسط ارتشهاي فرانسه و آلمان صورت گرفت كه به كمك اتريش آمده بودند اين اولين شكست عثماني از ممالك متحد اروپايي بود.
سال 1609: "نيويورك "بزرگترين و پرجمعيتترين بنادر امروزي جهان توسط سرنشينان يك ناوچه كوچك اكتشافي هلندي ،كشف و شناخته شد .كاشف نيويورك يك انگليسي به نام" هنري هودسون "بود كه در خدمت هلنديها بود .در منطقهاي كه هودسون كشف كرده بود ،بعدها شهري به نام" نيوآمستردام "از طرف هلنديها ساخته شد و بعدها انگليسيها آن را به" نيويورك "تغيير نام دادند.
سال 1811: يكي از بزرگترين و خونينترين جنگهاي سفيدپوستان و سرخپوستان آمريكا در اطراف رودخانهاي به نام" تيپه كانو "در گرفت .فرمانده سفيدپوستان در اين جنگ ژنرال معروف" هاريسون "بود كه فرمانداري ايالت اينديانا را به عهده داشت و رهبر سرخپوستان" تكومسه "نام داشت كه همه سرخپوستان را عليه سفيدپوستان متحد كرده بود .اين جنگ با شكست سرخپوستان تمام شد.
سال 1818: "شارل گونو "يكي از آهنگسازان معروف قرن نوزدهم ميلادي فرانسه در" پاريس "متولد شد .پدرش گونو نويسنده بود و به تشويق او و مادرش كه پيانيست بود" ،گونو "مدارج هنري را پيمود و مدتي شاگردي" راين "را كرد .اين هنرمند شايسته كه تحول عميقي در موسيقي فرانسه ايجاد كرد روز 18 اكتبر 1893 ميلادي به درود حيات گفت .به روز 18 اكتبر 1893 مراجعه شود
سال 1873: لرد" ادوارد ليتن "شاعر ،اديب و سياستمدار بزرگ انگلستان در قرن نوزدهم ميلادي كه در" لندن "قدم به عرصه وجود گذاشته بود ،بعد از 70 سال زندگي بدرود حيات گفت .نام اصلي او" لرد - ادوارد بولور - ليتن "بود و روز 25 مه 1803 متولد شده بود .از مهمترين آثار اين سياستمدار اديب" آخرين روزهاي پومپئي "را بايد نام برد .به روز 25 مه 1803 مراجعه شود
سال 1901: "ويكتوريا "يكي از تاريخيترين ملكههاي بريتانياي كبير ،پس از 82 سال زندگي و 64 سال سلطنت بدرود حيات گفت و پسرش با عنوان ادوارد هفتم به جاي او به سلطنت رسيد .ويكتوريا روز 23 مارس 1819 ميلادي در لندن متولد شده و روز 20 ژوئن 1837 ميلادي در 18 سالگي به جاي ويليام چهارم به سلطنت رسيد .سلطنت وي طولانيترين سلطنتهاي انگليس بود .به روز 20 ژوئن 1837 مراجعه شود
سال 1925: قرارداد منع استفاده از ميكروب در جنگهاي بينالمللي در" ژنو "به صورت يك مقاولهنامه امضاص شد .به موجب اين مقاولهنامه ،دول امضاص كننده كه كانادا - فرانسه - انگلستان - ايتاليا - هلند و بلژيك از آن جمله بودند ،تعهد ميكردند كه در عمليات جنگي از به كاربردن سلاحهاي ميكروبي به منظور پيروزي خودداري كنند .دولت ايران نيز بعدها به امضاي اين مقاولهنامه ،به آن پيوست.
سال 1940: فرار تاريخي" ژنرال دوگل "در جنگ دوم صورت گرفت و نتيجه اين فرار ،تاسيس" فرانسه آزاد "در شمال آفريقا و ادامه جنگ فرانسه و آلمان بود .درست در همين روز بود كه مذاكرات جنگل" رتوند "براي قبول شرايط صلح آلمانيها از طرف فرانسه آغاز شد و به تسليم فرانسه منجر گرديد .ژنرال دوگل بعدها به مقام رياست جمهوري فرانسه رسيد .به روز 22 نوامبر 1890 مراجعه شود.
سال 1941: دوره دوم جنگهاي فنلاند و روسيه شوروي در جريان جنگهاي بينالملل دوم آغاز شد .دوره اول جنگهاي اين دو كشور اروپاي شرقي روز 7 نوامبر 1939 ميلادي با حمله ارتش سرخ شروع و روز 2 مارس 1940 ميلادي با شكست فنلانديها به پايان رسيده بود .دوره دوم جنگ روس و فنلاند كه از اين روز شروع شد ،روز 20 سپتامبر 1944 با شكست مجدد فنلاند تمام شد .به روز 20 سپتامبر 1944 مراجعه شود
سال 1944: جزيره" ايسلند "شماليترين ممالك و جزاير اروپا به استقلال رسيد و امروزه رژيم جمهوري در آن كشور برقرار است ايسلند كه قبل از استقلال متعلق به كشور دانمارك بود داراي 103/000 كيلومتر مربع مساحت و در حدود نيم ميليون نفر جمعيت است .پايتخت ايسلند شهر قديمي" ريكجاويك "در مغرب آن است .قديميترين" پارلمان"هاي جهان متعلق به كشور" ايسلند "است.
سال 1955: "ايمره ناگي "نخستوزير ميهنپرست و شجاع مجارستان با سه نفر از يارانش به جرم شركت در جنبش آزاديخواهي مجارستان اعدام شدند و يكي از آن سه نفر ،ژنرال" پال مالتير "وزير دفاع مجارستان بود .ايمره ناگي از روز 22 اكتبر 1954 يعني روز بعد از شورش مجارستان تا روز 4 نوامبر 1954 كه شورش توسط تانكهاي روسي درهم شكست ،نخست وزير بود .به روز 15 نوامبر 1897 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده