تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژوئن روز 22
سال 1136: كار ساختماني يكي از تاريخيترين و معروفترين كليساهاي جهان در پاريس و پايتخت فرانسه آغاز شد و اين كليسا كه امروز شهرت بينالمللي دارد" نوتردام "نام دارد كه به آن كليساي" نوتردام دوپاري "نيز ميگويند .كار ساختماني نوتردام تا سال 1250 ميلادي به طول انجاميد و نقشه آن بدست دو معمار برجسته فرانسوي" پير دومونترو و شان دوشيل "طرح و اجرا شده بود .به روز 9 مارس 1250 مراجعه شود.
سال 1664: اولين ميسيون سياسي قديمي روسيه از طرف امپراتور" آلكسيس "تزار معروف روسيه) كه پدر پطر كبير بود (به ايران آمد .در آن زمان شاه عباس دوم بر ايران سلطنت داشت و به دستور وي ،از سفراي آلكسيس كه او را" گراندوك مسكو "ميناميدند پذيرايي شاياني شد ولي چون قصد آنان جاسوسي و بازرگاني بدون گمرك بود ،همه را برون كرد و روسها نيز بعداش به تلاقي اين توهين فرحآباد مازنداران را گرفتند و آتش زدند.
سال 1743: "كنتس دوباري "يكي از زنان متنفذ و پر قدرت فرانسه در قرن هجدهم ميلادي در پاريس چشم به جهان بازكرد وي از طبقه سوم بود و بعدها به سبب ذوق و سليقهاي كه داشت يك كارگاه تهيه كلاههاي زنانه باز كرد .نام اصليش" ژان بكو "بود و چون مورد توجه لويي پانزدهم قرار گرفت به كنتس دوباري معروف شد .وي در زمان انقلاب كبير فرانسه روز 19 فوريه 1793 اعدام شد .به روز 19 فوريه 1793 مراجعه شود
سال 1750: "اتودوگريك"صنعتگر بزرگ آلماني موفق به اختراع يكي از اختراعات بزرگ قرن هجدهم ميلادي شد و اين اختراع كه تحول بيسابقهاي در علم و صنعت آن روزگار جهان ايجاد كرد" ماشين تخليه هوا "بود .اتو دوگريك از مردم شهر" ماگدبورگ "آلمان بود .از ماشين تخليه هوا در صنايع سنگين و امور الكتريسيته استفاده فراوان ميشود.
سال 1796: جنگ فرانسه و اتريش در جريان جنگهاي فرانسه با دشمنان خارجي خويش اتفاق افتاد .به اين جنگ ،كه به آن جنگ" سرنوشت "هم ميگويند و جنگ ديگر را كه در دشت پو و دره آلپ صورت گرفت بايد افزود و هدف فرانسه در آن سه جنگ ،از پا درآوردن اتريشي بود .در اولين جنگ كه از اين روز شروع شد" ژوردن و مارسو "سرداران فرانسوي در 14 اكتبر 1796 ميلادي شكست خوردند و مارسو به قتل رسيد.
سال 1815: ناپلئون بناپارت براي دومين بار از تاج و تخت فرانسه استعفا داده و اين بار به علت خيانت" ژوزف فوشه "كه در خيانت راه" تاليران "را دنبال ميكرد ،اقدامات او براي نجات فرانسه بيثمر ماند .ناپلئون پس از فرار از جزيره الب در 28 فوريه 1815 سلطنت 100 روزه را در 20 مارس همان سال آغاز كرد و بعد از شكست واترلو در 18 ژوئن 1815 سلطنت 100 روزه او پايان يافت .به روز 18 ژوئن 1815 مراجعه شود
سال 1881: قتل عام و شكنجههاي هولناك يهوديان در روسيه آغاز شد و هدف اصلي دولت روسيه آغاز شد و هدف اصلي دولت روسيه تزاري از اجراي اين قتل عام وحشتناك ،پاك كردن روسيه از وجود يهودياني بود كه به نظر روسها" نسل "را فاسد كرده و جامعه را به انحطاط كشانده بودند .به موجب اين برنامه كه" پوگروم "ناميده ميشد ،در حدود 100 هزار ،يهودي كشته شدند و در حدود دو ميليون نفر ديگر به آمريكا گريختند.
سال 1894: اولين مسابقه بزرگ اتومبيلراني جهان به طور رسمي برگذار شد و اين مسابقه در كشور فرانسه انجام گرديد .در اين مسابقه بزرگ كه بين پاريس پايتخت فرانسه بندر" روئن "برگزار گرديد ،گروهي از زبدهترين اتومبيلرانان آن روز فرانسه شركت داشتند و طول مسافت مسابقه 1326 كيلومتر بود .برنده اين مسابقه" كنت - دو ديون "از فرانسه با سرعتي معادل با 21 كيلومتر در ساعت بود.
سال 1941: تجاوز نيروهاي" ورماخت "ارتش رايش سوم به فرمان آدولف هيتلر ،پيشواي حزب نازي به مرزهاي روسيه شوروي آغاز شد و به اين ترتيب در جريان جنگهاي دوم جهاني جبه وسيع ديگري در شرق اروپا گشوده گشت كه در آن ميليونها آلماني و روسي با يكديگر ميجنگيدند .عليرغم پيروزيهاي اوليه آلمانيها ،پايان اين جنگ به نفع روسها تمام شد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده