تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه جولای روز 15
سال 1520: شورش تاريخي معروف به" فوئرو "كه از روز 10 ژوييه سال 1519 ميلادي عليه شارل پنجم معروف به" شارلكن "امپراتور نامدار اروپاي قرن شانزدهم ميلادي آغاز شده بود پايان يافت و شورشيان سركوبي شدند .در اين شورش اسپانيهاييا براي بدست آوردن حقوق و مزايايي كه بيشتر از ساير ملل تحت فرمان شارلكن باشد دست به اسلحه برده بودن .به روز 10 ژوييه 1519 مراجعه شود
سال 1576: "تيسين "نقاش و هنرمند بزرگ ونيزي ،پس از 99 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 15 ژوئن 1477 ميلادي در" ونيز "متولد شد و اكثر اوقات خود را در همين بندر زيبا سپري كرد .تيسين به ترسيم تابلوهاي مذهبي علاقه داشت و 4 هزار تابلو رسم كرد كه از آن ميان تابلوهاي" دفن مسيح "او جزص شاهكارهاي مسلم نقاشي محسوب ميشود .به روز 15 ژوئن 1477 مراجعه شود
سال 1634: "لاوس ويكادو "يكي از درخشانترين چهرههاي هنري و ادبي قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي اسپانيا بعد از 62 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه زندهكننده مفاخر باستاني اسپانياست ،روز 25 نوامبر 1562 ميلادي در مادريد متولد شده بود از برجستهترين آثار ويكادو كه هم نقاش و هم شاعر و هم نويسنده بود كتاب" خيرخواهانه "اول را بايد نام برد .به روز 25 نوامبر 1562 مراجعه شود
سال 1706: "آندورا "يكي از كوچكترين ممالك امروزي اروپا ،رژيم جمهوري اعلام كرد و به اين ترتيب پس از 528 سال كه از استقلال آن ميگذشت ،رژيم" آندورا "جمهوري شد .آندورا كشوري است در دره كوههاي پيرنه ميان فرانسه و اسپانيا كه 483 كيلومتر مربع مساحت و در حدود 10 هزار نفر جمعيت دارد .اين كشور روز 28 دسامبر 1278 ميلادي مستقل شده بود .به روز 28 دسامبر 1276 مراجعه شود
سال 1815: اسارت و تبعيد" ناپلئون بناپارت "امپراتور بزرگ و سردار شجاع فرانسه پس از جنگها و پيروزيهاي درخشان زياد ،آغاز شد و كشتي" بلروفون "او را كه به دولت انگلستان پناهنده شده بود به عنوان يك اسير جنگي به جزيره سنت هلن كه در اقيانوس اطلس ميان آمريكاي جنوبي و آفريقا واقع شده است فرستادند و ناپلئون تا روز مرگش) روز 5 مه 1821 ميلادي (در آن جزيره بود .به روز 5 مه 1821 مراجعه شود.
سال 1856: اولين استخوانهاي متعلق به انسان ماقبل تاريخ ،كه سالها بود دانشمندان علوم طبيعي و نژاد شناسان مختلف جهان به دنبال آن بودند ،در يكي از معادن" نئان درتال "نزديك" دوسلدورف "واقع در آلمان بدست آمد و چون آن استخوانها را به روي هم تركيب كردند اسكلت موجودي بدست آمد كه شباهت زياد به انسان داشت .به اين انسان كه ميليونها سال قبل ميزيسته است نام انسان نئان درتال داده شد.
سال 1910: ادوارد هفتم ،پادشاه انگلستان پس 9 سال سلطنت و 69 سال زندگي ،به درود حيات گفت وي روز 9 نوامبر 1865 هنگامي در لندن متولد شد كه مادرش ويكتوريا ،ملكه مقتدر قرن نوزدهم سلطنت داشت .دوران وليعهدي وي 60 سال طول كشيد و در سال 1901 ميلادي پس از مرگ مادرش به سلطنت رسيد .جانشين او پسرش ژرژ پنجم بود .به روز 9 نوامبر 1865 مراجعه شود
سال 1922: ژنرال" اريش فون فالكنهاين "افسر برجسته آلماني ،پس از 61 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين سردار بزرگ كه در جنگ اول بينالمللي رييس كل ستاد ارتش آلمان بود ،روز 1 ژانويه 1861 ميلادي در" بوبرگ بلشو "متولد شده و مدارج نظامي را تا درجه ژنرالي طي كرد .وي در بسياري از جنگهاي آلمان با فرانسه و اتريش شركت داشت و پيروزيهاي متعددي بدست آورد .به روز 1 ژانويه 1861 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده