تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آگوست روز 17
سال 6b: سلطنت و زندگي شانزدهمين تاجدار سلسله اشكاني در جريان يك توطئه كه در شكارگاه سلطنتي عليه او ترتيب داده شده بود پايان يافت" .اشك شانزدهم - ارد دوم "كه در اين روز كشته شد ،روز 29 دسامبر سال 1 ميلادي بعد از موفقيت در كودتايي كه عليه" فرهاد پنجم - اشك شانزدهم "ترتيب داده بود به سلطنت رسيد و به سبب ظلم و جور فراواني كه كرد ،در اين روز به قتل رسيد .به روز 30 اكتبر 6 ميلادي مراجعه شود
سال 1447: "فرديناند دوم "پادشاه آراگون و سيسيل كه بعدها با عنوان فرديناند پنجم پادشاه اسپانيا شد ،در" ساراگوس "پايتخت آراگون متولد شد .پدرش فرديناند اول ،قبل از وي پادشاه آراگون بود .فرديناند دوم در سال 1469 ميلادي با ايزابل ملكه كاستيل عروسي كرد و اسپانياي متحد را روز 10 ژوئن 1479 ميلادي بوجود آورد .وي روز 10 اكتبر 1516 ميلادي مرد .به روز 10 اكتبر 1516 مراجعه شود
سال 1560: آخرين دوره انجمن تاريخي" ترانت "كه به همت پاپ" آدرين ششم "بنيانگذاري شده بود ،براي ايجاد اتحاد ميان دول و ملل كاتوليك مذهب اروپا در شهر" ترانت "در ايتاليا آغاز به كار كرد .اين انجمن معروف مذهبي كه همه بزرگان دين كاتوليك از سراسر اروپا در آن شركت داشتند ،تا روز 14 فوريه سال 1563 ميلادي به طول انجاميد .به روز 14 فوريه 1563 مراجعه شود
سال 1645: "ميشل رومانوف "سرسلسله سلاطين معروف به" رومانوفها "در روسيه ،بعد از 49 سال زندگي و 32 سال سلطنت بدرود حيات گفت .ميشل رومانوف كه در تاريخ از او به عنوان" ميشل فئودورويچ "يا" ميشل سوم "نيز نام برده شده است ،روز 1 اكتبر 1596 ميلادي متولد شده و روز 2 مه 1613 ميلادي به سلطنت رسيده بود .به روز اول اكتبر 1596 و روز 2 مه 1613 مراجعه شود
سال 1786: "فردريك دوم "معروف به" فردريك كبير "پادشاه نامدار پروس پس از 74 سال زندگي و 46 سال سلطنت تواصم با افتخار و سربلندي ،بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه عمده ترقي و قدرت پروس بر اثر اقدامات او صورت گرفت ،روز 1 دسامبر 1712 ميلادي در برلين قدم به عرصه وجود گذاشته و روز 9 مه 1740 ميلادي بعد از مرگ" فردريك گيوم سلحشور "به سلطنت كشور پروس رسيده بود.
سال 1808: "ناپلئون سوم "امپراتور فرانسه در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش لويي بناپارت پادشاه هلند برادر ناپلئون كبير مادرش هورتانس دختر ملكه ژوزفين همسر ناپلئون بود .بعد از شكستهاي متعدد كه براي بدست آوردن سلطنت خورد ،به نمايندگي رسيد و سپس در 10 دسامبر 1848 به رياست جمهوري و بعد در 20 نوامبر 1852 به سلطنت رسيد .وي در 7 ژانويه 1873 مرد .به روز 7 ژانويه 1873 مراجعه شود.
سال 1850: "انوره دوبالزاك "نويسنده بزرگ فرانسه در قرن نوزدهم ميلادي در 51 سالگي بدرود حيات گفت" .انوره دوبالزاك "به سال 1799 ميلادي در" تور "قدم به عرصه وجود گذاشت .اولين اثر مهم او" رساله اراده "نام داشت و از مهمترين آثار او" زنبقدره و باباگوريو و چرم ساغري و زن سيساله "را ميتوان نام برد .به روز 20 مه 1799 مراجعه شود
سال 1943: جزيره" سيسيل "مهمترين جزاير ايتاليا در درياي مديترانه پس از 37 روز پايداري و مقاومت در برابر نيروهاي متفقين سقوط كرد و سراسر جزيره به تصرف آمريكاييها و انگليسيها درآمد .حمله به سيسيل كه پايگاه معتبر دريايي و هوايي آلمان و ايتاليا در جنگ دوم بود ،از روز 10 ژوييه همان سال شروع شده بود .سقوط موسوليني رهبر ايتاليا در جريان همين جنگ اتفاق افتاد .به روز 10 ژوييه 1943 مراجعه شود
سال 1948: كشور" كره جنوبي "به هدايت و ابتكار كشورهاي متحده آمريكا و با نظارت و تصويب سازمان ملل متحد تاسيس شد و بلافاصله 38 كشور جهان كه عضويت سازمان ملل متحد را به عهده داشتند ،آن را به رسميت شناختند و در دسامبر همان سال ،اين كشور از طرف سازمان ملل متحد تنها كشور قانوني كره شناخته شد .با تاسيس كره شمالي در شمال كره ،مقدمات ايجاد جنگ كره فراهم شد .به روز 25 ژوئن 1950 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده