تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آگوست روز 18
سال 653: جنگ خونين" اجنادين "در محلي به همين نام در فلسطين ،ميان روميان مسيحي و مسلمانان درگرفت .در اين جنگ سردار مسلمانان" خالد "و فرمانده روميان" ارتيون "نام داشتند و با وجود افزون نيروهاي مسيحي بر سپاهيان مسلمانان ،معهذا به علت ايمان و اراده مسلمانان ،خالدبن وليد پيروزي يافت و نواحي وسيعي از متصرفات روميان را تصرف كرد.
سال 1425: "ژان فوكه "نقاش معروف قرن پانزدهم ميلادي فرانسه در شهري به نام" تور "قدم به عرصه وجود گذاشت .افراد خانواده او نيز با اين هنر آشنايي داشتند و خود او نيز علاوه بر نقاشي ،به هنر مينياتورسازي آشنا بود .وي نقاش رسمي دربار شارل هفتم و لوئي يازدهم بود و هميشه دقت داشت كه آثارش به طبيعت نزديك ،شد" .فوكه "روز 4 مه 1480 ميلادي مرد .به روز 4 مه 1480 مراجعه شود
سال 1517: قايم تاريخي" مارتين لوتر "روحاني معروف آلماني عليه سوص استفادههايي كه دستگاه پاپ رهبر كاتوليكهاي جهان مرتكب ميشد آغاز گرديد .به اين ترتيب ،مقدمات ايجاد مذهب تازهاي به نام" پروتستان "فراهم شد .پاپ لئون دهم او را تكفير كرد و با سوزاندن تكفيرنامه پاپ در جلوي كليساي ويتمبرگ در 20 دسامبر 1520 ميلادي" لوتر "مبارزه خود را علني كرد .به روز 2 ژوييه 1546 مراجعه شود
سال 1742: ژنرال" بلوخر "بزرگترين و معروفترين سرداران و فرماندهان پروس در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در" روستوك "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام حقيقي او" ،گبارد - برخت - فونبلوخر "بود و خانواده او از اشراف و بزرگان بودند .وي در جنگ اوسترليتز از ناپلئون شكست خورد ولي در جنگ واترلو پيروز شد .مرگ او روز 22 فوريه 1819 اتفاق افتاد .به روز 22 فوريه 1819 مراجعه شود
سال 1858: اولين ارتباط تلگرافي به وسيله كابلهاي تلگرافي زيردريايي بين بريتانياي كبير و ايالات متحده آمريكا برقرار شد و به اين ترتيب ،پس از يك سال كه از تلاش شبانهروزي" سايروس فيلد "مبتكر كابلكشي از زير اقيانوس اطلس ميگذشت اين پيروزي بزرگ بدست آمد .اولين كساني كه بوسيله اين ارتباط با يكديگر مربوط شدند ويكتوريا ملكه انگليس و" جيمس بوكانان "رييس جمهوري آمريكا بودند.
سال 1900: "ويجالا ياكشمي نهرو "سياستمدار بزرگ هندي در" اللهآباد "قدم به عرصه وجود گذاشت .اين زن بزرگ و مبارز هندي كه خواهر جواهر لعل نهرو نخست وزير فقيد هند است ،نام اصليش" كوماري "بود ولي بيشتر به نام" خانم نهرو "معروفيت دارد .پدرش" موتيلعل "راه مبارزه را به او آموخت و بعد از استقلال ،كمك زيادي به برادرش كرد وي تنها زني است كه رياست مجمع عمومي سازمان ملل متحد را داشت.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده