تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه می روز 24
سال -34: دومين جنگ" آنتوان "سردار رومي با" فرهاد چهارم - اشك چهاردهم "پادشاه معروف اشكاني ايران اتفاق افتاد .در اولين جنگ كه تاريخ آن 10 نوامبر 36 قبل از ميلاد بود آنتوان به سختي شكست خورده بود .اين بار پس از تسخير ارمنستان ،سردار رومي قصد حمله ئبه آذربايجان را داشت كه بار ديگر از فرهاد چهارم شكست خورد و گريخت و دوباره ارمنستان به دست ايران افتاد .به روز 10 نوامبر 36 قبل از ميلاد مراجعه شود.
سال 1543: "نيكولاكوپرنيك "منجم معروف لهستاني بعد از 70 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 19 فوريه 1473 ميلادي در" تورن "متولد شده و تحصيلات خود را در نجوم و طب به پايان رسانيده بود .وي در نجوم كشفياتي كرد كه به لحاظ مذهبي 40 سال در انتشار آنها صبر كرد و سرانجام نيز يكي از شاگردان او به نام" رتيكوس "آنها را چاپ كرد .تنها اثر معروف او" در باره ئدوران اجسام آسماني "نام داشت.
سال 1628: "فرانسوا دومالرب "اديب و شاعر و نويسنده ئبرجسته ئفرانسوي در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي ،پس از 73 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .اين اديب فاضل فرانسوي روز 8 ژانويه 1555 ميلادي در" گان "متولد شد .پس از اتمام تحصيلات خود به ادبيات روي آورد و به زودي به نام يك شاعر" ليريك "نامش مشهور شد .مهمترين خدمت وي به ادبيات فرانسه تصفيه ئزبان و لغات فرانسوي از لغات بيگانه بود.
سال 1697: "هائي تي "توسط سربازان فرانسوي تصرف شد و بعد از تصرف چند جزيره ئديگر كه در اطراف جزيره" ئهيسپانيولا "قرار داشت ،مستعمره" سن دومينيك "توسط فرانسويان در آبهاي درياي كارائيب تاسيس شد .هائيتي كه قبلاش مستعمره اسپانيائيها بود بعدها در استقلال خود كوشيد و امروزه با رژيم جمهوري مستقل اداره ميشود" .هائي تي "امروزه در ناحيه غربي هيسپيانيولا "قرار دارد.
سال 1720: "آنتوان كوي زووكس "حجار و مجسمهساز نامدار فرانسه در قرن هفدهم ميلادي پس از 80 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين هنرمند برجسته كه در پشتكار و پركاري كمتر در ميان هنرمندان نظير دارد ،روز 9 سپتامبر 1640 ميلادي در شهر" ليون "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .نصف تزئينات حجاري قصر ورساي و قصر تويللري از آثار اوست .به روز 9 سپتامبر 1640 مراجعه شود.
سال 1842: "هانري بيل "نويسنده ئفرانسوي كه از او بيشتر به نام" استاندال "ياد ميشود ،پس از 59 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين اديب بزرگ كه روز 13 ماه مه سال 1783 ميلادي در" گرونوبل "متولد شده بود ،همه ئآثار خود را با نام" استاندال "امضاص ميكرد و به همان نام نيز معروف شد .رمان معروف" سرخ و سياه "از آثار مهم اوست .به روز 13 ماه مه 1783 مراجعه شود.
سال 1880: "بريان گلاديس "شاعر و نويسنده ئبزرگ اسكاتلندي در" گري نوك "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .افراد خانواده ئوي همه اديب و طرفدار ادب و هنر بودند و پدرش خيلي مايل بود او نقاش يا موسيقيدان شود ولي" بريان "به عالم ادبيات دل بسته بود و سرانجام نيز به مقصود خود نائل آمد .از آثار مهم وي كه به سال 1924 ميلادي بدرود حيات گفت" .دامنه كوه - شكوه غم و افكار تنهايي "را بايد نام برد.
سال 1899: اولين" اتوبوس نفتي "كه در حقيقت پدر اتوبوسهاي امروزي محسوب ميشود در لندن بكار افتاد و اختراع اين اتوبوس كه نيروي محركه ئآنها توسط نفت تاصمين ميشد 68 سال بعد از اختراع اتوبوس بخاري و 70 سال بعد از اختراع اتوبوس اسبي صورت گرفت .مخترع اين اتوبوس" برنارد شروزبر "نام داشت .به روز 7 سپتامبر 1829 و 7 سپتامبر 1831 مراجعه شود.
سال 1907: قرارداد تاريخي معروف به" قرارداد "1907 به وساطت" دلكاسه "صدر اعظم فرانسه ميان دو دولت انگلستان و روسيه بسته شد .به موجب اين روسيه معاهده ئننگين ،انگلستان و روسيه ،ايران را به دو منطقه نفوذ تقسيم كردند .كه جنوب آن تحت تسلط انگليسيها و شمال آن زير نفوذ روسها قرار ميگرفت .به علت هوشياري مردم ايران مفاد اين قرارداد هيچ گاه به مرحله اجراص در نيامد.
سال 1959: "دالس "سياستمدار بزرگ و وزير خارجه ئايالات متحده آمريكا بعد از جنگ دوم جهاني بدرود حيات گفت .نام كامل او از" جان فاستر دالس "بود و روز 23 دسامبر 1889 ميلادي ،متولد شده بود .دالس مبتكر اتحاديههاي نظامي با ممالك غرب بود و به علت سياست خاصي كه داشت او را بزرگترين وزير خارجه ئآمريكا بعد از استقلال لقب دادهاند .وي هنگام مرگ 70 سال داشت.
سال 1965: پرتلفاتترين مسابقههاي ورزشي جهان در جريان يك مسابقه فوتبال بين دو تيم معروف و نيرومند آمريكاي جنوبي اتفاق افتاد .در اين مسابقه ،بازيكنان" پرو "و فوتباليستهاي كشور آرژانتين با يكديگر روبرو بودند .نزاع را آرژانتينيها كه جلو بودند آغاز كردند و به علت طرفداري مردمي كه هوادار دو تيم بودند زد و خوردي در گرفت كه در جريان آن 300 نفر كشته شدند.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده