تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آوریل روز 20
سال 1551: "هانري سوم "دومين جانشين" هانري دوم "پادشاه فرانسه در قرن شانزدهم ميلادي در" فونتن بلو "متولد شد .وي فرزند هانري دوم و برادر شارل نهم بود كه قبل از او سلطنت داشتند و پس از مرگ شارل نهم در روز 26 اوت 1574 ميلادي هنگامي كه 23 سال داشت به سلطنت رسيد .هانري سوم روز 25 مارس 1589 در 38 سالگي مرد .به روز 26 اوت 1554 و 25 مارس 1589 مراجعه شود.
سال 1746: "گيوم كوستر "مجسمهساز هنرمند و حجار معروف قرون هفدهم و هجدهم ميلادي فرانسه ،پس از 69 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .گيوم اسبان مارلي كوستر كه برادرزاده" ئگوازوكس "حجار قرن هفدهم فرانسه بود ،روز 15 نوامبر 1677 متولد شده بود" ،اسبان شانزه لير "در پاريس كه به معروف شدهاند از آثار برجسته ئاو محسوب ميشوند .به روز 15 نوامبر 1677 مراجعه شود.
سال 1792: "رينولد "نقاش ثروتمند و هنرمند معروف انگلستان در قرن هجدهم ميلادي پس از 69 سال زندگي پرافتخار چشم از جهان فرو بست .وي روز 25 سپتامبر 1723 ميلادي در خانوادهاي ثروتمند از مردم بندر پليموت در جنوب انگلستان متولد شد .اسم اصلي او" سرجوشا رينولد "بود و از بهترين آثار او تصوير" دخترك متعجب "را بايد نام برد .به روز 25 سپتامبر 1723 مراجعه شود.
سال 1809: جنگ" آبنسبرگ "در خلال جنگهاي 5 روزه ئمعروف به" اكمول "ميان سپاهيان فرانسه و اتريش اتفاق افتاد .در اين جنگ ،ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه ،به كمك سردار بزرگ خويش به نام مارشال" لان "قواي اتريش را كه به سرداري آرشيدوك شارل از" آبنسبرگ "دفاع ميكرد مغلوب ساخت و" آبنسبرگ "كه پس از نابودي 7 هزار اتريشي ،به تصرف فرانسه درآمد .به روز 22 آوريل 1809 مراجعه شود.
سال 1825: "كلود - هنري - كنت دوسن سيمون "يكي از برجستهترين فلاسفه ئفرانسه در قرون 18 و 19 ميلادي بعد از 65 سال زندگي و تربيت شاگردان برجستهاي چون" اوگوست كنت "بدرود حيات گفت .وي كه در تاريخ بيشتر به عنوان" سن سيمون "معروف است ،به روز 27 اكتبر 1760 ميلادي متولد شده بود و مديريت مدرسه ئسياسي و جامعه ئسن سيمون را تا آخر عمر به عهده داشت .به روز 27 اكتبر 1760 مراجعه شود.
سال 1947: سلطنت" فردريك نهم "يكي از دموكراتترين سلاطين امروزي اروپا آغاز شد" .فردريك نهم "كه روز 11 مارس 1899 ميلادي در كپنهاك متولد شده بود ،هنگامي كه به جاي پدرش كريستيان دهم به سلطنت رسيد 48 سال داشت .وي نه تنها موسيقيداني ماهر بلكه نقاشي زبردست و عكاسي نامآور محسوب ميشد و از جمله ئدريانوردان مشهور جهان نيز ميباشد .به روز 11 مارس 1899 مراجعه شود.
سال 1963: "ژوليان گريمو گارسيا "يكي از سياستمداران و انقلابيون معروف اسپانيا به اتهام شركت در جنگهاي داخلي اسپانيا و شكنجه دادن اسرا در جريان آن جنگهاي خونين تيرباران شد .اعدام گارسيا ،با تظاهرات دامنهداري در اسپانيا و ساير ممالك كه به شخصيت گارسيا آشنا بودند روبرو شد .براي نجات وي از اعدام ،علاوه بر فرانكو ،به كندي و خروشچف و لرد هيوم نيز متوسل شده بودند كه بينتيجه ماند.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده