تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه جولای روز 17
سال 658: جنگ تاريخي" نهروان "بين حضرت عليعليهالسلام و جمعي از سپاهيان سابقش كه از صف مبارزين او خارج شده و" خوارج "لقب گرفته بودند اتفاق افتاد .در اين جنگ كه در نزديكي رود" دجله "در سرزمين عراق امروزي اتفاق افتاد ،خوارج به سرداري" عبدالله الراسبي "به سختي از حضرت علي شكست خوردند و كينه ناشي از اين شكست سبب شهادت حضرت علي بدست يكي از آنان به نام" ابن ملجم "گرديد.
سال 1281: هولناكترين طوفاني كه تا به حال در اقيانوس آرام و سواحل ژاپن وزيده است آغاز شد منتها اين طوفان ،ژاپن را از خطر نابودي حفظ كرد .قوبيلاي قاآن امپراتور چين با 3 هزار كشتي پر از مردان جنگي به ژاپن حمله كرده بود كه طوفان برخاست و اكثر كشتيهاي امپراتور چين را غرق كرد و بقيه را پراكنده نمود .ژاپنيها به اين طوفان نجاتبخش" كاميكازه "لقب دادند.
سال 1629: قرارداد تاريخي معروف به" مصالحهنامه لوبك "در شهر" لوبك "واقع در آلمان ميان كريستيان چهارم پادشاه دانمارك و فريدناند دوم امپراتور آلمان و اتريش به امضاص رسيد .به موجب اين قرارداد جنگ ميان دانمارك كه طرفدار پروتستانهاي" بوهم "بود ،با فرديناند دوم امپراتور آلمان و اتريش پايان يافت و دانماركيها متعهد شدند در امور داخلي آلمان دخالت نكنند .به روز 25 ژوئن 1625 مراجعه شود
سال 1790: "آدام اسميت "فيلسوف برجسته و شخصيت معروف اقتصادي اسكاتلندي) انگليسي (پس از 67 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه روز 5 ژوئن 1723 ميلادي متولد شده بود ،پس از اتمام تحصيلات به تدريس فلسفه پرداخت و در ضمن به تحقيقات عميق اقتصادي نيز مشغول شد .وي قبل از مرگ دستور داد تمام نسخ خطي آثارش را بسوزانند .كتاب" ثروت ملل "از آثار برجسته اوست.
سال 1850: جوزف فرمانس براي اولين بار از ستارگان آسمان عكسبرداري شد و اين اقدام كه تحول بزرگ و بيسابقهاي در امر هياصت و نجوم به بار آورد توسط ستارهشناس و منجم معروف انگليسي صورت گرفت .وي اين عكسبرداري را در شب انجام داد و نتيجه درخشاني كه بدست آورد سبب تكميل وسايل عكاسي باري تحقيق بيشتر درباره آسمان و عكسبرداري دقيقتر فضايي از ستارگان شد.
سال 1912: "موتسو - هيتو "امپراتور بزرگ و بنيانگذار ژاپن جديد ،بعد از 60 سال زندگي و 45 سال سلطنت تواصم با افتخار و پيروزي ،بدرود حيات گفت" .موتسو - كومهئ - ي هيتو "روز 5 ژانويه 1852 ميلادي در" كيوتو "متولد شده بود و هنگامي كه پانزده سال داشت روز 12 آوريل 1867 ميلادي به جاي پدرش به سلطنت رسيد .وي عامل اصلي انقلاب اجتماعي ژاپن در سال 1868 بود
سال 1913: معاهده" بخارست "ميان امپراتوري عثماني و ممالك بالكان به امضاص رسيد و اين معاهده ،به سبب شكستهاي پي درپي آن امپراتوري از سپاهيان كشورهاي بالكان صورت گرفت به موجب اين معاهده تاريخي سرزمين" سيليستري "به دولت روماني و سرزمين" سالونيك "به دولت يونان و سرزمين" موناستيز "به دولت صربستان داده شد و عثماني نيز" ادرنه "را گرفت .به روز 18 اكتبر 1912 مراجعه شود
سال 1924: ژنرال فرانسوي" روبرت نيول "سردار بزرگ و نامي كه به او" نجاتدهنده وردن "لقب داده بودند ،پس از 68 سال زندگي بدورد حيات گفت .اين فرمانده شجاع فرانسوي ،روز 3 ژانويه 1856 ميلادي در شهر" تول "متولد شده و در ماه مه سال 1916 ماصمور دفاع از" وردن "شده بود .نتيجه جنگ فرانسه و آلمان در جنگ وردن شكست آلمانيها بود .به روز 3 ژانويه 1856 مراجعه شود
سال 1941: محاصره بزرگ و طولاني" لنينگراد "مهمترين شهرهاي روسيه شوروي پس از مسكو ،توسط نيروهاي آلمان نازي آغاز شد .لنينگراد كه در گذشته" سن پطرزبورگ "نام داشت ،بارها مورد حملات شديد آلمانيها قرار گرفت ولي مردم شهر با همه گرفتاريها و قطحيها مقاومت كردند تا سرانجام روز 3 ژوئن 1944 ميلادي اين محاصره سه ساله در پايان جنگ" دنيپر "پايان يافت.
سال 1943: بندر تاريخي" سيراكيوز "يكي از مهمترين پايگاههاي دريايي آلمان و ايتاليا در درياي مديترانه در جريان جنگهاي" سيسيل "در جنگ بينالمللي دوم به تصرف نيروهاي آمريكايي و انگليسي درآمد .بندر سيراكيوز كه در جنوب شرقي سيسيل واقع شده است ،بلافاصله پس از تسخير" آگريژنت "كه در جنوب سيسيل قرار گرفته است تسليم شد و 50 هزار نفر مدافعان ايتاليايي آن تسليم و اسير شدند.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده