تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه فوریه روز 24
سال 1444: "برونلس - كو "معمار و نقاش معروف ايتاليا در قرون چهاردهم و پانزدهم ميلادي پس از 69 سال زندگي بدرود حيات گفت" .برونلس - كو "روز 10 نوامبر 1375 ميلادي در شهر" فلورانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .از آثار برجسته اين نقاش و معمار مشهور ،يكي آسايشگاه اطفال و يكي كليسا فلورانس را بايد نام برد .به روز 10 نوامبر 1375 مراجعه شود
سال 1552: "لوئيز - واز - كاموئنس "بزرگترين شاعر پرتغالي و يكي از برجستهترين ادباي اروپا در قرن شانزدهم ميلادي در" ليسبون "قدم به عرصه وجود گذاشت .اثر معروف وي به نام" لوزيادس "از جمله آثار بزرگ حماسي جهان و در رديف" شاهنامه فردوسي "و" ايلياد مومر "محسوب ميشود وي كه نه تنها اديبي بزرگ بلكه جنگجويي شجاع نيز بود روز 26 نوامبر 1580 ميلادي مرد .به روز 26 نوامبر 1580 مراجعه شود
سال 1750: "فرانسوا ماركي دوبارتلمي "سياستمدار ،محقق و مورخ فرانسوي در قرون هيجدهم و نوزدهم ميلادي ،در" اوباني "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه از ثروتمندان معروف فرانسوي بود ،در جريان انقلاب كبير ،جزص انقلابيون شد و همه ثروت خود را به راه انقلاب خرج كرد و در عوض ،جزص" هياصت مديره "درآمد" .فرانسوا ماركي دوبارتلمي "روز 28 اوت 1830 ميلادي وفات يافت .به روز 28 اوت 1830 مراجعه شود
سال 1848: بار ديگر قيام مردم فرانسه عليه يكي از پادشاهان خود ،سبب بركناري او شد و اين پادشاه لويي فيليپ بود .لويي فيليپ روز 9 اوت 1830 ميلادي به سلطنت رسيده بود .در آغاز به مهرباني پرداخت ولي بعد متمايل به ديكتاتوري شد و در نتيجه مردم عليه او شوريدند و او در اين روز از سلطنت استعفا داد و به انگلستان گريخت و دو سال بعد مرد .به روز 10 دسامبر 9 - 17 73 اوت 1 - 18 30 اكتبر 1850 مراجعه شود
سال 1848: حكومت موقتي فرانسه ،بعد از استعفاي لويي فيليپ پادشاه آن كشور كه در نتيجه قيام مردم به انگلستان پناهنده شده بود ،آغاز شد و در تاريخ ،از اين حكومت به نام" حكومت روزنامهنگاران "نيز ياد شده است زيرا 11 روزنامهنگار از جمهوريخواهان اعضاي اصلي اين حكومت موقتي را تشكيل ميدادند .آلفونس دولامارتين شاعر و نويسنده برجسته فرانسه نيز جزص اين يازده نفر نفر بود.
سال 1858: "سلمالاگرلف "نويسنده بزرگ سوئدي در" مورباكا "متولد شد .اين خانم فاضله ،پس از تحصيلات خود به كار تدريس و تحرير داستانهايي براي كودكان پرداخت و اولين اثرش" افسانه گوستابرلينگ "نام داشت و بعدها آثار عميقتر و سنگينتري چون" اورشليم - و رشتههاي نامرئي "نوشت .در 1909 ميلادي جايزه ادبي نوبل را گرفت و روز 16 مارس 1940 مرد .به روز 16 مارس 1940 مراجعه شود
سال 1918: كشور كوچك" استوني "كه امروزه يكي از جمهوريهاي اتحاد جماهير شوروي را تشكيل ميدهد ،استقلال خود را به دنيا اعلام كرد .استوني در ساحل درياي بالتيك و در جنوب خليج فنلاند قرار گرفته و 22 درصد از اراضي آن پوشيده از جنگل است .اين سرزمين در جريان جنگ دوم جهاني در 14 ژوييه 1940 توسط روسيه شوروي اشغال شد و رسماش ضميه آن كشور گرديد .به روز 14 ژوييه 1940 مراجعه شود
سال 1941: دوره اول جنگهاي شمال آفريقا ميان نيروهاي ايتاليايي تحت فرمان مارشال گرازياني و ژنرال" ويول "كه فرماندهي سپاهيان انگليسي را به عهده داشت ،با پيروزي كامل انگليسيها پايان يافت .در اين روز بندر معروف" بنغازي "در طرابلس) و ليبي امروزي (كه متعلق به ايتالياييها بود به تصرف انگليسيها درآمد و ايتالياييها مجموعاش 150 هزار كشته و اسير دادند .به روز 18 سپتامبر 1940 مراجعه شود
سال 1949: قرارداد آتشبس و متاركه جنگ بين نمايندگان دو كشور اسراييل و جمهوري مصر در جزيره معروف" رودس "از جزاير درياي اژه به امضاص رسيد .اين قرارداد به جنگي كه از سال 1947 بين نيروهاي اسرائيل و مصر كه در صف متحدين عربي عليه استقلال اسرائيل ميجنگيد ،خاتمه داد .اين جنگ در جميع جهان به نفع اسراييل پايان يافته بود .و جنگ بعدي ميان مصر و اسراييل نيز به نفع اسراييل تمام شد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده