تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه سپتامبر روز 26
سال 330: اولين كليسا مسيحي به فرمان" كنستانتين كبير "امپراتور روم در اورشليم ،زادگاه حضرت عيسي مسيح ساخته شد .در ساختن اين كليسا ،همسر مريم كنستانتين يعني" تئودورا "نيز كه مسيحي با ايماني بود سهم عمدهاي داشت .حضرت عيسي مسيح روز 25 ماه دسامبر سال 1 ميلادي از حضرت در اين شهر به دنيا آمد .آثار اولين كليسيا جهان مسيحيت هنوز هم در اورشليم باقي است.
سال 966: پس از شش سال تلاش و جنگهاي كوچك و بزرگ سرانجام لهستان ،وحدت سياسي خود را بدست آورد و در سايه اين وحدت ،به صورت يكي از ميشيكوي نيرومندترين ممالك اروپاي قرون 11 و 12 ميلادي درآمد .عامل اصلي ايجاد اتحاد نواحي مختلف لهستان شاهزاده جوان و دلير لهستاني بود كه در سال 966 ميلادي خود وي ،به فرمانروايي رسيد.
سال 1733: قرارداد فرانسه با پادشاه ساردني ،براي اتحاد ميان دو فرمانروا در جنگ با امپراتور اتريش كه خصم هر دو محسوب ميشد به امضاص رسيد .در اين قرارداد تاريخي لويي پانزدهم از فرانسه و دك دو ساودآ از ساردني شركت داشتند و قرار شد بعد از پيروزي بر اتريش در مقابل واگذاري ايالت سادوآ به فرانسه ،لويي پانزدهم ميلان را به او بسپارد .اين قرار داد به نام قرارداد" تورن "معروفست 26 .سپتامبر 1758 ميلادي درياسالار بزرگ و نامآور انگليسي" هوراشيو نلسون "در" كرانكتون "از شهرهاي انگلستان قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه به سبب پيروزي در جنگ تاريخي" ترافاگار "شهرتي جاوداني بدست آورده بود در پايان آن نبرد به سبب اهمالي كه در حفظ جان خويش كرد ،با وجودي كه بسياري از كشتيهاي فرانسوي و اسپانيايي را غرق و اسير كرده بود .روز 21 اكتبر 1805 كشته شد .به روز 21 اكتبر 1805 مراجعه شود
سال 1789: "لويي داگر "نقاش ،مخترع و فيزيسين معروف فرانسوي ،در" كورمي "متولد شد .اين مرد بزرگ كه نام كوچك او" ژاك "بود ،همزمان با تحقيقاتي كه" نيسفورنيه - پس "در مورد عكاسي و ثبوت مناظر بروي يك ماده حساس انجام ميداد به اين كار پرداخت و تقريباش همزمان با او بدون اين كه كوچكترين اطلاعي از او داشته باشد ،دوربين را اختراع كرد .وي در 18 نوامبر 1851 مرد .به روز 18 نوامبر 1851 مراجعه شود
سال 1800: "پيك سيني "كمپوزيتور و آهنگساز معروف قرن هجدم ميلادي ايتاليايي ،پس از 72 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .اين هنرمند ارزنده ايتاليا ،كه نام اصلي او" نيكولا - پيك سيني "بود روز 1 مارس 1728 ميلادي در شهر" باري "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وي در همه عمر هنري خود رقيب سرسخت و آشتيناپذير" گلوك "هنرمند آلماني بود .به روز 1 مارس 1728 مراجعه شود
سال 1858: "رابرت اوون "فيلسوف ،سوسياليست و مصلح معروف انگليسي پس از 87 سال زندگي بدرود گفت .او اولين كسي است كه براي رفاه كارگران كارخانههاي خود دست به اقداماتي زد كه اساس اصول سوسياليسم آن را توصيه كرده است .رابرت اوون كه روز 3 مارس 1771 ميلادي در نيوتون متولد شده بود قسمت عمده سرمايه خود را در اين راه از دست داد .به روز 3 مارس 1771 مراجعه شود
سال 1887: زبان بينالمللي" اسپرانتو "اختراع شد و چون مبتكر آن يك دكتر اديب به نام" اسپرانتو "بود به آن اسم ناميده شد .اين زبان كه تلفظ و نوشتن و ياد گرفتن آن با توجه به يكي بودن ريشه بسياري از لغات زبانهاي اروپايي آسان بود ،مورد استقبال مردم جهان قرار گرفت ولي به علل سياسي ،دولتها از آن استقبال نكردند و" اسپرانتو "به صورت يك زبان بينالمللي در نيامد .به روز 15 سپتامبر 1859 مراجعه شود
سال 1945: "بلابارتوك "آهنگساز بزرگ مجارستاني در قرن بيستم ميلادي ،پس از 64 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 25 مارس 1881 ميلادي در قريهاي كوچك متولد شد و از 6 سالگي بدنيا موسيقي پاي نهاد .اولين اثر او بوئم سنفونيك" كوسوت "بود از ساير آثار برجسته او ميتوان از" شاهزاده چوبي - كاخ شاهزاده ريش آبي - نارنگي عجيب "و چند كنسرتوري مختلف را نامبرد .به روز 25 مارس 1881 مراجعه شود
سال 1963: كودتاي بزرگ يمن ،در اين كشور جنوبي عربستان سعودي اتفاق افتاد و عامل اصلي آن يكي از سرهنگهاي ارتش" امام محمدالبدر "امام يمن بود كه سرهنگ" سلال "نام داشت .يمن كه با رژيم سلطنتي و توسط يك" امام "اداره ميشد ،بعد از اين قيام و كودتا به صورت يك كشور جمهوري درآمد .نبرد ميان نيروهاي امام يمن و سرهنگ سلال كه به درجه مارشالي رسيد هنوز ادامه دارد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده