تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه نوامبر روز 14
سال 1515: كشور" اكوادور "يكي از ممالك امروزي آمريكاي جنوبي كشف شد .اكوادور كشوري است با 427600 كيلومتر مربع مساحت كه در شمال غربي آمريكاي جنوبي قرار گرفته و ميان ممالك كلمبيا - پرو و اقيانوس كبير محدود است .اين كشور كه امروزه با رژيم جمهوري اداره ميشود ،پس از سيصد سال كه زير سلطه اسپانياييها بود روز 13 مه 1830 ميلادي مستقل شد .به روز 17 دسامبر 1819 مراجعه شود
سال 1541: سرزمين وسيع كانزاس ،ايالت معروف مركزي آمريكا توسط يكي از مكتشفين اسپانيولي به نام" كارانادو "كشف شد .سرزميني كه مكتشف اسپانيولي در اين روز آن را بدنيا معرفي كرد ،امروزه) از شمال به نبراسكا - از مشرق به ميسوري - از جنوب به اوكلاهوما - و از مغرب به كولورادو (محدود بوده 131380 كيلومتر مربع مساحت و 3 ميليون نفر جمعيت دارد .پايتخت اين ايالت" توپه كا "در شمال شرقي آن ايالت است.
سال 1688: "فردريك گيوم "اولين پادشاه و موئسس كشور و سلطنت پروس ،پس از 68 سال زندگي و 48 سال سلطنت بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه همه هدفش سربلندي و كسب قدرت بيشتر براي پروس بود ،روز 5 مه 1620 ميلادي در" شاتودوكوسن "متولد شد و در بيست سالگي ،روز 19 اكتبر 1640 ميلادي فرمان پادشاهي از امپراتور آلمان دريافت داشت .به روز 5 مه 1620 مراجعه شود
سال 1716: "لايب نيتز "رياضيدان و فيلسوف معروف آلمان بعد از 70 سال زندگي مرد .وي روز 1 ژوييه 1646 ميلادي متولد شده و بعد از آموزش فلسفه و رياضيات اولين كتاب علمي خود" مطالعه در فن تركيب "را منتشر كرد و در 1676 به كشف" حساب ديفرانسيل "نائل شد و در رديف مشاهير علم قرار گرفت .علت مرگ او بيماري نقرس بود .به روز 1 ژوييه 1646 مراجعه شود
سال 1803: "آبوت - جاكوب "نويسنده بزرگ و متفكر معروف آمريكايي در شهر" هالوول "قدم به عرصه وجود گذاشت .او و چهار برادرش ،همه بعد از پايان تحصيلات ،حرفه معلمي را انتخاب كردند و از آن ميان تنها آبوت بعدها خود آموزشگاهي داير كرد و ضمن مديريت آن ،آثار پر ارزشي چون" معلم - بنياد - وي ك مسيحي جوان "را نوشت .وي روز 9 سپتامبر 1879 مرد .به روز 9 سپتامبر 1879 مراجعه شود
سال 1840: "كلودمونه "نقاش برجسته دو قرن نوزدهم و بيستم فرانسه ،در پاريس ،پايتخت آن كشور چشم به جهان باز كرد .اين نقاش كه در 19 سالگي به اين راه گام نهاد ،يكي از برجستهترين نقاشان سبك امپرسيونيسم محسوب ميشود و هنر وي بيشتر در ترسيم مناظر و جلوهگر طبيعت است .از مهمترين آثار او" دختران در باغ "را ميتوان نام برد .وي روز 22 مارس 1926 ميلادي مرد.
سال 1889: "جواهر لعل نهرو "يكي از درخشانترين چهرههاي صلح آسيا و جهان ،در يك خانواده اشرافي فرقه برهمن در ناحيه" اللهآباد "هند متولد شد پدرش از وكلاي درجه اول دادگستري محسوب ميشد كه در مبارزات استقلالطلبانه هند در زندان مرد .نهرو ،پس از استقلال هند به نخستوزيري رسيد و اين مقام را تا روز 27 مه 1960 ميلادي كه وفات يافت به عهده داشت .به روز 27 مه 1960 مراجعه شود
سال 1935: "ملك حسين "سومين پادشاه كشور" اردن هاشمي "قدم به عرصه وجود گذاشت .اين پادشاه كه در بحرانيترين اوضاع سياسي اردن و در سنين بسيار جواني ،زمام امور را بدست گرفته بود ،اولين نوه" ملك عبدالله " بنيانگذار كشور اردن هاشمي است" .ملك حسين "از روز 2 مه 1952 ميلادي به موجب راصي پارلمان در 17 سالگي به جاي پدرش ملك طلال به سلطنت رسيده بود .به روز 2 مه 1952 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده