اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

آب كه قطره قطره ميچكد و با پايداري و سماجت سنگ بزرگ را سوراخ ميكند;با پشتكار و استقامت موش بپاره كردن رشته محكم سيم موفق ميشود و ضربات پي در پي تبر كوچك درخت كهن را از پاي در ميآورد
فرانكلن

تقویم تاریخ

سال ٦b: سلطنت و زندگي شانزدهمين تاجدار سلسله اشكاني در جريان يك توطئه كه در شكارگاه سلطنتي عليه او ترتيب داده شده بود پايان يافت" .اشك شانزدهم - ارد دوم "كه در اين روز كشته شد ،روز ٢٩ دسامبر سال ١ ميلادي بعد از موفقيت در كودتايي كه عليه" فرهاد پنجم - اشك شانزدهم "ترتيب داده بود به سلطنت رسيد و به سبب ظلم و جور فراواني كه كرد ،در اين روز به قتل رسيد .به روز ٣٠ اكتبر ٦ ميلادي مراجعه شود

پخش اخبار زنده