اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

بدبختي در روح اغلبما عميقا ريشه دوانيده است چقدر اشخاص ميشناسم كه در زندگي ظاهرا خوش و خوشحال بنظر ميرسند ولي دائما بوسيله مسكرات يا وسايل ديگر در پي مستي و مسموم كردن خود هستند انسان خوشبخت به مستي و مسموم كردن خود ميل نمي كند
برتراند راسل

تقویم تاریخ

سال ١١٥٧: يكي از هولانگيزترين و مخوفترين فرقههاي مذهبي مسيحي توسط كشيش متعصبي از اهالي كالابرياي ايتاليا به نام" برنارد "بوجود آمد .مقر اين فرقه بر فراز كوه كارمل در فلسطين تعيين شد ولي پيروان صومعه كارملي در ايتاليا زندگي ميكنند .علت انتخاب كوه كارمل اين است كه كارمليها ،پيرو حضرت الياس بودند و چون حضرت الياس روي كوه كارمل زندگي ميكرد ،آنها نيز خود را كارملي ناميدند .كارمليها به تمام معني تاركدنيا هستند و هيچگاه از صومعه خود خارج نميشوند و از خارج نيز نه روزنامه نه كتاب و نه راديو به آنجا برده نميشود .كار كارمليها فقط عبادت و كار است .لباسشان بسيار خشن و خوراكشان ساده و كم است لباسشان را خودشان ميبافند و خوراكشان را خودشان ميكارند .با يكديگر حرف نميزنند و با اشاره مقصود خود را ميفهمانند .صورت خود را جز از كشيش اعظم بر همه ميپوشانند و معتقدند بهشت نتيجه عمليات هر شخص در دنيا است.

پخش اخبار زنده