تعبیر خواب

تعبیر لب

محمدبن سيرين گويد: ديدن لب ها درخواب، دليل حاجت روائي بود و ديدن لب زيرين درخواب، بهتر از لب بالا است و بعضي گويند: ديدن لب ها درخواب، دليل قرابت و خويشي است. اگر بيند كه لبهاي او نبودند، دليل بر نقصان مال است و نيز گويند زنش بميرد. اگر بيند لبهاي او ببريدند، دليل كه زنش را طلاق دهد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند لبهاي او درد مي كرد، دليل است غمگين شود.

اگر بيند كه لبهاي او برهم چسبيده بود چنانكه باز نتوانست كرد، دليل كه كارش بسته شود. اگر زني بيند خالي سياه بر لب داشت، دليل عز و جاه است. اگر اين خواب را مردي بيند، دليل است مالش زياده شود. اگر بيند لبهاي او سرخ بود، دليل است سخن روا شود. اگر بيند لبهايش سبز است يا سفيد، دليل كه از بهر دوستان غم خورد.

اگر لب خود را ضعيف بيند، دليل كه عاجز شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن لب بالا در خواب، دليل پسر است و لبِ زيرين دختر بود.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده