تعبیر خواب

تعبیر بچه

تعبیر خواب بچه   لوک اویتنهاو می گوید : بچه فرزند خود : خوشبختی کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک بچه های کوچک : غم و غصه دیدن کودکان بیشمار : فلاکت کودکان زیباروی : شادی و سلامتی کتک زدن یک بچه : بی عدالتی بچه ای که میدود : نیکبختیاگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود، مكروهی و ناپسندی بدو رسد. اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل كه او را به دزدی گیرند.

اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل كه مردمان را به خدا می خواند. اگر دید در بستر خفته بانگ نماز می داد. دلیل كه با زن خودالفت دارد. اگر دید بانگ نماز در خانه خود می داد، دلیل كه مفلس و درویش گردد و گویند كسی از اهل بیت او هلاك شود. اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می داد، دلیل كه آن كس زندیق یا منافق است.

اگر دید كه بانگ نماز در كوچه میداد. دلیل بر ماسوی كند. ابراهیم كرمانی گوید: اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می داد، دلیل است كه از دنیا رحلت كند بزودی. و اگر دید در كلمه های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود، دلیل كه بر مردمان ستم و بیداد نماید. اگر دید كودكی بانگ نماز می داد، دلیل كه پدر و مارد را وداع گوید.

اگر بیند بانگ نماز در گرمابه می داد، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا. اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می داد، تاویلش بد است. اگر بیند محبوسی درزندان بانگ نماز می داد و اقامه كرد، از زندان رهایی یابد. اگر بیند بانگ نماز به لهو و بازی می داد، دلیل كه هلاك شود. اگر دید بر سر كوهی بانگ نماز می داد، دلیل كه پادشاه سخن راست گوید و او را به خدای تعالی خواند.

اگر دید در مناره بانگ نماز می داد، دلیل كه بزرگی و فرمانروائی یابد. اگر بیند در كنج خانه بانگ نماز داد، دلیل كه در كار حق خیانت كند. اگر بیند درسردابه بانگ نماز داد،دلیل كه به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا كشد و دیر بماند. اگر دید در میان كوهی بانگ نماز كرد، دلیل كه در میان قومی ستمگر گرفتار آید و با وی خیانت كنند.

اگر ییند بر كرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو بانگ نماز می كرد، دلیل كه عقل از او زایل شود. اگر دید دیگری بانگ نماز كرد و او بشنید. دلیل كه به كار عبادت و طاعت كاهل است و كسی او را به خدای تعالی خواند. اگر بیند بانگ اقامت شنود، دلیل كه در كارهای حق توفیق یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است.

اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروائی. چهارم: بزرگی. پنجم: ریاست. ششم: سفر. هفتم: بریدن. هشتم: مفلسی. نهم: خیانت. دهم: جاسوسی. یازدهم: منافقی. دوازدهم: بریدن دست. یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن بانک نمازواقامه گفتن دین قوی شودوحرمت او بیفزاید
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده