تعبیر خواب

تعبیر ثبت کردن

تعبیر خواب ثبت کردن   1ـ اگر خواب ببینید كسی نام شما را در دفتر ثبت می كند ، نشانة آن است كه كاری را به عهده می گیرید كه دیگران آن را به پایان می رسانند .  2ـ اگر خواب ببینید جایی با اسم جعلی ثبت نام می كنید ، نشانة آن است كه مرتكب گناهی خواهید شد كه برایتان ناراحتی فكری زیادی به همراه خواهد آورد .

 
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده