تعبیر خواب

تعبیر رگبار

عبیر خواب رگبار لوک اویتنهاو می گوید : رگبار : یک غم به شادمانی مبدل خواهد شدعلامت آن است كه برای عملی كردن نقشه های خود با تأخیری ناگهانی روبرو خواهید شد . 2ـ اگر خواب ببینید دیگران بیماری رماتیسم دارند ، علامت آن است كه به یأس و نومیدی دچار خواهید شد .  
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده