تعبیر خواب

تعبیر ستایش پرستیدن

تعبیر خواب ستایش - پرستیدنستایش 1ـ اگر خواب ببینید مورد ستایش قرار گرفته اید ، تعبیر ی این چنین داردكه به مقامی بالاتر خواهید رسید ولی با این حال علاقة خود را نسبت به همكاران قبلی از دست نمیدهید .  2ـ اگر كشاورزی خواب ببیند به ستایش خدا یا خانواده اش می پردازد ، علامت آن است كه محصولات فراوانی به دست خواهد آورد و همچنین همسایگانی مهربان و باصفا .

اگر تجار چنین خواب ی ببینند ، دلالت بر آن دارد كه با فریب و نیرنگ چیزی عایدشان نمی شود . 3ـ اگر دختری خواب ببیند زندگی خود را صرف ستایش و پرستش از مذهبی كرده است ، علامت آن است كه شوهری نجیب و مهربان نصیبش خواهد شد . 
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده