تعبیر خواب

تعبیر سرهنگ

عبیر خواب سرهنگ 1ـ اگر خواب ببینید تحت فرمان سرهنگی هستید ، نشانة آن است كه در به دست آوردن امتیازات اجتماعی و شغلی ، شكست می خورید .  2ـ اگر خواب ببینید سرهنگ هستید ، علامت آن است كه با تدابیری می خواهید مقام خود را از دیگر دوستان برتر نگه دارید . 
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده