تعبیر خواب

تعبیر سقوط

عبیر خواب سقوط   اگر خواب ببینید بعد از سقوط ، آسیبی نمی بینید، اما وحشتزده اید ، نشانة آن است كه با تقلای بسیار ، سرانجام به افتخار و ثروت دست می یابید . اما اگر در حین سقوط زخمی شوید ، علامت آن است كه با سختیها و فقدان دوستان روبرو می شوید .
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده