تعبیر خواب

تعبیر حنا

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند حنا بر دست و پاي خود مي نهد، دليل كه خويشان و اهل بيت خود را بيارايد و مزين كند، ليكن در دين وي را كراهت بود و بعضي گويند حال خويشان و اهل بيت پوشيده كند. اگر اين خواب را كسي بيند كه حنا بستن او را نشايد، دليل كه او را غم و اندوه رسد، لكن زود فرج يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: حنا بستن در خواب بر سه وجه است.

اول: آرايش خويشان. دوم: ستر اهل بيت. سوم: غم و اندوه.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده