تعبیر خواب

تعبیر خر

حضرت دانيال گويد: خر ديدن در خواب بخت و بزرگواري مرد است و نيكي وبدي خر به بخت بيننده خواب بازگردد. اگر بيند خري ملك او شد، يا در جايگاه او آمد و او را بگرفت و ببست، دليل كه درخيرات بر وي گشاده شود و از غم و انديشه رستگار شود. اگر خرانِ بسيار بيند، دليل كه خير و نعمت و مال وي زياده شود و بهترين خر كه درخواب بيند، دليل است كه فرمانبر و مطيع باشد.

محمدبن سيرين گويد: اگر بر خر سياه نشسته بود، دليل است كه مهتري و بزرگي يابد. اگر بيند بر خر سفيد نشسته بود، دليل كه عز و جاه دنيا يابد. اگر بيند بر خر سبز رنگ نشسته بود، دليل كه زاهد و با ورع شود و خيرات دو جهاني يابد. اگر بيند بر خري سرخ نشسته است، دليل كه راحت و عيش اين جهاني يابد. اگر بيند كه بر خر زرد نشسته بود، دليل كه بيمار شود.

اگر بيند خر وي ماده و آبستن است، دليل است بر اميدواري و زيادت خير و خرمي. اگر بيند كه گوشت خر ميخورد، دليل كه از تجارت مال و نعمت بدست آرد. اگر بيند خر خود را بكشت و از گوشت او بخورد، دليل كه مال خود را هزينه كند. اگر بيند بر آن خر نشسته بود و خر در زير او بمرد، دليل كه به زودي بميرد. اگر بيند خر او مرد، دليل كه مال و معيشت او تباه گردد.

اگر بيند از خر بيفتاد، دليل كه درويش و تنگدست شود. اگر بيند از خري كه ملك او نبود بيفتاد، دليل كه از كسي او را زيان و مضرت رسد. اگر بيند از خر فرود آمد و ديگر بار بر وي نشست، دليل كه كاري و حاجتي طلب كند و زود مهيا شود. اگر بيند خر خويش را با خر ديگر معاوضه كرد، دليل كه حالش متغير شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند خري بخريد و بها نداد، دليل كه خيري بيند به سبب سخني كه با كسي بگويد از بزرگان.

اگر بيند خر او يك چشم داشت يا چشم او ضعيف بود، دليل بر شوريدگي كار او در طلب معيشت است. اگر بيند خر او هر دو چشم نداشت، دليل كه مالي كه دارد ضايع شود و به او نرسد. اگر بيند دست و پاي خر او دراز بود، دليل كه او رابيع بسيار است. اگر بيند كه خر او بِمُرد يا او بر خر ديگر نشست، يا خر خود را بفروخت و خر ديگر خريد، دليل كه معيشت او از حالي به حالي بگردد.

اگر بيند خر او با استري شد، دليل كه مال و معيشت او از سفر بود. اگر بيند خر او با اسب شد، دليل كه معيشت او از سلطان بود، لكن به ظلم و بيداد. اگر بيند خر وي با گوسفند شد، دليل كه مال او از جائي حلال بود. اگر بيند خر او با مرغي شد، دليل كه مال و معيشت او از خري بود كه تاويلش بدان مرغ است. اگر ديد خر وي باكره شد، دليل كه مال و معاش او از دزدي بود.

اگر بيند خر او دزد است، دليل كه زن او به فساد شهرت نمايد و او به فراق گنجايد. اگر بيند خر او توانا و قوي است و بار نيكو مي برد، دليل كه كسب و كار دنيا بر وي آسان گردد. اگر به خلاف اين بيند، كسب دنيا بر وي دشوار شود. اگر بيند بار گران بر خر نهاده است و بر بالاي آن نشسته، دليل كه به غايت توانگر شود و نداند كه مالش چند است.

اگر ديد با خر مجامعت كرد، دليل كه مال خود بيابد. اگر بيند خر او بر پشت گرفت و بر بالا برد يااز آب بگذشت، دليل بود بر قوت حال و بر بخت و اقبال او و تاويل ماده خر، زني بود ياكنيزك و بانك خر به خواب نيكو نباشد. جابر مغربي گويد: اگر بيند بر خري نشسته بود و آن خر در زير او بانگ مي داشت، دليل كه عيالش بدخو و متشنع بود.

اگر بيند كه خر برقرار بيفتاد، دليل كه بميرد. اگر خري بيند و نداند كه خر كيست، دليل كه نداند كه مال او از كجاست. اگر بيند خر خود را با خر ديگر بدل كرد، اگر خر او بدتر از آن خر بود، دليل كه حال او بد شود و مالش نقصان پذيرد. اگر خر او نيكوتر از آن بود، دليل كه حالش نيكوتر شود و مالش زياد شود. اگر بيند خر خويش را با اسبي يا استري بدل كرد، دليل كه از پادشاه مال و منفعت بدو رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن خر درخواب بر ده وجه است. اول: بخت. دوم: دولت. سوم: فرمانروائي. چهارم: مال. پنجم: زن. ششم: شادي. هفتم: عزت. هشتم: اقبال. نهم: بزرگوراي. دهم: مرتبت. و خر بدره در خواب ديدن، ولايت و تدبير است و راست كننده كارها و تيمار دارنده معيشت.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده