تعبیر خواب

تعبیر خرما

محمدبن سيرين گويد: خرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم است علمش زياده شود، اگر بازرگان است، مالش زياد گردد. اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت، اگر از اهل علم بود، دليل كه احكام شريعت را به جاي آورد، اگر بازرگان بود از خيانت دور بود و بعضي از معبران گويند: اگر بيند خرما خورد، دليل كه ميراث يابد.

اگر بيند خرماي نارسيده بخورد، دليل كه ميراث فرزندان يابد. اگر بيند در سراي او خرماي خشك بود، چنانكه بار بسيار داشت، دليل كه با شخص اصيلي پيوسته كند به نكاح و از وي منفعت يابد. اگر بيند آن خرما بن خشك بود، دليل كه ميان ايشان جدائي افتد. اگر ديد در سراي او خرما خشك شد و باز سبز گرديد، دليل كه اگر بيمار است شفا يابد.

اگر بيند خرما را ببريد، دليل كه كسي از اهل بيت او بيمار شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند خرماي تازه داشت، دليل كه به قدر خرما نعمت و مال به سختي حاصل كند و بعضي از معبران گويند: خرما به خواب ديدن منفعت و شادي بود كه از مهتري به وي رسد. اگر بيند درخانه خرماي بسيار داشت، دليل كه به قدر خرما از ضياع و عقار خويش مال حاصل كند.

اگر بيند خرماي تازه يا خشك همي خورد، دليل كه حلاوت ايمان بيابد و كارش به نظام شود. اگر بيند خرما بن خشك مي بريد، دليل كه كاري كه در دست دارد ناتمام و بي نظام گردد. جابر مغربي گويد: اگر بيند خرما بدست فراگرفت، دليل كه زني توانگر بخواهد و به قول ديگر مال يابد. اگر بيند از خرما انگور سياه فرا گرفت، دليل كه سخن لطيف از مردي منافق شنود و بعضي گويند: از مردي جاهل سخن مفيد شنود.

اگر صاحب خواب غمگين شود، شادمان شود و از غم فرج يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئيسي كريم و ديدن بسر در خواب، (يعني غوره خرما)، دليل دين پاك و مال حلال است وديدن خرماي تازه، دليل روشنائي چشم و فرزند نيكو بود. حكايت: چنين گويند: مردي به نزد محمدبن سيرين آمد و گفت: به خواب ديدم كه بر در سراي سلطان چهل خرما بيافتم.

گفت: فردا تو را بر در سراي سلطان چهل چوب زنند. روز ديگر وي را چهل چوب زدند. سال ديگر همين مرد به نزد محمد بن سيرين آمد و گفت: به خواب ديدم كه بر در سراي سلطان چهل خرما بيافتم. گفت: چهل هزار درم سيم بيابي. مرد گفت: پارسال تعبير اين خواب را به گونه ديگر كردي، امسال به خلاف آن تاويل مي كني؟ گفت: پارسال درختان خشك بودند و خرما بر درخت نبود و امسال درختان سبزند و خرما بر درخت است، دليل كه سيم و زر يابي.

پس آن مرد يك هفته ديگر، آن چهل هزار درم سيم را يافت.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پ نه پ - 9 (طنز)
        پشه نشسته رو پام داره خونمو می خوره , دستم رو بردم بالا بزنمش یهو داداشم میگه  ......
پ نه پ - 6 (طنز)
    رفتم جلسه ثبت نام 1ساعت وایسادم.یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟ پـَـــ نَ پـَـــ اومدم حالتو......
پ نه پ جدید و خنده دار (19)
   رفتم جلسه ثبت نام ۱ساعت وایسادم.یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟پـَـــ نَ پـَـــ اومدم......
پَ نه پَ -5 (طنز)
      سوار تاکسیم میگم آقا نگه دارید!، میگه پیاده میشی؟پـَـَـ نــه پـَـَــــ میخوام باد لاستیکا رو چک......
پ نه پ - 7 (طنز)
    لپ تاپ رو پامه دارم باهاش کار میکنم بابام اومده تو اتاقم میگه لپ تاپت روشنه؟ میگم پـــ ن پـــ رو......
پ نه پ - 16 (طنز)
  میگه دوربین کنترل سرعت؟پـَـ نـَـ پـَـ دوربین عکاسی گذاشتن از ماشینا عکس میگیرن میذارن تو فیسبوک تگ......
پ نه پ - 11 (طنز)
      *به دوستم میگم: نمره ها رو زدنا. میگه: با شماره دانشجویی؟ میگم: پ ن پ با شماره کفش. اونایی هم که......
پ نه پ جدید و خنده دار (17)
            از خونه زنگ زدم فست فود غذا بیارن   ......
پَ نه پَ -3 (طنز)
    به دوستم میگم دارم واسه چند روز میرم آبادان. میگه واسه کار داری میری؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ یه دماسنج......
پَ نه پَ -1 (طنز)
    زنگ زدیم 110 میگم آقا اینجا دزد اومده، ما گرفتیمش لطفاً کسی رو بفرستید، یارو میپرسه میخوایید ازش......

پخش اخبار زنده