تعبیر خواب

تعبیر ابر

حضرت دانيال گويد: ابر به خواب ديدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفيد و سياه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر يك تعبير بخصوص است. اگر كسي خويشتن را در زير ابر سفيد بارنده ديد، دليل كه خداي عزوجل وي را علم و حكمت ارزاني دارد و مردمان را از علم و حكمت او منفعت رسد. اگر بيند كه در زير ابر زرد بود، دليل كه بيمار شود و بعضي ازمعبران گفته اند: زني خواهد و از وي رنج و غم و اندوه كشد.

اگر بيند كه در زير ابر سرخ بود، دليل كه بر محنت و بلاگرفتار شود، زيرا كه خداي غزوجل به هر قومي كه عذاب فرستادي، نخست ابر سرخ بر فراز آن ظاهر شدي. اگر بيند كه بر فزار ابر سبز، راست بايستد، دليل كه به قدر آن، فرمانروائي يابد. اگر بيند كه ابر بر سر وي مي گذشت، دليل كه او را با كسي نيكو جاه و نيكو عهد، صحبت افتد و مرادش از وي حاصل شود.

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه ابر را درهوا همي راند، دليل كند كه او را با علما و حكما صحبت افتد. اگر اين خواب را پادشاه بيند، دليل ك در ولايت خويش، رسولان و صاحب خيران فرستد، اگر بيند كه ابر رااز هوا بگرفت و به زمين آورد، دليل است كارش نيكو شود و بزرگي يابد و علم حاصل كند. اگر بيند كه ابر بر سر وي سايه همي كرد، دليل كه در آن سال خير و نعمت بسيار يابد.

اگر بيند كه از ابر، جامه در دوخته بود و پوشيده بود، دليل كند كه چندان علم حاصل كند كه كس را نبود. اگر بيند كه ابر همه جهان بپوشيد و هيچ باران نبود، دليل بد بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ابر را جمع كرد يابرداشت و بخورد، دليل است كه ميان حكيمان ممتاز شود و در دانش يگانه گردد. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه ابر را مي خورد، دليل است معيشت او از حكمت بود.

اگر بيند كه ابر سياه بر فراز موضع و جائي گسترده بود، دليل بر خشم و عذاب حق تعالي بود در آن ديار. پس هر چه آن ابر را نزديكتر بيند، عذاب حق تعالي نزديكتر بود. اگر با ابر باران بيند، دليل بر رحمت و خيرات كند. اگر بيند كه از ابر باران همي خورد، دليل است كه به قدر آن وي را رحمت و نيكوئي رسد. اگر با ابر باران و رعد سخت بود، دليل بر ترس از ادعاي پدر و مادر يا از ادعاي مسلمانان بود.

اگر بارعد و برق بيند، اين عذاب ها سخت تر بود، اگر با برق صاعقه بيند، عذاب سخت تر بود. اگر بيند كه در خانه وي جايگاه نشستن ابر گسترده شده است، دليل كه فرزند و اهل بيتش را حكمت و دانش بود بر قدر و تنگي و تاريكي. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ابر ديدن به خواب بر نه وجه بود. اول: حكمت، دوم: رياست، سوم: پادشاهي، چهارم: رحمت، پنجم: پرهيزكاري، ششم: عذاب، هفتم: قحط، هشتم: بلا، نهم: فتنه.

اسماعيل بن اشعث گويد: ابر سياه به خواب، دليل بيم و ترس و سختي بود و ابر باران بركت و خير و فراخي بود و نيز غم و اندوه بود. و اما آن ابر كه از كنار دريا آرند، كه به تازي آن را سفيح خوانند، ديدن وي در خواب غنيمت بود بر قدر آن چه ديده بود.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

لباسی نو برای خانه با رنگ آمیزی
      رنگ قرمز در طول قرن های متمادی همیشه نماینده عشق و علاقه بوده است.   رنگ در محیط زندگی یعنی جریان......
فال گل ها
        آگاهی از معانی رنگ گلها، تعداد شاخه های گل در یک دسته می تواند ما را در اهدای درست و افزایش تاثیرگذاری......
فال فصل ها و رنگ ها
        بهار پوست افرادی که در بهار به دنیا آمده اند، دارای رنگ های طلایی است. بعضی از متولدین این فصل......
معرفی صاحب خانه با رنگ ها
      تا به حال برایتان پیش نیامده است که به محض ورود به خانه ای احساس راحتی و صمیمیت داشته باشید ......
رنگ هایی که چشمان شما نمی تواند ببیند!؟
    تلاش کنید سبزی متمایل به قرمز را تصور کنید، منظور رنگ قهوه ای آزاردهنده ای که از ترکیب رنگ قرمز و......
میوه بخورید تا قند خونتان متعاد‌ل شود
        مصرف میوه از افزایش چربی خون جلوگیری می‌كند و در تعدیل قند خون كاملا تاثیرگذار است.   یک متخصص......
خواص فلفل با توجه به رنگ‌های مختلف آن
        فلفل سیاه، سفید، قرمز و سبز، همه از یک گیاه تهیه می‌شوند. رنگ ‌فلفل به زمان برداشت و شیوه عمل......
خواص آلو
          آلو ؛ میوه تک هسته‌ای از خانواده زردآلو و هلو ، دارای طعم متغیر ( از ترش تا شیرین ) و رنگ‌هــای......
آرایش مناسب برای انواع پوست ها
    معمولا رنگ پوست را در آرايش به رنگهاي روشن، پريده، متوسط و تيره طبقه بندي ميکنيم و با توجه به آن......
اثرات رنگها روی سلامت !
آيا مي دانيد كهرنگ ها نماد و سمبل چيزهاي خاصي هستند و بر روح و روان و هم چنين جسم و سلامتي ما انسانها......

پخش اخبار زنده