تعبیر خواب

تعبیر رخساره

محمدبن سيرين گويد: رخساره در خواب ديدن، دليل بر روشنائي مردم بود. اگر بيند رخساره او صاف و پاكيزه است، در ميان مردمان مشهور گردد و بزرگي يابد. اگر بيند كه رخساره او زرد يا سياه اس، تاويلش به خلاف اين است. ابراهيم كرماني گويد: رخساره درخواب، آرايش مردم و كدخدائي او است. اگر در رخساره عيبي بيند، دركدخدائي و آرايش او نقصان رسد.

جابر مغربي گويد: اگر بيند بر رخساره او موي بود، دليل كه وام دار گردد. اگر بيند رخسار او سرخ و پاكيزه بود، دليل كه شادان و خرم گردد. اگر بيند كه رخساره ا و زرد بوإ. دليل بود كه بيمار گردد. اگر بيند كه رخساره او سياه و تيره است، دليل كه از جهت عيال او را غم و اندوه رسد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: رخساره درخواب، دليل بر نيكوئي حال و شادي مردم كند و زشتي رخساره، دليل بر غم و اندوه و بيماري كند.

ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

شباهت های خدمت سربازی و زندگی زناشوئی!
    شباهت های انکار ناپذیر میان خدمت سربازی و زندگی زناشویی آنقدر زیاد است که از دیرباز ، در اکثر کشور......

پخش اخبار زنده