تعبیر خواب

تعبیر روده

اگر بيند كه روده فرا گرفت يا كسي به وي داد و بخورد، دليل كه از خويشان خير و منفعت يابد و باشد كه ايشان از وي شرف و سعادت يابند. اگر روده هاي وي از درون پيدا شد، دليل كه فرزندي از خويشان او مهتر شود. اگر بيند روده كسي را ميخرد، دليل كه به قدر آن ازمال كسي كه نهان كرده بود نصيب يابد. ابراهيم كرماني گويد: آشكار شدن روده در خواب، مال نهان كرده بود كه آشكار گردد، يا ولايتي يابد كه به وي رسد.

اگر خود در ولايتي باشد، بر قدر آن مال يابد. جابر مغربي گويد: اگربيند روده هاي وي از دهانش بيرون آمد، دليل بر مرگ فرزندان او بود. اگر بيند كه روده كسي از دهنش بيرون آمد، دليل كه بر قدر آن مال كه نهان كرده بود بخورد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن روده در خواب بر شش وجه است. اول: مال حرام. دوم: شفقت.

سوم: سخنهاي ناخوش. چهارم: فرزند. پنجم: زندگاني. ششم: كاركرد خوش.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده