تعبیر خواب

تعبیر سایه

محمدبن سيرين گويد: سايه در خواب، بزرگي و هيبت بود و نيز سايه درخواب بزرگي است از پادشاه و همچنين سايه كوچك درتاويل پادشاه بود و سايه ديوار بزرگي و عزت است از مردي بزرگ، كه معيشت در پناه او كند و سايه درخت آساني و راحت بود از پناه مردان كه خدمت او كنند، اما اگر در سايه درختِ خار و درختِ بي بر باشد، دليل بر مردي مفسد و بي باك و بي ديانت باشد و، دليل كند كه اجلش نزديك آمده باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: نشستن در سايه بر پنج وجه است، اول: بزرگي. دوم: هيبت. سوم: پناه. چهارم: منفعت. پنجم: مرگ.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

چیستان و معماهای جالب و خواندنی
        فرض کنید راننده اتوبوس برقی اید. در ایستگاه اول 6 نفر وارد اتوبوس می شوند ، در ایستگاه دوم 3......

پخش اخبار زنده