تعبیر خواب

تعبیر سرمه دان

محمدبن سيرين گويد: سرمه دان درخواب، زني بود كه هميشه خداي را به ياد دارد و مردمان را به راه دين خواند. اگر بيند كه سرمه داني داشت، دليل كه زني را بدين صفت بخواهد. اگر بيند كه سرمه دان او بشكست، دليل كه زن او هلاك گردد. جابرمغربي گويد: سرمه دان به خواب، زني بود با امانت. اگر بيند كه سرمه داني داشت، دليل است كه او رابا زن ديندار صحبت افتد و از او خير و منفعت يابد.

اگر بيند كه سرمه دان بشكست يا ضايع گرديد، دليل كه از صحبت زني ديندار جدا افتد. اگر بيند كه سرمه داني را بخريد، دليل است كه كنيزكي ديندار بخرد و باامانت بود.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده