تعبیر خواب

تعبیر سرود

محمدبن سيرين گويد: سرود گفتن درخواب، سخن باطل بود. اگر بيند كه سرود مي گفت، دليل است كه سخن باطل گويد و بدو غم و اندوه رسد. اگر بيند كه سرود با نواها مي زد، دليل مصيبت بود. اگر بيند كه سرود مي گفتند و او مي شنود، دليل كه سخن دروغ شنود. ابراهيم كرماني گويد: ديدن سرود در خواب، بزرگان را دليل رسوائي بود و درويشان را دليل غم و اندوه بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: سرود گفتن درخواب برشش وجه بود. اول: كلام باطل. دوم: غم و اندوه. سوم: مصيبت. چهارم: رسوائي. پنجم: جنگ. ششم: علم و حكمت آموختن.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده