جستجو در اخبار :
عکسهای مراسم تجليل از عوامل سریال مختارنامهمو بلندترین زنان تاریخعکس های ناز کودکان (16)عکس های طنز و دیدنی (37)عکس های طنز و دیدنی (28)عکس های طنز و دیدنی (28)تصاویری از انتقام گرفتن گاوها !عکس های دیدنی اوباما با سران کشورهای دنیا

پربیننده‌های روز گذشته

پربیننده‌های هفته گذشته

پربیننده‌های ماه گذشته

پربیننده‌ترین خبرهای ٤ ساعت گذشته

پربیننده‌ترین خبرهای ١٢ ساعت گذشته

پربیننده‌ترین خبرهای ٢٤ ساعت گذشته

این سایت را به دوستان خود معرفی کنید
  :نام شما
:ایمیل
در خبرنامه پارست عضو شوید
:ایمیل

          تعبیر خواب

جستجو در تعابیر:

تعبیر عدد

محمدبن سيرين گويد: ديدن عدد به خواب، يكي نيكو بود. اگر به خواب بيند كه يك درم داشت يا يك دينار يا غيره، دليل است بر نيكي، زيرا كه اصل شمارها يكي است. ابراهيم كرماني گويد: عدد يكي نيك بود، اما دو، دليل غم بود. اگر به خواب عدد سه بيند، دليل است ازكاري كه كند برخورداري نيابد. يا لفظ سه دلالت بر فرقت كند. زيرا كه لفظ سه طلاق است. اگر عدد چهار بيند، نيكو بود. وقتي كه چيزي ديگر با آن نباشد و نپيوندد. اگر عدد پنج بيند، نيكو بود، وقتي كه نمازها برپا دارد. اگر در خواب عدد شش بيند، دليل كه به غايت نيكو بود و مراد يابد. اگر هفت يا هشت بيند، بد بود. اگر نه بيند، دليل زحمت و فساد بود. اگر عدد ده بيند، دليل كه مراد دين و دنياي او حاصل گردد. اگر عدد يازده بيند، دليل شغل او به روز كار تمام گردد . اگر عدد دوازده بيند، نيكو بود. اگر در خواب عدد سيزده بيند، دليل است كارش بسته گردد. اگر عدد چهارده بيند نيكو بود. اگر عدد پانزده بيند، دليل است كه پراكنده گردد. اگر شانزده بيند، دليل كه كارش نيكو گردد. اگر عدد هفده بيند، دليل كه چيزها تباه گردد و بازگردد. اگر عدد هجده بيند، دليل كه كارش برنيايد. اگر نوزده بيند، دليل است او را بي زحمت كار افتد. اگر در خواب عدد بيست بيند، دليل كه مال حاصل كند و بر دشمن ظفر يابد. اگر عدد سي بيند، دليل كه او را با كسي رو افتد و مراد يابد. اگر عدد را چهل بيند، دليل است كارش بسته گردد. اگر عدد پنجاه بيند، دليل است بر رنج و شغل بي فائده. اگر در خواب عدد شصت بيند، دليل است سوگندي درگردنش افتد، چنانكه دو ماه پياپي او را روزه داشتن يا شصت درويش را طعام دادن، برگردن افتد. اگر عدد را هفتاد بيند دليل است كارش به تاخير برآيد. اگر عدد هشتاد بيند، دليل است او را به تهمت زنا بگيرند و هشتاد چوبين بزنند. اگر در خواب عدد نود بيند، دليل كه زني بزرگزاده و مالدار بخواهد. اگر عدد صد بيند، دليل كه ظفر يابد. اگر سلطان درخواب بيند كه با خود صد سوار داشت، دليل است بر دشمن ظفر يابد. اگر در خواب بيند كه او را صد دانه گندم دادند، دليل بر خير و بركت بود و عيش بر وي فراخ گردد. اگر عدد دويست بيند، دليل است دشمن بر وي ظفر يابد. اگر عدد سيصد بيند، دليل است مرادش دير برآيد. اگر چهارصد بيند، بر دشمن ظفر يابد. چنانكه رسول (ص) فرمود: چهارهزار، سوار است و بهترين خوابها، چهارصد است. اگر در خواب پانصد بيند، دليل كه كارش موقوف نمايد. اگر ششصد بيند، دليل است به مقصود برسد. اگر هفتصد بيند، دليل است از كار سخت برهد. اگر هشتصد بيند، دليل است بر دشمن ظفر يابد. اگر هزار بيند، دليل است دشمن را قهر كند. اگر سه هزار بيند قوت باشد و فيروزي يابد. عدد چهارهزار، دليل مضرت بود. اگر عدد پنج هزار بيند، مبارك و فرخنده بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر در خواب عدد شش هزار بيند، دليل فتح و نصرت بود و هفت هزار، گشايش كارها است و هشت هزار، دليل است كه دليل كه كارش به نظام شود. اگرنه هزار بيند بد است. اگر ده هزار بيند مضرت است. اگر بيست هزار بيند، دليل است كه بر دشمن غلبه كند. اگر سي هزار بيند ظفر است. اگر چهل هزار بيند، نصرت است. اگر پنجاه هزار بيند، دليل است كه در رنج بماند. اگر عدد شصت هزار بيند، دليل شادي است. اگر هفتاد هزار بيند، دليل كه دشمن بر وي ظفر يابد. اگر عدد هشتاد هزار بيند يا نود هزار، دليل است كه بر خصم غالب شود. اگر در خواب صد هزار بيند، دليل است كه به مرادها برسد.
ارسال برای دوستان

مطالب مرتبط

والپیپرهای دیدنی

Car-1002
Car-1002 1920*1200
  وضعیت آب و هوا  
 

دما: ۱۴سانتیگراد
وضعیت هوا: خیلی ابری
 امروزفردا
حداقل: ۱۱۸
حداکثر: ۱۹۱۸