تعبیر خواب

تعبیر فرج

اگر مردي به خواب ديد كه چون زنان فرج داشت، دليل است خوار و رسوا شود. اگر بيند كسي با وي مجامعت نمود، دليل است حاجتش از وي روا شود. اگر دو زن در خواب بيند ايشان را يك فرج بود، دليل كه ايشان زن يك مرد شوند. ابراهيم كرماني گويد: اگر زني درخواب بيند كه فرج او آهنين يا مسين بود، دليل است از مرادها نااميد شود.

اگر مردي بيند فرج زنش از پس بود، دليل است آن مرد لوطي بود. اگر فرج خود را بريده بيند، دليل است دشمن بر وي ظفر يابد. جابرمغربي گويد: اگر زني بيند از فرج او ماهي بيرون آمد، دليل است او را دختري آيد. اگر بيند كه از فرج او موشي بيرون آمد، دليل كه دختري آورد نابكار. اگر بيند كه گربه از فرج او بيرون آمد، دليل كه فرزندي آورد دزد، اگر بيند ماري بيرون آمد يا كژدمي، دليل كه فرزند او را دشمن شود.

اگر بيند نان بيرون آمد، دليل كه مفلس شود. اگر زني بيند كه كنجد از فرج او بيرون آمد، دليل است شوهر او را دوست دارد. اگر بيند كه از فرج او خون بيرون آمد، دليل است در حال حيض شوهر با او نزديكي كند. اگر زني به خواب بيند كه از فرج او ديو بيرون آمد، دليل كه فرزند او معلم بود، اگر بيند كه آب صافي بيرون آمد، دليل كه او را فرزندي آيد صالح.

اگر اب تيره، به خلاف اين است. حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه از فرج او آتشي بيرون آمد، دليل است كه فرزند او جهانگير شود. اگر بيند كه شخصي فرج او را ديد، دليل است كه از آن كس منفعت بيند. اگر بيند كه فرج او موي بر آمده بود، دليل كه به سبب فرزندان اندوهگين شوند. اگر بيند كه فرجش آماسيده بود. دليل كه مال يابد.

اگر به جاي فرج قضيب بود و آبستن بود، دليل كه پسري آورد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند كه از فرج او مرواريد يا گوهر بيرون آمد، دليل كه فرزند او عالم و پارسا گردد.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

مهریه فلسفه و اهداف آن
      مهریه، صداق یاکابین، مقدار مالی است که از سوی شوهر به زن در فرآیندی به نام ازدواج داده می شود.......
مادران بهشتی(متن روز مادر)
  متن روز مادر ایمان مادر شیخ مفید، عالم بزرگ شیعی و فقیه گران قدر عالم اسلام، شبی در خواب دید که حضرت......
متن روز مادر (3)
متن روز مادر مامان مهربانم، آهنگ صدایت، زیباترین ترانه زندگی‌ام، نفس هایت، تنها بهانه نفس كشیدنم و وجودت......
پیامک های روز معلم(3)
  اندیشه ام از تو سبز و آباد شده از جهل وغم این فکرتم آزاد شده در مکتب پاک و شاد استاد ببین غم رفته......
آیا می دانید محبت کردن بهترین راه تربیت است؟
        اینکه یک کودک چقدر تربیت پذیر باشد، در درجه اول بستگی به این دارد که احساس کند چقدر مورد محبت......
تبریک عید مبعث
      تبریک عید مبعث برای ورود به آرشیو اس ام اس های روز مبعث اینجا کلیک کنید عید سعید مبعث، آغاز راه......
متن تبریک روز پدر و روز مرد
    متن تبریک روز پدر و روز مرد ای تمام زندگی و هستی ام، عشق را با تو تجربه كردم و بدان مروارید زیبای......
اس ام اس تبریک سالگرد ازدواج (4)
  بزرگترین جراح و متخصص عالم قلب شما دو تا را با شکوه و زیبایی تمام به هم پیوند زد عمل پیوندتان مبارک......
پیامک میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار
        «پیامک میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار»   ای دلنواز قاری قرآن خوش آمدی / در بیت وحی با لب خندان......
اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل (ع)
        «اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز»     امشب شب میلاد علمدار حسین استمیلاد علمدار......

پخش اخبار زنده